Skoči na vsebino

ZLATA TRSNA RUMENICA

Zlata trsna rumenica je neozdravljiva bolezen vinske trte, ki jo povzroča fitoplazma Grapevine flavescence dorée (FD). Pridelek v okuženih vinogradih je slabši po kakovosti in količini, okužene trte lahko v nekaj letih propadejo. V Evropski uniji ima fitoplazma FD status karantenskega škodljivega organizma za trto in je pod obveznim fitosanitarnim nadzorom. Uvrščena je v prilogo II.A.II Direktive Sveta 2000/29/ES. V Sloveniji je omejeno navzoča.

 

Bolezen se v vinogradih zelo hitro širi s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus), ki prenaša fitoplazmo z okuženih na zdrave trte.

 

Za preprečevanje širjenja te nevarne bolezni trte je ključnega pomena odstranjevanje okuženih trt v žariščih okužbe in pravočasno zatiranje ameriškega škržatka. Njegovo zatiranje je obvezno v matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih povsod po Sloveniji ter v vinogradih na celotnem razmejenem območju zlate trsne rumenice, ki vključuje večino vinogradov v Sloveniji in zajema vse tri vinorodne dežele. Sredstva,  ki so registrirana za vinsko trto in učinkovita zoper ameriškega škržatka in okvirni roki zatiranja so v Navodilih za zatiranje ameriškega škržatka, natančnejše roke škropljenja za posamezna območja pa napove Javna služba zdravstvenega varstva rastlin.

 

Bolezenska znamenja

Slikovno gradivo

 

Napovedi so objavljene na spletni strani: http://agromet.mkgp.gov.si/pp/

 

Opozarjamo pridelovalce, da mora biti nova lokacija trsnice, matičnega vinograda ali matičnjaka odobrena s strani UVHVVR - Lokacija pridelave - vinska trta.

 


Če opazite sumljiva bolezenska znamenja na vinski trti, pokličite strokovnjaka na eno od ustanov javne službe zdravstvenega varstva rastlin ali fitosanitarnega inšpektorja na  območnih uradih UVHVVR.


V slovenskih vinogradih se poleg zlate trsne rumenice že več desetletij pojavlja rumenica počrnelosti lesa, ki jo povzroča fitoplazma Bois noir (BN), ki pa se v vinogradih ne širi tako hitro kot FD. Obeh rumenic med seboj ni mogoče ločiti brez laboratorijske analize.

 

Dodatne informacije:

 

Razmejena območja zlate trsne rumenice z žarišči (stanje 20.12.2018)

Grafični prikaz razmejenih območij z žarišči okužbe (stanje 20.12.2018)

Načrt ukrepov obvladovanja zlate trsne rumenice v letu 2018

Navodila za zatiranje ameriškega škržatka v letu 2018

Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice

 

Povezave:

 

Fitosanitarni prostorski portal

 

Publikacije:

 

► Zgibanka »Zlata trsna rumenica – nevarnost za slovenske vinograde« (2017)

► Plakat »Ukrepi proti zlati trsni rumenici« (2017)

► Zvočni zapis (2017)

Ameriški škržatek - splošna informacija

Ameriški škržatek - informacije o zatiranju

Ameriški škržatek - opozorilo

Zlata trsna rumenica

► VIDEO: Zlata trsna rumenica 2011

Metoda tretiranja z vročo vodo