Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIDELAVA IN TRŽENJE SEMENSKEGA MATERIALA

 

1) Splošni pogoji in zahteve za pridelavo in trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin

 

2) Pridelava in trženje semena poljščin in zelenjadnic

 

3) Pridelava in trženje razmnoževalnega in sadilnega materiala (hmelj, trta, sadne in okrasne rastline)

 

4) Izjemna dovoljenja

 

5) Naknadna kontrola

 

6) Uvoz – tretje države

 

2) Pridelava in trženje semena poljščin in zelenjadnic

 

SEME POLJŠČIN IN ZELENJADNIC

 

Seme POLJŠČIN se lahko trži le kot uradno potrjeno seme kategorije pred-osnovno seme, osnovno seme ali certificirano seme. Seme ZELENJADNIC se lahko trži kot uradno potrjeno seme kategorije pred-osnovno seme, osnovno seme ali certificirano seme ali kot standardno seme.

 

Uradna potrditev semena je uradni postopek, ki ga na podlagi prijave dobavitelja v Republiki Sloveniji izvede organ za potrjevanje, ki ima javno pooblastilo Uprave. Za uradno potrditev mora seme izpolnjevati zahteve, predpisane z odgovarjajočim pravilnikom o trženju semena kmetijskih rastlin. Pogoji za uradno potrditev so predvsem:

  • primerna sortna pristnost in čistost,
  • primerna tehnična kakovost semena,
  • ustrezno zdravstveno stanje semena.

Pakiranja uradno potrjenega semena so označena z uradnimi etiketami, ki jih izda organ za potrjevanje. Uradne etikete so:

  • bele barve s poševno vijoličasto črto za pred-osnovno seme,
  • bele barve za osnovno seme,
  • modre barve za certificirano seme ali certificirano seme 1. množitve,
  • rdeče barve za certificirano seme 2. ali 3. množitve.

Pri nekaterih vrstah poljščin se seme lahko trži tudi kot trgovsko seme, če je vrstno pristnosto in čisto in če glede tehnične kakovosti in zdravstvenega stanja semena ustreza predpisanim zahtevam za to kategorijo. Pakiranja trgovskega semena so označena z uradnimi etiketami, ki so rjave barve.

 

Standardno seme zelenjadnic mora za trženje izpolnjevati zahteve, predpisane s Pravilnikom o trženju semena zelenjadnic. Pakiranja standardnega semena zelenjadnic so označena z etiketami dobavitelja, ki so oranžne barve.

 

Če se uradno potrjeno seme poljščin in zelenjadnic trži v majhnih pakiranjih (do največje mase, ki je določena s pravilniki o trženju semenskega materiala kmetijskih rastlin) so ta pakiranja lahko označena z etiketami dobavitelja, ki so enake barve kot uradne etikete.

 

Uradno potrjeno in standardno seme zelenjadnic v majhnih pakiranjih se lahko označi tudi tako, da se podatki, predpisani za etiketo dobavitelja, odtisnejo neposredno na embalažo.

 

  PRIDELAVA URADNO POTRJENEGA SEMENA POLJŠČIN IN ZELENJADNIC V REPUBLIKI SLOVENIJI

 

SEMENSKE MEŠANICE

 

Seme, ki izpolnjuje predpisane zahteve za trženje, se lahko uporabi za pripravo semenskih mešanic. Tržijo se lahko semenske mešanice:

Semenske mešanice morajo za trženje izpolnjevati zahteve, ki jih določajo zgoraj našteti pravilniki.

 

Semenske mešanice krmnih rastlin in žit morajo biti pred trženjem vpisane v evidenco semenskih mešanic (razen semenskih mešanic krmnih ratlin, ki niso namenjene pridelavi krme).  V Republiki Sloveniji vpiše semensko mešanico krmnih rastlin v evidenco semenskih mešanic Uprava, postopek uradne potrditve semenske mešanice pa izvede organ za potrjevanje, ki ima javno pooblastilo Uprave.

 

Pakiranja semenskih mešanic krmnih rastlin in žit se označijo z uradnimi etiketami, ki so zelene barve. Majhna pakiranja semenskih mešanic krmnih rastlin in žit se lahko označijo z etiketami dobavitelja, ki so enake barve kot uradne etikete.

 

Mešanica standardnega semena različnih sort zelenjadnic iste vrste se trži v pakiranjih, ki so označena z etiketami dobavitelja, ki so oranžne barve. V primeru majhnih pakiranj se lahko podatki, predpisani za etikete, neposredno odtisnejo na embalažo.

 

Naknadna kontrola

1. Namen in cilji

Naknadna kontrola semenskega materiala kmetijskih rastlin se izvaja z namenom, da se preveri, ali semenski material kmetijskih rastlin, ki se v določenem letu pridela oziroma trži, izpolnjuje predpisane zahteve za trženje.

V naknadno kontrolo se vsako leto vključi predpisan delež vzorcev semena, odvzetih v postopku uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin, in določen delež vzorcev, ki jih odvzamejo inšpektorji pri nadzoru semenskega materiala kmetijskih rastlin na trgu.

 

2. Pravne podlage
Izvajanje naknadne kontrole je obvezno na podlagi 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR) in je v skladu s predpisi Evropske unije (EU) ) s področja trženja semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki od držav članic EU zahtevajo, da 'zagotovijo izvajanje uradnega nadzora vsaj z naključnimi pregledi z namenom, da se preveri skladnost semenskega materiala s predpisanimi pogoji in zahtevami za trženje tega materiala na enotnem notranjem trgu EU'.
Podrobneje je izvajanje naknadne kontrole urejeno s pravilniki o trženju semenskega materiala kmetijskih rastlin ter z metodami naknadne kontrole, ki so predpisani za posamezno vrsto ali skupino kmetijskih rastlin.

 

3. Izvedba naknadne kontrole

Naknadna kontrola obsega vzorčenje, laboratorijsko preverjanje kakovosti (kalivost, čistota semena, primesi) in preverjanje sortnosti (sortna pristnost in čistost) ter zdravstvenega stanja posejanih vzorcev semenskega materiala na kontrolnem polju.
Vzorce semenskega materiala na trgu odvzamejo fitosanitarni inšpektorji pri rednem inšpekcijskem nadzoru, V nadzor so vključene vse partije semena, ne glede na državo pridelave, kategorijo materiala ali anmen  uporabe. Vrste rastlin, pri katerih se v posameznem letu odvzamejo vzorci semena na trgu, in število vzorcev, se določi z letnim programom naknadne kontrole. Število vzorcev posamezne vrste kmetijskih rastlin, ki se vzorči, je odvisen od rezultatov naknadne kontrole v preteklih letih, in se giblje med 5 % in 25 % vseh partij semena te vrste, ki se trži v posameznem letu.
Delež vzorcev, ki se vsako leto odvzamejo od partij semena, ki so bile uradno potrjene v Sloveniji, je predpisan s pravilniki o trženju semenskega materiala kmetijskih rastlin. Tako se za naknadno kontrolo odvzamejo vzorci od vseh partij predosnovnega, osnovnega in certificiranega semena 1. množitve, in od 10 % partij najnižje kategorije (certificirano seme ali certificirano seme 2. množitve).

Laboratorijsko preverjanje kakovosti (kalivost, čistota semena, primesi) in preverjanje sortnosti (sortna pristnost in čistost) ter zdravstvenega stanja posejanih vzorcev semenskega materiala na kontrolnem polju izvede Kmetijski inštitut Slovenije

 

4. Rezultati naknadne kontrole

Kmetijski inštitut Slovenije vsako leto organizira oglede poskusov na kontrolnem polju za zainteresirane dobavitelje, inšpektorje in svetovalno službo.

 

4.1   Rezultati naknadne kontrole in poročila

         Naknadna kontrola 2018

         Naknadna kontrola 2017

         Naknadna kontrola 2016

         Naknadna kontrola 2015

         Naknadna kontrola 2014

         Naknadna kontrola 2013

         Naknadna kontrola 2012

         Naknadna kontrola 2011

         Naknadna kontrola 2010

         Naknadna kontrola 2009

         Naknadna kontrola 2008

         Naknadna kontrola 2007

 

4.2   Poročilo o nadzoru kakovosti semena zelenjadnic, namenjenega ljubiteljskim pridelovalcem, v letih od 2006 do 2010 v Sloveniji

 

4.3  Naknadna kontrola  v letih od 2007 do 2016 (Sejem AGRA 2017, predstavitve s posveta Zagotavljanje kakovosti semena kmetijskih rastlin na trgu)

       Naknadna kontrola kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin - zakonodajni okvir

       Nadzor semenskega materiala na trgu

       Potek preverjanja kakovosti semenskega materiala zelenjadnic

       Naknadna kontrola kakovosti semenskega krompirja v obdobju od 2007 do 2016