Skoči na vsebino

SADJE IN ZELENJAVA

Uradni pregled kakovosti pri uvozu svežega sadja in zelenjave

Uvoznik (oziroma njegov zastopnik) pošiljke svežega sadja in zelenjave, za katere je potrebno preverjati skladnost s standardi trženja v Evropski uniji ter za pošiljke svežega sadja in zelenjave, namenjene predelavi, vloži prijavo za uradni pregled fitosanitarnemu inšpektorju oziroma inšpektorju za hrano na določenem kraju pregleda pred sprostitvijo v prost promet.


Prijavo vloži na ustreznem obrazcu:

Uvozniki morajo inšpekcijskim organom priskrbeti potrebne informacije za organizacijo in izvedbo pregledov, zlasti:

 • ime in naslov oziroma firmo in sedež trgovca oz. imetnika blaga;
 • ime in naslov pakirnice oziroma pridelovalca, kjer je bilo opravljeno pakiranje;
 • državo porekla in namembno državo;
 • oznako prevoznega sredstva (vrsta prevoza in registrska številka);
 • enote pakiranja (vrsta pakiranja in število);
 • vrsta proizvoda (vrsta sadja in zelenjave ter sorta, če to določa standard),
 • razred kakovosti (za vsako vrsto oz. sorto);
 • maso v kg: brutto/netto po vrstah oz. sortah;
 • namen industrijske uporabe;
 • ime in naslov predelovalca;
 • inšpekcijski organ za regijo, kjer bo potekala predelava, kadar je ustrezno.


Pri oddaji vloge za izdajo potrdila o skladnosti se plača upravna taksa v skladu z zakonom o upravnih taksahpo tarifni številki 1 za vlogo in št. 6 za potrdilo.

 

V primeru uvoza svežega sadja in zelenjave namenjene predelavi v Sloveniji, fitosanitarni inšpektor nemudoma pošlje uvozniku, kjer bo potekala predelava, kopijo potrdila o predelavi. Uvoznik v potrdilu izpolni točko 11 in potrdilo vrne fitosanitarnemu inšpektorju na vstopnem mestu.

 

Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil določa kontrolo nad uvozom ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil iz tretjih držav, ki jo izvajajo pristojni inšpektorji UVHVVR.

 

Postopek v zvezi s pripravo, izdajanjem in predložitvijo potrdil o kontrolnem pregledu za uvoz iz tretjih držav iz 11. člena Uredbe 2092/1991/EGS, je podrobneje urejen z Uredbo 1788/2001/ES.

 

V primeru, da sveži plodovi in zelenjava ne izpolnjujejo predpisanih fitosanitarnih zahtev in nimajo fitosanitarnega spričevala, če je to predpisano, se potrdilo o skladnosti ne izda, razen če se fitosanitarne zahteve izpolnijo. Fitosanitarno spričevalo države izvoza mora spremljati blago s seznama V.B direktive 2000/29/ES. S 1. januarjem 2018 bodo na tem seznamu tudi plodovi:

 • paradižnika (Solanum lycopersicum),
 • granatnega jabolka (Punica granatum) iz določenih držav (Izrael, afriška celina, Zelenortski otoki, Sveta Helena, Madagaskar, Reunion, Mauricius) in
 • citrusov iz rodov Microcitrus, Naringi in Swinglea.