Skoči na vsebino

TRŽENJE SEMENSKEGA MATERIALA

 

1) Splošni pogoji in zahteve za pridelavo in trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin

 

2) Pridelava in trženje semena poljščin in zelenjadnic

2.1) Ohranjevalne in vrtičkarske sorte
2.2) Semenske mešanice in ohranjevalne semenske mešanice

 

3) Pridelava in trženje razmnoževalnega in sadilnega materiala (hmelj, trta, sadne in okrasne rastline)

 

4) Izjemna dovoljenja

 

5) Naknadna kontrola

 

6) Uvoz – tretje države

 

Naknadna kontrola

1. Namen in cilji

Naknadna kontrola semenskega materiala kmetijskih rastlin se izvaja z namenom, da se preveri, ali semenski material kmetijskih rastlin, ki se v določenem letu pridela oziroma trži, izpolnjuje predpisane zahteve za trženje.

V naknadno kontrolo se vsako leto vključi predpisan delež vzorcev semena, odvzetih v postopku uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin, in določen delež vzorcev, ki jih odvzamejo inšpektorji pri nadzoru semenskega materiala kmetijskih rastlin na trgu.

 

2. Pravne podlage
Izvajanje naknadne kontrole je obvezno na podlagi 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR) in je v skladu s predpisi Evropske unije (EU) ) s področja trženja semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki od držav članic EU zahtevajo, da 'zagotovijo izvajanje uradnega nadzora vsaj z naključnimi pregledi z namenom, da se preveri skladnost semenskega materiala s predpisanimi pogoji in zahtevami za trženje tega materiala na enotnem notranjem trgu EU'.
Podrobneje je izvajanje naknadne kontrole urejeno s pravilniki o trženju semenskega materiala kmetijskih rastlin ter z metodami naknadne kontrole, ki so predpisani za posamezno vrsto ali skupino kmetijskih rastlin.

 

3. Izvedba naknadne kontrole

Naknadna kontrola obsega vzorčenje, laboratorijsko preverjanje kakovosti (kalivost, čistota semena, primesi) in preverjanje sortnosti (sortna pristnost in čistost) ter zdravstvenega stanja posejanih vzorcev semenskega materiala na kontrolnem polju.
Vzorce semenskega materiala na trgu odvzamejo fitosanitarni inšpektorji pri rednem inšpekcijskem nadzoru, V nadzor so vključene vse partije semena, ne glede na državo pridelave, kategorijo materiala ali anmen  uporabe. Vrste rastlin, pri katerih se v posameznem letu odvzamejo vzorci semena na trgu, in število vzorcev, se določi z letnim programom naknadne kontrole. Število vzorcev posamezne vrste kmetijskih rastlin, ki se vzorči, je odvisen od rezultatov naknadne kontrole v preteklih letih, in se giblje med 5 % in 25 % vseh partij semena te vrste, ki se trži v posameznem letu.
Delež vzorcev, ki se vsako leto odvzamejo od partij semena, ki so bile uradno potrjene v Sloveniji, je predpisan s pravilniki o trženju semenskega materiala kmetijskih rastlin. Tako se za naknadno kontrolo odvzamejo vzorci od vseh partij predosnovnega, osnovnega in certificiranega semena 1. množitve, in od 10 % partij najnižje kategorije (certificirano seme ali certificirano seme 2. množitve).

Laboratorijsko preverjanje kakovosti (kalivost, čistota semena, primesi) in preverjanje sortnosti (sortna pristnost in čistost) ter zdravstvenega stanja posejanih vzorcev semenskega materiala na kontrolnem polju izvede Kmetijski inštitut Slovenije

 

4. Rezultati naknadne kontrole

Kmetijski inštitut Slovenije vsako leto organizira oglede poskusov na kontrolnem polju za zainteresirane dobavitelje, inšpektorje in svetovalno službo.

 

4.1   Rezultati naknadne kontrole in poročila

       Naknadna kontrola 2014

       Naknadna kontrola 2013

       Naknadna kontrola 2012

       Naknadna kontrola 2011

       Naknadna kontrola 2010

       Naknadna kontrola 2009

       Naknadna kontrola 2008

       Naknadna kontrola 2007

 

4.2   Poročilo o nadzoru kakovosti semena zelenjadnic, namenjenega ljubiteljskim pridelovalcem, v letih od 2006 do 2010 v Sloveniji