Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POROČILO O NADZORU MEDU V LETU 2014

Inšpektorji za hrano so na podlagi programa za leto 2014 odvzeli 18 vzorcev medu. Vzorce smo poslali v imenovan laboratorij za preskušanje medu, Kmetijski inštitut – Agrokemijski laboratorij. Vzorci so bili analizirani na fizikalno-kemijske in senzorične parametre, opravljena pa je bila tudi pelodna analiza medu. S pomočjo analiziranih parametrov se presoja skladnost medu s predpisanimi zahtevami glede njegove kakovosti.

 

Ugotavljanje skladnosti

 

Pri vseh vzorcih se je ugotavljala skladnost s predpisanimi zahtevami glede kakovosti medu. Za oceno so se preverjale zahteve iz naslednjih predpisov:

-       Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 90/2012 – ZdZPVHVVR in 26/2014),

-       Pravilnik o medu (Uradni list RS, št. 4/2011).

 

Uporabljene preskusne metode

 

Iz preglednice so razvidne uporabljene preskusne metode za posamezne parametre in število vzorcev, analiziranih s posamezno metodo:

 

 

PARAMETER

METODA

Št. vzorcev

1.

Voda

MET/M/001

18

2.

Diastazno število

MET/M/006

18

3.

Hidroksimetilfurfural

MET/M/007

18

4.

Električna prevodnost

MET/M/008

18

5.

V vodi netopne snovi

MET/M/009

18

6.

Proste kisline (titracija do pH 8,3)

MET/M/002

18

7.

Sladkorji: fruktoza, glukoza, saharoza

MET/M/010, MET/M/011, MET/M/012

18

8.

Pelodna analiza – botanično in geografsko poreklo

MET/M/021

18

9.

Senzorično ocenjevanje medu

MET/M/004

18

 

Pregled odvzetih vzorcev

 

Skupno je bilo odvzetih 9 vzorcev cvetličnega medu, 5 vzorcev gozdnega medu, 2 vzorca akacijevega medu in 2 vzorca kostanjevega medu. Vsi vzorci so bili odvzeti v trgovini na drobno.

Po poreklu je bilo 15 vzorcev iz držav EU, od tega 4 iz Slovenije, 2 iz Madžarske, 1 iz Češke in 8 vzorcev je imelo označeno poreklo »mešanica medu iz držav članic EU«. 3 vzorci medu so bili iz držav, ki niso članice EU, in sicer vsi iz Albanije.

 

Vsi vzorci so bili odvzeti od konvencionalno pridelanega medu.

 

Rezultati

 

Tip in vrsta medu

Poreklo:

Ocena

Opombe

Cvetlični med

Slovenija

Skladen

 

Kostanjev med

Slovenija

Skladen

 

Kostanjev med

Slovenija

Skladen

 

Gozdni med

Slovenija

Neskladen

Po pelodni analizi, električni prevodnosti in senzorični analizi se uvršča v cvetlični med.

Akacijev med

Madžarska

Skladen

 

Cvetlični med

Madžarska

Skladen

 

Akacijev med

Češka republika

Skladen

 

Cvetlični med

Evropska unija

Skladen

 

Cvetlični med

Evropska unija

Skladen

 

Cvetlični med

Evropska unija

Neskladen

Prenizka aktivnost diastaze in skoraj brez cvetnega prahu.

Cvetlični med

Evropska unija

Skladen

 

Cvetlični med

Evropska unija

Neskladen

Prenizka aktivnost diastaze.

Gozdni med

Evropska unija

Skladen

 

Cvetlični med

Evropska unija

Skladen

 

Cvetlični med

Evropska unija

Skladen

 

Gozdni med

Albanija

Skladen

 

Gozdni med

Albanija

Skladen

 

Gozdni med

Albanija

Skladen

 

 

1. Fizikalno – kemijski parametri

 

Od vseh odvzetih vzorcev 3 niso bili skladni glede fizikalno – kemijskih analiz. En vzorec gozdnega medu je imel nižjo električno prevodnost, kot je predpisana za gozdni med, izpolnjuje pa pogoje glede električne prevodnosti za cvetlični med. Dva vzorca sta imela prenizko aktivnost diastaze, kar lahko kaže na pregretost medu ali staranje v postopku skladiščenja.

 

2. Senzorična ocena

 

S senzorično oceno je bilo 17 vzorcev ocenjenih kot skladnih, torej sta bila tip in vrsta medu pravilno navedena.

 

Pri enem vzorcu so bile ugotovljene senzorične napake. Vzorec je bil odvzet od lota, ki je bil označen kot gozdni med, na podlagi senzorične ocene pa je bil opredeljen kot cvetlični med.

 

3. Pelodna analiza

 

S pelodno analizo vzorcev medu se ugotavlja njihovo botanično in geografsko poreklo.

16 vzorcev je bilo glede pelodne sestave skladnih z označeno vrsto medu.

En vzorec medu, označen kot gozdni med, je bil na podlagi pelodne analize razvrščen v vrsto cvetlični med.

En vzorec skoraj ni vseboval cvetnega prahu, zato pelodne analize ni bilo mogoče opraviti. Ker je to za med zelo netipično, so bile na tem vzorcu opravljene dodatne analize – izotopska analiza sladkorjev in analiza tujih encimov. Dodatne analize so pokazale, da gre za naravni med in s tem je bil sum potvorbe medu zavržen. Pelod je bil iz medu odstranjen s postopkom filtracije.

 

Ukrepi in sankcije

 

Cvetličnega medu, katerega analize so kazale na prenizko aktivnostjo diastaze in skoraj ni vseboval cvetnega prahu, v času, ko so bili znani rezultati analiz, ni bilo več na zalogi.

Odsotnost cvetnega prahu je bila posledica filtracije medu, kar je skladno s predpisanimi zahtevami. V postopku so bili stranki zaračunani stroški analize neskladnega vzorca in uveden je prekrškovni postopek.

 

Za med, označen kot gozdni in ocenjen kot cvetlični med, je bila proizvajalcu izdana odločba o prepovedi uporabe označbe »gozdni med«. Proizvajalec je umaknil iz prometa celotno preostalo količino neskladne serije medu.

 

Za cvetlični med s prenizko aktivnostjo diastaze so bili stranki zaračunani stroški analize neskladnega vzorca. Postopek se je nadaljeval pri dobavitelju medu.

 

Povzetek

 

Od skupno 18 vzorcev medu je bilo 15 skladnih na vse analizirane parametre.

 

Od treh neskladnih vzorcev je bil en označen z napačno vrsto medu – gozdni namesto cvetlični, na kar so kazali tako fizikalno – kemijski parametri, senzorična ocena in pelodna analiza.

Ostala neskladna vzorca sta imela prenizko aktivnost diastaze in tako ne izpolnjujeta predpisanih kakovostnih lastnosti.

 

Napačna navedba vrste medu je posledica netipičnih naravnih pogojev v letu 2014 v času čebelje paše. Za pravilno določitev in označevanje vrste medu bi moral pridelovalec medu opraviti analize.

 

Aktivnost diastaze ob skladiščenju sčasoma upada, prav tako je lahko znižana zaradi pregrevanja medu. Vzorci medu v prometu morajo izpolnjevati s pravilnikom določene vrednosti.