Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

REGISTRACIJA OBRATOV

Posebno obdelavo in označevanje lesenega pakirnega materiala v Sloveniji lahko opravljajo fizične ali pravne osebe, ki so za to dejavnost registrirane pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (FITO-register).

 

Pogoji za registracijo:

 

► Zagotovitev odgovorne osebe, ki je ustrezno strokovno usposobljena;

 

► Podpis izjave o izpolnjevanju predpisanih obveznosti pri obdelavi in označevanju lesenega pakirnega materiala;

 

► Poročilo organa za potrjevanje o izpolnjevanju pogojev tehnične opremljenosti obrata in strokovne usposobljenosti odgovorne osebe.

 

Vloga za registracijo se vloži pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na predpisanih obrazcih.

 

 

Uprava kopijo popolne vloge posreduje organu za potrjevanje (Biotehniška fakulteta, oddelek za lesarstvo, Rožna dolina, Cesta VIII/34, 1000 Ljubljana), ki najkasneje v roku 30 dni od prejema vloge začne s postopkom preverjanja izpolnjevanja predpisanih pogojev tehnične opremljenosti in usposobljenosti kadra. Stroške uradne potrditve nosi obrat. Višina stroškov je določena s Pravilnikom o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin.

 

Ko Uprava prejme poročilo organa za potrjevanje o izpolnjevanju predpisanih pogojev, izda odločbo o vpisu v FITO-register, s katero obrat prejme neponovljivo registrsko številko, ki je sestavni del uradne oznake (žiga) na lesenem pakirnem materialu, ter dovoljenje za uporabo te oznake.


Pri opravljanju dejavnosti in označevanju lesenega pakirnega materiala mora registrirani obrat preko svoje odgovorne osebe izpolnjevati vse predpisane obveznosti, še zlasti:

 

► voditi natančne podatke oziroma zapise o postopkih posebne dodelave (obdelave, označevanja), umerjanju opreme in prometu z označenim lesenim pakirnim materialom ter te dokumente hraniti najmanj tri leta od njihove izdaje,

► umerjati opremo v skladu z navodili proizvajalca najmanj vsake tri leta,

► nemudoma obvestiti Upravo oziroma pristojnega inšpektorja o vseh nenavadnih pojavih in izbruhih škodljivih organizmov, simptomih ali drugih posebnosti na lesu ali lesenem pakirnem materialu,

► prijaviti Upravi vse spremembe podatkov, ki se vodijo v registru, v roku 30 dni od njihovega nastanka, predvsem glede odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin, ter prijaviti organu za potrjevanje in Upravi vse spremembe glede tehničnih naprav in postopkov, vsebine uradne oznake, najmanj 14 dni pred nameravano spremembo,

► omogočiti opravljanje pregledov lesa, lesenega pakirnega materiala, naprav, prostorov in listin pristojnemu inšpektorju ali uradni osebi organa za potrjevanje.

 

Podrobneje je postopek registracije, fitosanitarne zahteve za lesen pakirni material in obveznosti registriranih obratov določen s Pravilnikom o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu.


Seznam registriranih obratov za obdelavo in označevanje