Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DOVOLJENJE ZA VNOS, GOJENJE, TRŽENJE OZIROMA UPORABO TUJERODNIH ORGANIZMOV

 

 

1. Dovoljenje za vnos oziroma uporabo tujerodnih vrst organizmov


Za vnos oziroma uporabo tujerodnih vrst organizmov za namene biotičnega zatiranja škodljivih organizmov rastlin na območju Republike Slovenije je potrebno pridobiti dovoljenje UVHVVR, ki se izda v soglasju z ministrstvom, pristojnim za ohranjanje narave. Vloga se vloži pri UVHVVR. Ob oddaji vloge je potrebno plačilo upravne takse po tarifni št. 1 in 3 v skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-ZUT-UPB5 in 32/16).

 

Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati:

 • Podatke o vlagatelju (osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež) in vrsti dejavnosti;
 • Podatke o strokovni odgovorni osebi za vnos, uporabo, spremljanje učinkovitosti in širjenja tujerodne vrste organizma (osebno ime, kontaktni podatki in potrdilo o znanju iz fitomedicine v skladu s predpisi, ki urejajo fitofarmacevtska sredstva);
 • V primeru, da je organizem pakiran ali formuliran kot komercialni proizvod: trgovsko ime komercialnega proizvoda z latinskim imenom organizma in ime proizvajalca oziroma zastopnika v Republiki Sloveniji;
 • Vrsto in način uporabe glede na ciljni škodljivi organizem, zlasti podatke o:
  a. koristnem organizmu (latinsko ime vrste, podvrste ali druge podenote in njegovo taksonomsko uvrstitev, biologija organizma, odnos do ciljnega organizma),
  b. razvojni stopnji koristnega organizma (jajčece, ličinka, buba, odrasel osebek) oziroma fizikalni obliki,
  c. ciljnem/ih organizmu/ih (latinsko ime vrste, podvrste in njegovo taksonomsko uvrstitev),
  d. načinu uporabe glede na ciljni škodljivi organizem oziroma vrsto rastlin, ki jih škodljivi organizmi napadajo oziroma pridelave na prostem ali prostoru ločenem od narave,
  e. najvišji predvideni količini uporabe organizmov na enoto pridelave,
  f. času uporabe;
 • Podatke o načinu pakiranja organizma pri transportu (opis pakiranja in odpornost embalaže pri transportu);
 • Predlog navodil o varnostnih ukrepih pri uporabi, shranjevanju, transportu;
 • Dokazila, da so izpolnjeni drugi predpisani pogoji glede prostorov, opreme in kadrov v skladu z 11. in 12. členom Pravilnika o biotičnem varstvu rastlin .

K vlogi je treba priložiti tudi:

 • Oceno tveganja vnosa za naravo, v skladu s predpisom o izvedbi presoje tveganja za naravo;
  Program vnosa ali naselitve, iz katerega je razviden vnos tujerodne vrste organizmov glede na čas in količino;
 • Seznam prejemnikov oziroma uporabnikov tujerodne vrste organizma;
 • Dokazila, da je organizem namenjen uporabi za biotično varstvo rastlin z navedbo ciljnih organizmov;
 • Za tujerodne organizme, ki niso na Seznamu tujerodnih organizmov, dokazila, da je organizem dovoljeno uporabljati vsaj v treh ekološko primerljivih evropskih državah, če se uporabljajo v enakem ali primerljivem ekosistemu;
 • Predlog navodil uporabnikom za ravnanje pri transportu, hranjenju in uporabi.


2. Dovoljenje za gojenje oziroma trženje tujerodnih organizmov


Za gojenje oziroma trženje tujerodnih vrst organizmov za namene biotičnega zatiranja škodljivih organizmov rastlin je potrebno pridobiti dovoljenje UVHVVR, ki se izda v soglasju z ministrstvom, pristojnim za ohranjanje narave. Vloga se vloži pri UVHVVR. Ob oddaji vloge je potrebno plačilo upravne takse po tarifni št. 1 in 3 v skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-ZUT-UPB5 in 32/16).

 

Vsebina vloge je enaka kot pri vlogi za pridobitev dovoljenja za trženje oziroma profesionalno gojenje domorodnih vrst organizmov.

 

K vlogi je treba priložiti tudi:

 

 • Oceno tveganja gojitve za naravo oziroma v primeru trženja, oceno tveganja za naravo, ki presodi vpliv trženja, v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo presoje tveganja za naravo;
 • Predlog navodil uporabnikom za ravnanje pri transportu, hranjenju in uporabi ter predlog navodil z varnostnimi ukrepi.