Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIDELAVA URADNO POTRJENEGA SEMENA

Uradno potrjevanje v letu 2018

V letu 2018 je bilo v uradno potrjevanje prijavljenih skupaj 1.299,50 ha semenskih posevkov poljščin in zelenjadnic, kar je za 8,7% več kot leta 2017, a še vedno manj kot v letih 2014 do 2016, ko se je obseg semenske pridelave gibal med 1.400 in 1500 ha letno. Tudi v letu 2018 je bilo največ površin namenjenih pridelavi semena žit (73%). Semenski posevki oljnic in predivnic so zavzemali 17% prijavljenih površin, semenski posevki krmnih rastlin pa nekaj maj kot 7 %. Obseg pridelave semenskega krompirja je bil podoben kot v letu 2017 (približno 2,3% površin). Za razliko od preteklih let je bilov letu 2018 prijavljenih več semenskih posevkov oljnih buč, vendar večina teh površin ni bila potrjena. Pridelava uradno potrjenega semena zelenjadnic pa je bilo ponovno zanemarljiva.

 

Pri žitih in oljnicah ter predivnicah so v semenski pridelavi ponovno prevladovale sorte, ki niso so vpisane v Sortno listo Republike Slovenije, so pa vklučene v Skupni katalog sort poljščin Evropske unije. To pa ne velja za ajdo, proso in navadno krmno ogrščico, kjer so se na skupaj 196 ha pridelelovale le slovenske sorte.

Pri krmnih rastlinah in krompirju so v semenski pridelavi prevladovale slovenske sorte oziroma sorte, ki so vpisane v slovensko sortno listo.

Pri zelenjadnicah pa se že daljše obdobje prideluje seme izključno slovenskih sort.

 

V semenskih posevkih so v letu 2018 prevladovale naslednje sorte (podatki so navedeni za vrste kmetijskih rastlin, katerih seme se prideluje v večjem obsegu):

 • pšenica: na skupaj 404 ha se je pridelovalo 28 sort. Z največjim deležem je bila v letu 2018 zastopana sorta Alixan (53 ha oz. 13%-ni delež), sledita sorti Mv Kolo (45 ha oz. 11%-ni delež) in Izalco CS (40 ha oz. 10%-ni delež). Z več kot 5% so bile zastopane še sorte GK Szilard, Lennox, Illico in Valbona;
 • ječmen: v semenski pridelavi je bilo 8 sort na skupaj 278 ha. Ponovno je bilo največ sorte Sandra (157 ha oz. 56%-ni delež), sorta Azrah se je pridelovala na 40 ha (14,5%-ni delež), Concordia pa na 29 ha (10,5%-ni delež);
 • ajda: na skupaj 102 ha so se pridelovale 3 slovenske sorte. Sorta Trdinova se je kot ohranjevalna sorta pridelovala le v omejenem obsegu (4%-ni delež), sorta Čebelica je bila na 55 ha, sorta Darja pa na 42 ha;
 • tritikala: na skupaj 58 ha so se pridelovale 4 sorte. Največ je bilo sorte Riparo (73%), s 16%-nim deležem je bila zastopana sorta GK Szemes, ostali dve sorti sta bili zastopani z manj kot 5%;
 • soja: obseg pridelave semena soje je v letu 2018 podoben kot v letu 2017. Semenskih posevkov sorte Lenka je bilo 63 % (od skupaj 110 ha), sorte Naya pa 37%;
 • navadna ogrščica (za krmo): obseg pridelave semena je bil v letu 2018 za skoraj 100% večji kot v letu 2017 (letos 76 ha, leta 2017 pa 39). Pridelovali sta se slovenski sorti Daniela in Starška, od tega je bilo 57% sorte Starška;
 • mnogocvetna ljuljka: na skupaj 64 ha so se pridelovale 3 sorte, od tega sta se slovenski sorti KPC Laška in KIS Draga pridelovali na 49% oziroma 9 % površin.

 Skupina rastlin

 

 

2017

 

 

2018

 

Prijavljena površina (ha)

Potrjena površina (ha)

Pridelek skupaj (t)

Prijavljena površina (ha)

Potrjena površina (ha)

Pridelek skupaj (t)

ŽITA

897,28

788,38

4.084,2

951,75

881,31

4.400,8

 - od tega koruza

17,47

17,00

24,5

15,23

15,23

80,9

KRMNE RASTLINE

80,98

80,49

72,6

84,68

84,51

73,3

OLJNICE IN PREDIVNICE

182,28

180,81

416,0

220,17

203,2

440,9

KROMPIR

30,11

29,69

713,9

30,91

30,91

767,4

ZELENJADNICE - vse

4,32

4,13

1,5

12,00

3,49

0,8

 - od tega seme oljne buče

1,46

1,46

0,2

10,01

1,5

0,2

SKUPAJ

1.194,97

1.083,50

5.288,2

1.299,50

1.203,42

5.683,3

 

Prijavljeni in potrjeni semenski posevki poljščin v letu 2018, po vrstah, sortah in pridelovalcih

 

 

Uradno potrjevanje v letu 2017

 

V letu 2017 so pridelovalci v uradno potrjevanje prijavili 1.1995 ha semenskih posevkov poljščin in zelenjadnic, kar je za skoraj 15% manj kot leta 2016 in za skoraj 20 % manj kot leta 2015. Ponovno je bila večina površin namenjenih pridelavi semena žit (75%), pridelavi semena oljnic in predivnic je bilo namenjenih 15%, pridelavi semena krmnih rastlin pa slabih 7 % površin. Semenski krompir se je prideloval na 30 ha (približno 2,5% površin), uradno potrjenega semena zelenjadnic pa je bilo ponovno zanemarljivo malo.

Večina sort žit in oljnic ter predivnic, ki so bile v semenski pridelavi, ni slovenskega porekla oziroma niso vpisane v Sortno listo Republike Slovenije, so pa vključene v skupni katalog sort poljščin Evropske unije. Sorte žit, ki so vpisane v Sortno listo Republike Slovenije, so se pridelovale na 204 ha (od skupaj 897 ha), sorte oljnic in predivnic pa na 39 ha (od skupaj 182 ha). Pri posameznih vrstah so prevladovale naslednje sorte:

 • pšenica: na skupaj 389 ha se je pridelovalo 26 sort. Z največjim deležem je bila zastopana sorta Mv Kolo (37 ha oz. 9,5%-ni delež), sledile so Spontan, GK Szilard, Izalco CS, Valbona, Bologna in Bernstein (s 5,5%-nim deležem);
 • ječmen: v semenski pridelavi je bilo 11 sort na skupaj 260 ha. Največ je bilo sorte Sandra (141 ha oz. 54%-ni delež), sorta Azrah se je pridelovala na 40 ha (15%-ni delež), Mv Initium pa na 15 ha (5,5%-ni delež);
 • ajda: na skupaj 134 ha sta se pridelovali sorti Čebelica in Darja, od tega je bilo 76% sorte Darja;
 • tritikala: na skupaj 41 ha so se pridelovale 4 sorte, večino pridelave je predstavljala sorta Cosinus (47%), s 23%-nim deležem je bila zastopana sorta Ragtac, z 22%-nim deležem pa sorta BC Goran;
 • soja: v zadnjih letih se povečuje obseg pridelave semena soje. V letu 2017 sta se pridelovali sorti Lenka in Naya na skupaj 108 ha, od tega je bilo sorte Naya 69%;
 • navadna ogrščica (za krmo): na 39 ha sta se pridelovali sorti Daniela in Starška, od tega je bilo 73% sorte Starška.

Nasprotno so pri krmnih rastlinah in krompirju prevladovale sorte, vpisane v Sortno listo Republike Slovenije. Pri krmnih rastlinah so s pridelavo na skupaj 73 ha predstavljale 90%-ni delež, pri krompirju pa 86%-ni delež s pridelavo na 26 ha. Pri zelenjadnicah so se pridelovale izključno sorte iz Sortne liste Republike Slovenije.

 

Prijavljeni in uradno potrjeni semenski posevki poljščin in zelenjadnic v letih 2016 in 2017, po skupinah rastlin:

 

 Skupina rastlin

 

 

2016

 

 

2017

 

Prijavljena površina (ha)

Potrjena površina (ha)

Pridelek skupaj (t)

Prijavljena površina (ha)

Potrjena površina (ha)

Pridelek skupaj (t)

ŽITA

993,87

958,55

5.163,9

897,28

788,38

4.084,2

 - od tega koruza

20,70

20,70

63,2

17,47

17,00

24,5

KRMNE RASTLINE

148,11

131,21

91,2

80,98

80,49

72,6

OLJNICE IN PREDIVNICE

213,90

200,21

433,4

182,28

180,81

416,0

KROMPIR

29,95

29,89

711,8

30,11

20,69

713,9

ZELENJADNICE - vse

9,32

8,62

2,3

4,32

4,13

1,5

 - od tega oljna buča

3,50

3,50

0,1

1,46

1,46

0,2

SKUPAJ

1.395,15

1.328,48

6.402,6

1.194,97

1.083,50

5.288,2

  

  Prijavljeni in uradno potrjeni semenski posevki poljščin v letu 2017, po vrstah, sortah in pridelovalcih

  

Uradno potrjevanje v letu 2016