Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NADZOR

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Področje dela:

Poseben nadzor, preverjanje, revizije nosilcev dejavnosti, inšpekcijski pregledi in preverjanje skladnosti na področjih iz pristojnosti Uprave ter inšpekcijski nadzor na področju varstva novih sort kmetijskih rastlin ter inšpekcijske naloge na področju zaščite kmetijskih pridelkov in živil (sheme kakovosti) in skupne ureditve trgov.

 

 

Naloge inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin:

-          priprava večletnega nacionalnega programa nadzora in poročanje v zvezi z njim;

-          priprava programa uradnega nadzora razen programov uradnih vzorčenj (monitoringi in posebni nadzor) z namenom                         spremljanja stanja in trendov in/ali nadzora mikrobioloških, kemičnih in drugih tveganj;

-          izvajanje predpisanega stalnega nadzora opravljanje neposrednega inšpekcijskega nadzorstva in izrekanje ukrepov;

-          izvajanje nadzora nad nosilci  javnih pooblastil iz področja  pristojnosti uprave;

-          izvajanje monitoringov;

-          izvajanje revizij nosilcev dejavnosti, verifikacij posebnega nadzora  ter izvajanje vzorčenja v zvezi z preverjanjem                            skladnosti nosilcev dejavnosti;

-          sodelovanje pri  pripravi programov uradnih vzorčenj (monitoringi in posebni nadzor) z namenom spremljanja stanja in                      trendov in/ali nadzora mikrobioloških, kemičnih in drugih tveganj;

-          priprava posebnega nadzora preverjanja skladnosti nosilcev dejavnosti;

-          zbiranje in obdelava podatkov in priprava poročil ter drugih informacij za Evropsko Komisijo in druge mednarodne                            organizacije , nacionalni organizacije in javnost iz področja preverjanja skladnosti  vključno s podatki uradnih vzorčenj,                     ki jih načrtuje Inšpekcija;

-          priprava ocen tveganj za določitev frekvence nadzora in upravljanje s tveganji  iz področja preverjanja skladnosti ;

-          obveščanje o ugotovitvah uradnega nadzora  iz področja preverjanja skladnosti z namenom  informiranja javnosti;

-          vodenje in koordiniranje dela območnih uradov in mejnih postaj;

-          priprava obveznih navodil, smernic,  navodil, list preverjan in priročnikov in priporočil za inšpekcijo;

-          vpisovanje v registre, baze podatkov in nadzor nad pravilnostjo vpisa, razen na področju zdravja rastlin in                                        semenskega materiala;

-          pripravlja in izvaja izobraževanja za zaposlene v inšpekciji s področja dela;

-          sodelovanje pri pripravi strokovnih izhodišč in sodelovanje pri oblikovanju politike in strategije razvoja delovnih področij                     Uprave.

-          sodelovanje pri pripravi nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU;

-          priprava sistemskih rešitev iz področja dela inšpekcije

-          sodelovanje z institucijami EU in drugimi mednarodnimi organizacijami;

-          sodelovanje z resornim ministrstvom in ostalimi ministrstvi ter drugimi institucijami in službami;

-          sodelovanje v medresorskih skupinah;

-          sodelovanje pri pripravi in izvajanju mednarodnih projektov;

-          sodelovanje pri pripravi podlag in strategij razvoja informacijskih sistemov

-          Sodelovanje pri  pripravi načrtov ukrepov in koordinacija izvajanja ukrepov ter priprava ukrepov na regionalni ravni.

-          sodeluje z laboratoriji uradnega nadzora in z nacionalnimi referenčnimi laboratoriji

-          sodelovanje pri presojah, ki jih opravlja Urad za prehrano in veterinarstvo Evropske Komisije (FVO);

-          Izvajanja nadzora nad  uradnimi laboratoriji, certifikacijskimi organi in organizacijami za ocenjevanje senzoričnih lastnosti in              drugimi nosilci prenesenih nalog;

-          sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju proračuna s področja dela;

-          vodenje upravnih postopkov odobritev in registracij iz področji živil, krme, živalskih stranskih proizvodov, akvakulture,                      transporta živali in živil, objektov oziroma nosilcev dejavnosti iz področja zdravja in dobrobiti živali,

-          izdajanje predhodnih soglasij v skladu z zakonom;

-          strokovni nadzor dela inšpektorjev oziroma uradnih veterinarjev v območnih uradih in mejnih postajah;

-          nacionalno kontaktno točo RASFF in izvajanje RASFF sistema;

-          nacionalno kontaktno točko za BTSF;

-          sodelovanje v mednarodnih inšpekcijskih pregledih;

-          nadzor nad plačevanjem pristojbin v skladu z EU uredbami in zakonodajo s področja dela Uprave;

-          vodenje upravnih postopkov dodeljevanja koncesij za opravljanje javne veterinarske službe ter nadzor nad porabo                           proračunskih sredstev na podlagi koncesij; postopki v zvezi z  priznavanjem kvalifikacij in prostim pretokom storitev.