Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ŽIVE ŽIVALI

 

Pogoji za uvoz živih živali v EU so določeni z evropskimi in nacionalnimi predpisi ter usklajeni med državami članicami z namenom, da se pri takšnem premiku iz tretjih držav zagotovi sledljivost in določena varnost pred prenosom bolezni bodisi na ljudi ali druge živali. Pri uvozu v EU mora pošiljko živali spremljati predpisano veterinarsko spričevalo, v katerem uradni veterinar skladno z ustrezno veterinarsko zakonodajo potrdi zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali.

 


Hitre povezave:

 

>>Kopitarji (klik)

>>Ovce in koze (klik)

>>Govedo (klik)

>>Prašiči (klik)

>>Perutnina in valilna jajca (klik)

>>V ujetništvu vzrejene ptice (klik)

>>Čebele in čmrlji (klik)

>>Psi, mačke in beli dihurji (klik)

>>Ribogojstvo

>>Ostale žive živali (klik)

 

 

OBVESTILA

 

Dne 1. julija 2019 se prične uporabljati Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/294 o določitvi seznama tretjih držav in ozemelj, odobrenih za uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Unijo, ter vzorca veterinarskega spričevala za tak uvoz (UL EU L48, z dne 20. februar 2019), ki preklicuje Izvedbeni Sklep Komisije 2013/519/EU. Spremembe so glede seznama tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz teh živali, kot tudi v vsebini veterinarskega spričevala za uvoz. Predvideno je prehodno obdobje do 31. decembra 2019 za uvoz psov, ki jih spremlja spričevalo v skladu z vzorcem iz dela 1 Priloge k Izvedbenemu sklepu 2013/519, če je bilo le-to izdano najkasneje 30. novembra 2019.

 

NOVA ZAKONODAJA GLEDE POGOJEV ZA VSTOP V UNIJO ENOPRSTIH KOPITARJEV IN NJIHOVEGA ZARODNEGA MATERIALA

 

Dne 1. oktobra 2018 je vstopila v veljavo Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2018/659 o pogojih za vstop v Unijo živih enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev.

 

Ta Uredba določa seznam tretjih držav in njihovih delov, iz katerih je dovoljen vstop enoprstih kopitarjev in njihovega zarodnega materiala v Unijo, ter pogoje glede zdravja živali in izdajanja spričeval za navedene pošiljke.

 

Novost so predvsem pogoji glede zagotavljanja sledljivosti registriranih kopitarjev pri začasnem vnosu v Evropsko Unijo, ter sprememba glede možnosti da začasni vnos konjev postane trajni vstop, ter zahteve v primeru pogina ali izgube registriranega konja.

 

Uredba 2018/659 določa nove vzorce veterinarskih spričeval, predvideva pa prehodno obdobje za uporabo starih vzorcev spričeval do 31. decembra 2018. Določeni členi (kot je navedeno v 24. členu) se uporabljajo šele od 14. decembra 2019.

 

Razveljavijo se Odločbe 92/260/EGS, 93/195/EGS, 93/196/EGS, 93/197/EGS, 94/699/ES, 95/329/ES, 2003/13/ES, 2004/177/ES in 2004/211/ES, ter Sklepa 2010/57/EU in 2010/471/EU.

 

 

POSEBNI POGOJI ZA TRGOVANJE IN UVOZ SALAMANDROV

Zaradi tveganja, ki ga predstavlja povzročitelj Batrachochytrium salamandrivorans  za populacijo močeradov, je bil sprejet Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2018/320 o nekaterih ukrepih varovanja zdravja živali za trgovino z močeradi znotraj Unije in vnos takih živali v Unijo v zvezi z glivo Batrachochytrium salamandrivorans(v nadaljnjem besedilu: Bsal).

 

Posebne zahteve za uvoz močeradov (vse dvoživke iz reda Caudata) v Unijo se uporabljajo do 31. decembra 2018.

 

Uvoz pošiljk močeradov iz tretjih držav v Unijo je prepovedan, razen če izpolnjujejo posebne pogoje, ki so določeni v Izvedbenem Sklepu Komisije 2018/320. Pogoji za uvoz so naslednji:

- pošiljka mora izvirati iz ene od tretjih držav, ki so navedene v točki a) četrtega člena;

- pošiljko spremlja veterinarsko zdravstveno spričevalo, kot je določeno v delu B Priloge I;

- močeradi ne smejo kazati kliničnih znakov bolezni ter morajo biti pred pošiljanjem izolirani od živali iz drugih epidemioloških enot - kar potrdi uradni veterinar v tretji državi v spričevalu iz prejšnje alineje;

 

Ob veterinarskem pregledu pri uvozu na Mejni kontrolni točki mora uvoznik ali njegov zastopnik uradnemu veterinarju predložiti pisno potrdilo, da namembni obrat v katerem se izvaja karantena (ki ga je predhodno registriral pristojni organ) v Uniji izpolnjuje pogoje iz Priloge II, ter da bo pošiljka sprejeta v karanteno v ta obrat. Pisno potrdilo izda fizična ali pravna oseba, odgovorna za namembni obrat.

 

Po uvozu morajo biti pošiljke poslane direktno v namembni obrat, v katerem se izvede karantena. Minimalni pogoji za te obrate so določeni v Prilogi II. V času karantene uradni ali odobreni veterinar v namembnem obratu preveri dokumentacijo, evidence in živali, ter izvede potrebna vzorčenja, testiranja oz. zdravljenja za Bsal, kot je to določeno v Prilogi III. Pošiljko iz karantene sprosti uradni ali odobreni veterinar s pisno odobritvijo, ko so izpolnjeni vsi predpisani pogoji iz Izvedbenega Sklepa 2018/320.

 

Do konca prehodnega obdobja (6. september 2018) so mogoča določena odstopanja. Za več informacij se obrnite na UVHVVR (gp.uvhvvr@gov.si).

 

 

Omejitve uvoza tujerodnih invazivnih vrst

 

2. avgusta 2017 je pričel veljati posodobljen seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Evropsko unijo, objavljen v skladu s členom 4(1) Uredbe (EU) št. 1143/2014 kot izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2016/1141, spremenjene z uredbo (EU) 2017/1263, ki velja neposredno tudi za Slovenijo:

Tujerodne invazivne vrste, ki so lahko živali, rastline, glive ali mikroorganizmi, imajo lahko resne škodljive vplive na biotsko raznovrstnost in povezane ekosistemske storitve ter tudi druge škodljive družbene in gospodarske vplive, zato je potrebno tistim vrstam, ki so na seznamu,  preprečiti vnos in širjenje v naravi.

 

Invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, ni dovoljeno namerno:

  • vnesti na ozemlje Unije, niti med tranzitom pod carinskim nadzorom;
  • prevažati v Unijo, iz Unije ali po Uniji, z izjemo prevoza vrst v objekte za odstranitev;
  • pa tudi ne posedovati, izmenjavati in gojiti (niti v zaprtem sistemu), dovoliti, da se razmnožujejo, dajati na trg ali izpustiti v okolje.

Izjemoma je vnos invazivnih tujerodnih vrst s seznama mogoč s posebnim dovojenjem organov, pristojnih za varstvo narave. Več informacij je na spletni strani Direktorata za okolje Evropske komisije (pogosta vprašanja pdf).