Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ČEBELE IN ČMRLJI

 

UVOZ ČEBEL IN ČMRLJEV IZ TRETJIH DRŽAV

 

Pri premikih čebel (Apis mellifera) in čmrljev (Bombus spp.) iz tretjih držav v EU morajo živali izpolnjevati zahteve, ki so predpisane za uvoz.

 

Veterinarski pogoji za uvoz čebel in čmrljev v EU so natančneje določeni v Uredbi Komisije št. 206/2010 o seznamih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Evropsko unijo, ter o zahtevah za izdajo veterinarskih spričeval, predvsem v členih 7 in 13. 

 

Splošni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za uvoz čebel / čmrljev iz tretjih držav v EU so sledeči:

  • omejitev glede števila živali v pošiljki:
    • čebele (Apis mellifera) in čmrlji (Bombus spp.): omejitev je matičnica z eno matico in največ 20 spremljevalkami;
    • čmrlji (Bombus spp.): posode s čmrlji, ki vsebujejo kolonijo z največ 200 odraslimi čmrlji;
  • pošiljke živali se v Unijo lahko vnesejo le iz tretjih držav ali njihovih ozemelj*, ki so navedene na seznamu v delu 1 Priloge II Uredbe (EU) št. 206/2010 in v katerih je prisotnost hude gnilobe čebelje zalege, malega panjskega hrošča (Aethina tumida) in pršice Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) na celotnem ozemlju tretje države ali zadevnem ozemlju obvezno prijavljiva;
  • pošiljko živali mora spremljati ustrezno veterinarsko spričevalo, ki ga izpolni in podpiše uradni veterinar v tretji državi izvoznici.

* Odstopanje: uvoz je lahko dovoljen le iz dela tretje države ali njenega ozemlja iz dela 1 Priloge II Uredbe (EU) št. 206/2010, ki je geografsko in epidemiološko ločen in naveden v tretjem stolpcu preglednice v oddelku 1 dela 1 Priloge IV navedene uredbe. Pri uporabi navedenega odstopanja se prepove vnos pošiljk čebel v Unijo iz vseh ostalih delov tretje države ali zadevnega ozemlja, ki niso navedeni v tretjem stolpcu preglednice v oddelku 1 dela 1 priloge IV.

 

Zaradi zaščitnih določb glede pojava varooze, v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) št. 2013/503, vnos pošiljk matičnic (Apis mellifera in Bombus spp.), ki vsebujejo po eno matico z največ 20 spremljevalkami, ni dovoljen, kadar je končni namembni kraj uvoza v EU Otok Man (Združeno kraljestvo) ali Ålandski otoki (Finska).

 

 

Uvoz pošiljk čebel in črmljev je dovoljen samo preko mejnih veterinarskih postaj (MVP), odobrenih za uvoz takšnih vrst živali, kjer uradni veterinar opravi veterinarski pregled, pri katerem ugotovi, ali živali izpolnjujejo veterinarske pogoje za uvoz. V Sloveniji je samo MVP Brnik "odobren" za uvoz čebel in čmrljev. Seznam vseh MVP v EU je dostopen na spletni strani Evropske Komisije (DG Sante) na sledeči povezavi: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/bips_contact_en.htm


Prihod pošiljke na MVP mora uvoznik predhodno najaviti. V skladu s Pravilnikom o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 2/07 in 42/10) mora uvoznik en delovni dan pred prihodom obvestiti osebje MVP, kjer pošiljka vstopa na teritorij EU, o številu, vrsti in predvidenem času prihoda živali, na način, določen z Uredbo Komisije (ES) 282/2004.

 

Pomembno je, da se upoštevajo zahteve po opravljenem veterinarskem pregledu na MVP, ki so določene v 13. členu Uredbe 206/2010:

 

Pošiljke matic iz člena 7(3(a)) - matičnice (Apis mellifera in Bombus spp.), ki vsebujejo po eno matico z največ 20 spremljevalkami:

  • pošiljka mora biti prepeljana direktno v namembni kraj, kjer so panji pod uradnim nadzorom pristojnega organa, matice pa se pred vnosom v lokalne kolonije premestijo v nove matičnice;
  • matičnice, spremljevalke in ostali materiali, ki spremljajo matice iz države izvora, morajo biti poslani v pooblaščeni laboratorij, kjer se ugotavlja odsotnost malega panjskega hrošča (Aethina tumida), njegovih jajčec ali ličink in znakov pršice Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.). Matičnice, spremljevalke in  material se po laboratorijskem pregledu uničijo;

Pošiljke čmrljev iz člena 7(3(b)) - posode s čmrlji (Bombus spp.), ki vsebujejo po kolonijo z največ 200 odraslimi čmrlji:
Posode s čmrlji s kolonijo do največ 200 odraslih živali se takoj po pregledu na MVP prepeljejo v namembni kraj. Navedeni čmrlji lahko ostanejo v posodi, v kateri so bili vneseni v Unijo, do konca življenjske dobe kolonije. Posoda in material, ki je čmrlje spremljal iz tretje države izvora, se uničita najpozneje ob koncu življenjske dobe kolonije.

 

 

Poleg tega je pri premikih čebel potrebno upoštevati tudi fitosanitarne zahteve: premik z območij, kjer je navzoč hrušev ožig, v obdobju vegetacije ni dovoljen brez predhodnih karantenskih ukrepov. Pretežni del Slovenije je v skladu z Direktivo Sveta 2000/29/ES varovano območje za Erwinia amylovora. Več informacij o omejitvah lahko preberete tukaj.

 

Zootehnični pogoji so v pristojnosti Direktorata za kmetijstvo. Informacije so na voljo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/rejne_zivali_in_cebele/cebele/

 

Informacije glede premikov čebel in čmrljev znotraj EU so dostopne tukaj.

 

Na vrh

Na začetno stran

 

Vir slikovnega gradiva: internet.