Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OPREDELITEV TKIV S SPECIFIČNIM TVEGANJEM (SRM) IN ODSTRANJEVANJE SRM

 

 

 

Opredelitev tkiv s specifičnim tveganjem (SRM)

 

SRM PRI GOVEDU

 

Po uveljavitvi Uredbe Komisije 2015/1162/EU z dne 15. julija 2015 o spremembi Priloge V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (uredba velja od  5. avgusta 2015), imamo pri govedu v skladu s tako spremenjeno TSE Uredbo (Uredba 999/200/ES) v državah članicah EU (DČ) dva seznama SRM, glede na to, od kje živali izvirajo: 

  • »popolni seznam SRM«, ki se uporablja za živali, ki izvirajo iz držav članic ali tretjih držav z nadzorovanim ali nedoločenim tveganjem za BSE in živali, ki izvirajo iz držav članic z zanemarljivim tveganjem, pa je na potnem listu kot država rojstva živali navedena ena od tretjih držav ter
  • »skrajšani seznam SRM«, ki se uporablja za živali, ki izvirajo iz držav članic z zanemarljivim tveganjem za BSE in imajo na potnem listu kot državo rojstva navedeno državo članico z zanemarljivim tveganjem za BSE.

 

Povzetek seznamov SRM pri govedu je prikazan v Tabeli 1.

 

Tabela 1: Povzetek seznamov EU SRM po začetku veljavnosti Uredbe Komisije (EU) 2015/1162 :

 

»Popolni seznam SRM«

»Skrajšani seznam SRM«

GOVEDO

Lobanja, vključno z možgani in očmi, pri govedu, starejšem od 12 mesecev

SRM

SRM

Hrbtenjača pri govedu, starejšem od 12 mesecev

SRM

SRM

Tonzile (mandlji) pri govedu vseh starosti

SRM

ŽSP *

Zadnji štiri (4) metri tankega črevesa pri govedu vseh starosti

SRM

Živilo ali ŽSP *

Hrbtenica brez repnih vretenc, trnastih in stranskih izrastkov vratnih, prsnih in ledvenih vretenc ter sredinskega križničničnega grebena in križničnih kril, vendar vključno z dorzalnimi gangliji živali, starejših od 30 mesecev

SRM

Živilo ali ŽSP *

Mezenterij, vključno z mezenteričnim maščobnim tkivom, pletežem mezenteričnih ganglijev in mezenteričnimi živci, goveda vseh starosti

SRM

Živilo ali ŽSP *

Slepo črevo (caecum) goveda vseh starosti

SRM

Živilo ali ŽSP *

* Če se ti deli ne uporabijo kot živilo, se kategorizirajo v skladu z 8., 9. ali 10. členom Uredbe 1069/2009/ES

 

Iz zgoraj povedanega je razvidno, da po uveljavitvi Uredbe 2015/1162/EU pri govedu, ki izvira iz države članice z zanemarljivim tveganjem za BSE kot SRM ni več potrebno ostraniti mandljev, zadnjih 4 metrov tankega črevesa, slepega črevesa in mezenterija pri govedih vseh starosti ter hrbtenice pri govedu starejšem od 30 mesecev. Praktično to pomeni, da je po uveljavitvi Uredbe 2015/1162/EU mogoče pri govedu, ki izvira iz DČ z zanemarljivim tveganjem hrbtenico, celotno črevesje in mezenterij (vključno z mezenterialno maščobo) govedi uporabiti za prehrano ljudi, oziroma da nosilec dejavnosti te snovi kategorizira kot živalske stranske proizvode (ŽSP) v skladu z 8., 9. ali 10. členom Uredbe 1069/2009/ES. Veliko večino teh ŽSP lahko kategorizirano kot ŽSP kategorije 3 (člen 10 (a) in 10 (b) (i) ali 10(f)) v skladu z Uredbo 1069/2009 ES, če govedo izvira iz DČ z zanemarljivim tveganjem.

 

Pri sklicih na BSE status posameznih držav je na določen datum potrebno upoštevati zadnjo verzijo Odločbe Komisije 2007/453/ES o določitvi BSE-statusa držav članic ali tretjih držav ali njihovih regij v skladu z njihovim tveganjem BSE. Odločba Komisije 2007/453/EC je bila posodobljena z Izvedbenim Sklepom Komisije (EU)) 2017/1396 z dne 26. julija 2017 o spremembi Priloge k Odločbi 2007/453/ES glede BSE-statusa Poljske in nekaterih delov Združenega kraljestva.

 

Na seznamu držav članic z zanemarljivim tveganjem je sedaj 23 držav članic - poleg Slovenije še: Belgija, Bolgaria, Češka, Danska, Nemčija, Estonia, Hrvaška, Italija, Ciper, Litva, Latvija, Luxemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Romunija Slovaška, Španija, Finska, Švedska, Poljska in regiji Škotska* in Severna Irska kot dela velike Britanije.

 

Države članice s statusom nadzorovanega tveganja za BSE so: Irska, Grčija, Francija in Velika Britanija, razen regij severna Irska in Škotska*.

* Škotska je zaradi primera klasične BSE pri 5 let starem govedu 2. oktobra 2018 izgubila status zanemarljivega tveganja. Od 28. decembra dalje ima Škotska status nadzorovanega tveganja za BSE – glej spletno stran OIE: www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/bse/list-of-bse-risk-status/

 

Pri sprejemu govedi v klavnico morajo nosilci dejavnosti preveriti ISO kodo pred številko na ušesni znamki in v primeru, da ISO koda pripada DČ, ki ima zanemarljivo tveganje za BSE tudi državo rojstva na potnem listu živali. Nosilci dejavnosti lahko uporabijo skrajšani seznam SRM takrat, kadar ISO koda na ušesni znamki goveda ustreza državi članici z zanemarljivim tveganjem za BSE in je na potnem listu kot država rojstva navedena ena od držav članic z zanemarljivim tveganjem.

 

V kolikor je na potnem listu živali, ki ima pred ušesno številko navedeno ISO kodo države z zanemarljivim tveganjem za BSE, kot država rojstva navedena katera od tretjih držav, se pri taki živali odstrani popolni seznam SRM. Popolni seznam SRM se odstrani tudi v primerih, ko ISO koda države pred ušesno številko ni država z zanemarljivim tveganjem.

Pri govedih, ki izvirajo iz tretjih držav oziroma so bile tam rojene, se odstrani »popolni seznam SRM«, neglede na to kakšen status ima tretja država. Skrajšan seznam SRM je vezan samo na države članice EU.

Nosilci dejavnosti morajo v okviru svojih notranjih kontrol /(HACCP) vzpostaviti sistem, ki omogoča identifikacijo živali, ki izvirajo iz DČ z zanemarljivim tveganjem in pri katerih je potrebno kot SRM odstraniti samo t.i. “skrajšan seznam “SRM (glavo z možgani in očmi ter hrbtenjačo), od preostalih živali, ki izvirajo iz DČ z nadzorovanim tveganjem za BSE in pri katerih je potrebno odstraniti t.i. » popolni seznam« SRM.

 

SRM PRI DROBNICI

V skladu zUredbo Komisije (EU) 2018/969 z dne 9. julija 2018 o spremembi Priloge V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 glede zahtev za odstranitev snovi s specifičnim tveganjem pri malih prežvekovalcih  (UL L 174, 10.7.2018, str. 12)  je pri ovcah in kozah starejših od 12 mesecev kot SRM potrebno odstraniti lobanjo, vključno z možgani in očmi ter  hrbtenjačo.

Od 30.7.2018 dalje vito crevo, mandlji in vranica niso več SRM. So pa klavnice in rejci drobnice, ki izvajajo zakol za lastne potrebe, dolžni kot ŽSP kategorija 2  kategorizirati neizpraznjeno in neočiščeno črevesje in ga oddati koncesionarju.

 

Tabela 2: seznam SRM pri ovcah in kozah

OVCE IN KOZE

Lobanja, vključno z možgani in očmi, ter hrbtenjača ovc in koz, starejših od 12 mesecev oziroma od takrat, ko izraste prvi stalni sekalec

SRM

 

 

Odstranjevanje SRM v živilskih obratih

 

Nosilci dejavnosti morajo v okviru svojih notranjih kontrol /(HACCP) vzpostaviti sistem, ki omogoča identifikacijo živali, ki izvirajo iz DČ z zanemarljivim tveganjem in pri katerih je potrebno kot SRM odstraniti samo t.i. “skrajšan seznam “SRM (glavo z možgani in očmi ter hrbtenjačo), od preostalih živali, ki izvirajo iz DČ z nadzorovanim tveganjem za BSE in pri katerih je potrebno odstraniti t.i. » razširjen seznam« SRM.

 

V obratih, kjer se odstranjujejo SRM, morajo biti zagotovljena ločena mesta za zbiranje SRM. Vsebniki, ki imajo oznako »SRM«, morajo biti primerno oddaljeni od drugih vsebnikov, v katerih se shranjujejo užitni deli živali, tako da ni možna navzkrižna kontaminacija. Uradni veterinar preverja, če nosilec dejavnosti dnevno tehta SRM in o tem vodi evidenco.
Vsa živalska tkiva s specifičnim tveganjem se na mestu odstranitve (v vsebniku za SRM) prelijejo z barvilom (dekarakterizirajo) ter se nato neškodljivo odstranijo in uničijo v skladu z Uredbo 1069/2009/ES.  
Živalska tkiva z specifičnim tveganjem je brez posebne odobritve UVHVVR dovoljeno odstranjevati v klavnicah in v primeru hrbtenic govedi tudi v razsekovalnicah. V kolikor je obrat odobren/registriran za klanje govedi, ovc ali koz, se smatra, da izpolnjuje pogoje za odstranjevanje SRM. Enak princip velja za razsekovalnice v primeru odstranjevanja hrbtenic.

 

SRM se brez posebnega dovoljenja UVHVVR  lahko odstranjuje na ustreznih mestih:

 

1. v obratih za klanje živali (vsi SRM).

 

Lobanja, vključno z možgani in očmi, pri govedu, starejšem od 12 mesecev – posebno mesto na klavni liniji.

 

Črevesje od duodenuma do rektuma in mezenterij pri govedu,  ter vranica in ileum pri ovcah in kozah - posebno mesto na klavni liniji.

 

Hrbtenjača govedi – posebno mesto na klavni liniji.

 

Lobanja z možgani in očmi ter hrbtenjača ovc in koz – posebno mesto na klavni liniji.

Tonzile - posebno mesto na klavni liniji.

 

Hrbtenica pri govedu, starejšem od 30 mesecev – v delu obrata, kjer se izvaja razsek trupov na osnovne kose (oddelek za četrtinjenje trupov v za to namenjeni hladilnici ali v predprostoru, kjer se četrtinijo trupi).

 

Hrbtenjača ovc in koz, starejših od 12 mesecev, ali ki jim je stalni sekalec predrl dlesen – v delu obrata, kjer se izvaja razsek trupov na osnovne kose (oddelek za četrtinjenje trupov, v za to namenjeni hladilnici ali v predprostoru, kjer se četrtinijo trupi).

Meso z glav govedi, ki so starejše od 12 mesecev - v posebnem prostoru, ki je fizično ločen od klavne linije, ali na posebnem mestu na klavni liniji.


2.    v razsekovalnicah se lahko odstranjuje:  hrbtenica govedi.


3.    Pri zakolu ovac in koz na turističnih kmetijah (vsi SRM)


4.    Pri zakolu ovac in koz izven klavnic za lastno domačo porabo (vsi SRM)


Določene SRM, kot so lobanje govedi z možgani in očmi, hrbtenjače ovac in koz ter  hrbtenice govedi, pa je dovoljeno odstranjevati tudi v drugih obratih, ki imajo posebno dovoljenje UVHVVR-a za opravljanje te dejavnosti.

 

S posebnim  dovoljenjem UVHVVR se SRM lahko odstranjujejo v :
1.    v razsekovalnicah:  meso z glav govedi, starejših od 12 mesecev, ter hrbtenjače ovc in koz, starejših od 12 mesecev, ali ki jim je stalni sekalec predrl dlesen
2.    v obratih prodaje na drobno - mesnicah se lahko odstranjuje  hrbtenice s trupov ali delov trupov govedi, starejših od 30 mesecev

Posebno dovoljenje Območni urad UVHVVR (v nadaljevanju OU UVHVVR) izda obratu potem, ko je uradni veterinar na kraju samem preveril izpolnjevanje pogojev. V odločbi mora biti navedeno, katere SRM obrat lahko odstranjuje, postopek ravnanja s SRM in vodenje evidenc oziroma dokumentacije.

 

Zahteva se evidence oziroma dokumentacijo o:
-    številu prejetih trupov s hrbtenico, številu prejetih govejih glav, število prejetih trupov ovc in koz, za katere se zahteva odstranitev hrbtenjače;
-    dobaviteljih;
-    masi odstranjenih SRM;
-    količini SRM, oddanih koncesionarju za ŽSP kategorije 1.

 

Zahteve glede odstranjevanja SRM na turističnih kmetijah – zakol ovac in koz

Nosilec dejavnosti na turistični kmetiji lahko izvaja zakol ovac in koz v skladu s Pravilnikom o obratih na področju živil živalskega izvora (Uradni list RS; št. 51/06 in 66/07), ko UVHVVR na podlagi vloge obrat vpiše v evidenco registriranih obratov in nosilcu živilske dejavnosti izda potrdilo o registraciji.

 

Pri zakolu ovc in koz uradni veterinar ob veterinarskem pregledu trupov po zakolu preveri, ali so vsi SRM pravilno odstranjeni, stehtani in preliti z barvilom. Trupi ovc in koz, starejših od 12 mesecev, morajo biti presekani na polovico in hrbtenjača mora biti odstranjena. Uradni veterinar tudi preverja, če se število zaklanih živali ujema s količino SRM, ki ga je nosilec dejavnosti oddal koncesionarju za ŽSP kategorije 1. Ustrezni dokument (dokazilo o oddaji SRM  koncesionarju) mora nosilec dejavnosti hraniti najmanj 2 leti.

 

Zahteve glede odstranjevanja SRM pri zakolu ovac in koz izven klavnic za lastno domačo porabo

SRM pri ovcah in kozah se lahko odstranjujejo tudi na kmetijskih gospodarstvih (na drugih mestih zakola), ki redijo drobnico, pri zakolu za lastno domačo porabo. Zakol drobnice za lastno domačo porabo je dovoljen v skladu s pogoji iz Pravilnika o pogojih za zakol živali izven klavnice za lastno domačo porabo (Uradni list RS; št. 117/2004).

Uradni veterinar na kmetijskih gospodarstvih preverja, če se število evidentiranih zaklanih ovc in koz za lastno domačo porabo ujema s količino (maso, številom glav…) SRM,  oddanih koncesionarju za ŽSP kategorije 1.

Ustrezni dokument, dokazilo o oddaji SRM koncesionarju, mora nosilec kmetijskega gospodarstva hraniti najmanj 2 leti.

 

 

Trgovanje med državami članicami s svežim mesom, ki vsebuje SRM, ter uvoz in izvoz takšnega mesa

Odprema glav ali trupov, ki vsebujejo živalska tkiva s specifičnim tveganjem, v drugo državo članico:

-        je možna na podlagi predhodnega soglasja pristojnega organa namembne države članice  in

-        če je pristojni organ države članica izvora odobril specifične pogoje glede odpreme in prevoza zadevnega svežega mesa, ki vsebuje SRM.

 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, se lahko brez predhodnega soglasja namembne države članice na njeno ozemlje odpremijo:

-    trupi
-    polovice trupov, ki so razsekane v največ 3 kose in
-    četrtine trupov, ki ne vsebujejo drugih živalskih tkiv s specifičnim tveganjem, kot hrbtenice z dorzalnimi bazalnimi gangliji.

 

Zahteve so sledeče:
-    trupi in deli trupov goveda, za katere se  zahteva odstranjevanje hrbtenic, morajo biti opremljeni z etiketo v skladu z Uredbo (ES) št. 1760/2000, z vsemi dopolnitvami, ki ima “rdečo črto”  

-    na komercialnem dokumentu  mora biti navedeno:

  • število govejih trupov ali kosov trupov, za katere je zahtevana odstranitev hrbtenice  in
  • število govejih trupov ali kosov trupov, za katere ni zahtevana odstranitev hrbtenice
  • pri uvozu se zgoraj navedene informacije priložijo dokumentu iz 2(1) člena Uredbe Komisije (ES) št. 136/2004

-        obrati morajo komercialne dokumente iz 2 alineje  hraniti najmanj 1 leto.

Izvoz svežega mesa govedi, ovc in koz, ki vsebuje snovi z specifičnim tveganjem, je prepovedan.

Več o odstrranjevanju in rokovanju z SRM v živilskih obratih ter kategorizaciji ŽSP si lahko preberete v

Smernicah za izvajanje uradnega nadzora pri implementaciji TSE Uredbe v obratih nosilcev živilske dejavnosti.

 

 

 

 

Posodobjeno: 22.1.2019