Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OVCE IN KOZE

 • Definicije pojmov (klik)
 • Uvoz ovc in koz(klik)

  • Uvoz domačih ovc (Ovis aries) in domačih koz (Capra hircus), namenjenih za vzrejo in/ali proizvodnjo po uvozu (klik)
  • Uvoz domačih ovc (Ovis aries) in domačih koz (Capra hircus), namenjenih za takojšnji zakol po uvozu (klik)
 • Tranzit ovc in koz čez ozemlje EU (klik)
 • Informacije glede premikov ovc in koz znotraj EU so dostopne tukaj.
 • Izvoz ovc in koz v tretje države (klik)
 • Informacije na spletni strani Evropske komisije (DG Sante) (klik)

 

 ____________________________________________________________________________________________________________

 

DEFINICIJE POJMOV (Direktiva Sveta št. 2004/68/ES in Uredba Komisije (EU) št. 206/2010)

 

„parkljarji“ so živali, navedene v Prilogi I Direktive Sveta št. 2004/68/ES;

 

„tretje države“ so države, ki niso države članice, in tista ozemlja držav članic, za katera se ne uporabljata Direktiva Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga in Direktiva Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi;

 

„odobrena tretja država“ je tretja država ali del tretje države, iz katere je dovoljen uvoz v Skupnost živih parkljarjev iz Priloge I, pogoji iz člena 3(1)  Direktive Sveta št. 2004/68/ES;

 

„uradni veterinar“ je veterinar, ki ga veterinarska uprava tretje države pooblasti za izvajanje zdravstvenih pregledov živih živali in izdajanje uradnih spričeval;

 

„gospodarstvo“ je kmetijsko gospodarstvo ali drugo uradno nadzorovano kmetijsko, industrijsko ali trgovinsko podjetje, vključno z živalskimi vrtovi, zabaviščnimi parki ter naravnimi ali lovskimi rezervati, v katerih se živali redno gojijo ali vzrejajo.

 

Na vrh

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

UVOZ OVC IN KOZ IZ TRETJIH DRŽAV

 

Da tretja država ali del tretje države pridobi odobritev za izvoz ovc in koz v EU, izvede služba Evropske komisije, Urad za prehrano in veterinarstvo - Food and Veterinary Office (FVO) v zadevni tretji državi ali njeni regiji posebno misijo, med katero preverja, da so jamstva za zdravstveno varstvo živali v zvezi z ovcami in kozami v zadevni tretji državi ustrezno izpolnjena, kakor določaDirektiva 2004/68/ES.

 

Tretja država ali njena regija sme izvažati ovce / koze v EU samo, če se na podlagi načel iz Direktive Sveta 2004/68/ES ter rezultatov misije FVO uvrsti na seznam tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za izvoz ovc / koz. Seznam je predpisan v Prilogi I Uredbe Komisije (EU) št. 206/2010. Uvoz domačih ovc (Ovis aries) in koz (Capra hircus), se dovoli samo iz tistih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, kjer je v delu 1 Priloge I (stolpec 4) navedene uredbe navedeno posebno vzorčno veterinarsko spričevalo.

 

Tretja država, ozemlje ali njen del so lahko uvrščene na seznam za uvoz:

 • domačih ovc (Ovis aries) in domačih koz (Capra hircus), namenjenih za vzrejo in/ali proizvodnjo po uvozu (v stolpcu 4 je naveden vzorec veterinarskega spričevala OVI-X) in/ali;
 • domačih ovc (Ovis aries) in domačih koz (Capra hircus), namenjenih za takojšnji zakol po uvozu (v stolpcu 4 je naveden vzorec veterinarskega spričevala OVI-Y).

 

Ko je tretja država, ozemlje ali njen del, navedena v Uredbi (EU) št. 206/2010, potem je načelno odobrena za izvoz v EU. Vendar pa so potrebni nadaljnji koraki, da izvoz iz določene tretje države lahko poteka. Izvaja se ocena posebnega položaja bolezni in, če je potrebno, se lahko za uvoz zahteva dodatne zahteve, da se zmanjša morebitna tveganja za bolezni. To je določeno v delu 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010, in vključuje:

 • Posebna jamstva (stolpec 5) -  odvisno od zdravstvenega stanja v tretji državi; v zvezi z boleznijo modrikastega jezika in epizootske-hemoragične bolezni se lahko zahtevajo dodatna zdravstvena jamstva, preden se živali lahko uvažajo v EU. Kadar je v stolpcu 5 navedena oznaka  "A", mora tretja država izpolnjevati ta dodatna jamstva.
 • Posebni pogoji (stolpec 6) - posebne zahteve, ki temeljijo na zdravstvenem statusu/stanju živali in javno zdravstvenem stanju v tretji državi s seznama; npr. če je tretja država, ozemlje ali njen del priznana kot prosta neke bolezni - so s tem lahko zahteve za uvoz manj stroge.

 

Ko so potrebne dodatne zahteve, mora uradni veterinar v tretji državi izvoznici zagotoviti, da so v veterinarskem spričevalu izpolnjeni/potrjeni ustrezni oddelki.

Uradni veterinar v tretji državi podpiše veterinarsko spričevalo in s tem potrdi, da so bili izpolnjeni vsi ustrezni pogoji v spričevalu. V veterinarsko spričevalo morajo biti vključeni osnovni podatki o tretji državi izvora, namembnem kraju in identifikaciji živali v pošiljki.

Veterinarsko spričevalo vsebuje tudi naslednje podatke:

 • Javnozdravstveno potrdilo, da se zagotovi, da tretja država izpolnjuje nekatere zahteve glede javnozdravstvenega varstva, vključno s tem, da so živali iz gospodarstev prostih nekaterih zoonoz (bruceloza, antraks in steklina) ter, da živali niso prejele določenih zdravil/snovi in hormonov.
 • Potrdilo o zdravstvenem stanju živali, da se zagotovi, da so živali in/ali črede izvora proste nekaterih bolezni, da so živali zdrave in da njihovo zdravstveno stanje ne predstavlja tveganja za živali v EU ter, da so bile živali pregledane pred premikom. Če je primerno, mora biti navedeno, da izpolnjujejo tudi zahteve v zvezi s posebnimi jamstvi.
 • Potrdilo o prevozu živali, da se zagotovi, da so bili izpolnjeni standardi/zahteve glede dobrega počutja živali med prevozom, kot to določa Uredba Sveta (ES) št. 1/2005, kakor je bila nazadnje spremenjena, vključno z zahtevami glede hranjenja in napajanja ter, da so živali sposobne za potovanje.

 

Veterinarsko spričevalo mora živali spremljati med premikom v EU in ob uvozu v EU na odobreni kontrolni točki EU (MKT).

 

Da lahko tretja država izvaža žive ovce in koze v EU, mora izpolnjevati tudi nekatere zahteve glede javnega zdravja - imeti mora odobren načrt nadzora nad ostanki snovi v skladu s Sklepom Komisije št. 2011/163/EU.

 

 

 

Na vrh

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

I. Uvoz domačih ovc (Ovis aries) in domačih koz (Capra hircus), namenjenih za vzrejo in/ali proizvodnjo po uvozu

 

Pogoje za uvoz domačih ovc (Ovis aries) in domačih koz (Capra hircus), namenjenih za vzrejo in/ali proizvodnjo po uvozu, določa Direktiva Sveta 2004/68/ES, ki je v slovenski pravni red prenesena s Pravilnikom o veterinarskih pogojih ob uvozu in tranzitu parkljarjev (Uradni list RS, št. 104/05). Seznam tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz teh vrst živali v EU je določen v Prilogi I Uredbe Komisije (EU) št. 206/2010, ki v delu 2 Priloge I določa vzorec veterinarskega spričevala (oznaka spričevala je OVI-X).

 

>>Domače ovce (Ovis aries) in domače koze (Capra hircus), namenjene za vzrejo in/ali proizvodnjo po uvozu, morajo za uvoz v Slovenijo (EU) izpolnjevati naslednje veterinarske pogoje:

 • živali morajo biti identificirane;
 • spremljati jih mora veterinarsko spričevalo za uvoz domačih ovc (Ovis aries) in domačih koz (Capra hircus), namenjenih za vzrejo in/ali proizvodnjo po uvozu ali namenjenih za tranzit skozi Unijo iz ene tretje države v drugo tretjo državo (vzorec OVI-X).
  Spričevalo potrdi uradni veterinar v tretji državi izvoznici. Živali morajo izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja, javnozdravstvenega stanja in dobrega počutja živali med prevozom, ki so določeni v spričevalu. Veterinarsko spričevalo mora biti tudi v jeziku države članice vstopa v EU.

Uvoz ovc in koz je dovoljen samo preko mejnih veterinarskih postaj (MVP), odobrenih za uvoz takšnih vrst živali, kjer uradni veterinar opravi veterinarski pregled, pri katerem ugotovi, ali živali izpolnjujejo veterinarske pogoje za uvoz. Slovenija trenutno nima odobrene MVP za uvoz parkljarjev (ovc in koz). Seznam vseh MVP v EU je dostopen na spletni strani Evropske Komisije (DG Sante) na sledeči povezavi: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/bips_contact_en.htm

 

Prihod pošiljke na MVP mora uvoznik predhodno najaviti. V skladu z Direktivo Sveta št. 91/496/EGS, ki je v slovenski pravni red prenesena s Pravilnikom o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 2/07 in 42/10), mora uvoznik en delovni dan vnaprej obvestiti veterinarsko osebje na MVP, kamor so živali namenjene, o številu, načinu in predvidenem času prihoda živali. Prispetje živali se uradno prijavi z dokumentom, sestavljenim v skladu z vzorcem enotnega veterinarskega vstopnega dokumenta (CVED), kot je določen z Uredbo Komisije (ES) 282/2004.

 

 

>> Registracija ovc in koz po uvozu<<

 

Ovce in koze, uvožene v Republiko Slovenijo iz tretjih držav, je potrebno registrirati v Centralni register drobnice (CRD). Več informacij najdete na povezavi:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/identifikacija_in_registracija_zivali/drobnica/

 

Na vrh

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

II. Uvoz domačih ovc (Ovis aries) in domačih koz (Capra hircus), namenjenih za takojšnji zakol po uvozu

 

Pogoje za uvoz domačih ovc (Ovis aries) in domačih koz (Capra hircus), namenjenih za takojšnji zakol po uvozu, določa Direktiva Sveta 2004/68/ES, ki je v slovenski pravni red prenesena s Pravilnikom o veterinarskih pogojih ob uvozu in tranzitu parkljarjev (Uradni list RS, št. 104/05). Seznam tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz teh vrst živali v EU, je določen v Prilogi I Uredbe Komisije (EU) št. 206/2010, ki v delu 2 Priloge I določa vzorec veterinarskega spričevala (oznaka spričevala je OVI-Y).

 

>>Domače ovce (Ovis aries) in domače koze (Capra hircus), namenjene za takojšnji zakol po uvozu, morajo za uvoz v Slovenijo (EU) izpolnjevati naslednje veterinarske pogoje:

 • živali morajo biti identificirane;
 • spremljati jih mora veterinarsko spričevalo za uvoz domačih ovc (Ovis aries) in domačih koz (Capra hircus), namenjenih za takojšnji zakol po uvozu (vzorec OVI-Y).
  Spričevalo potrdi uradni veterinar v tretji državi izvoznici. Živali morajo izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja, javnozdravstvenega stanja in dobrega počutja živali med prevozom, ki so določeni v spričevalu. Veterinarsko spričevalo mora biti tudi v jeziku države članice vstopa v EU.

Uvoz pošiljk ovc in koz je dovoljen samo preko mejnih veterinarskih postaj (MVP), odobrenih za uvoz takšnih vrst živali, kjer uradni veterinar opravi veterinarski pregled, pri katerem ugotovi, ali živali izpolnjujejo veterinarske pogoje za uvoz. Slovenija trenutno nima odobrene MVP za uvoz parkljarjev (ovc in koz). Seznam vseh MVP v EU je dostopen na spletni strani Evropske Komisije (DG Sante) na sledeči povezavi: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/bips_contact_en.htm

 

Prihod pošiljke na MVP mora uvoznik predhodno najaviti. V skladu z Direktivo Sveta št. 91/496/EGS, ki je v slovenski pravni red prenesena s Pravilnikom o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 2/07 in 42/10), mora uvoznik en delovni dan vnaprej obvestiti veterinarsko osebje na MVP, kamor so živali namenjene, o številu, načinu in predvidenem času prihoda živali. Prispetje živali se uradno prijavi z dokumentom, sestavljenim v skladu z vzorcem enotnega veterinarskega vstopnega dokumenta (CVED), kot je določen z Uredbo Komisije (ES) 282/2004.

 

Na vrh

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

TRANZIT OVC IN KOZ PREKO OZEMLJA EU

 

Ovce in koze z nižjim zdravstvenim statusom kot je zdravstveni status v EU, ne smejo tranzitirati preko ozemlja EU.

 

 

Na vrh

Na začetno stran

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

Vir slikovnega gradiva: internet.