Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RASTLINE ZA SADITEV

Nujni ukrepi ob uvozu zaradi bakterije Xylella fastidiosa

Zaradi preprečevanja vnosa karantenske bakterijeXylella fastidiosa, ki povzroča ožig oljk, so uvedeni poostreni nujni ukrepi z izvedbenim sklepom Komisije 2015/789/EU, spremenjenim s skepi 2015/2417/EU, 2016/764/EU,  2017/2352/EU, 2018/927/EU in 2018/1511/EU, glede ukrepov za preprečevanje vnosa bakterije Xylella fastidiosa (Wells et al.) v Unijo in njenega širjenja znotraj Unije, ki določa:

a) prepoved vnosa rastlin iz rodu Coffea, razen semen, s poreklom iz Kostarike in Hondurasa;
b) posebne zahteve za vnos zadevnih rastlin za saditev (priloga I sklepa 2015/789 s spremembami), iz tretjih držav, ki morajo uradno sporočiti EU, kakšen je pri njih status bakterije Xylella fastidiosa.

 

Pri uvozu je potrebno upoštevati:
- da prepoved vnosa iz tretjih držav velja za vse pošiljke rastlin kavovca Coffea iz Kostarike in Hondurasa, ki se sproščajo v prost promet v EU (vse vrste: Coffea arabica, Coffea Arabusta hybrids,  Coffea bengalensis, Coffea canephora, Coffea congensis, Coffea liberica, Coffea mauritanica, idr.);
- za gornje rastline kavovca s poreklom iz ostalih tretjih držav mora biti država na seznamu Evropske komisije;
- za vse zadevne rastline za saditev iz priloge I sklepa (po kombinirani nomenklaturi iz tarifne skupine 06), ki prihajajo iz tretjih držav, mora biti država na seznamu Evropske komisije, sicer uvoz ni dovoljen.

 

V primeru uvoza zadevnih rastlin za saditev iz priloge I sklepa Komisije (EU) 2015/789 s spremembami fitosanitarni inšpektor na prvi mejni vstopni točki preveri:
- če je država izvora obvestila EU, da je ali neokužena ali pa vzdržuje neokuženo območje oz. enote pridelave (spletna stran EK);
- če fitosanitarno spričevalo vsebuje dopolnilno izjavo z navedbo neokužene države, območja oz. enote pridelave;
- če prihaja blago iz države, kjer je znano, da je navzoča bakterija X. fastidiosa, saj je v tem primeru obvezen odvzem vzorca za latentno testiranje iz vsake partije (vzorčenje po ISPM 31 za 99% zanesljivost detekcije 1% okuženih rastlin).

 

V primeru nameravanega izvoza v Evropsko unijo morajo tako tretje države (države izvora zadevnih rastlin, dovzetnih za okužbo z bakterijo Xylella fastidiosa) vnaprej obvestiti o statusu bakterije X. fastidiosa Evropsko komisijo, da je na mejni vstopni točki mogoče odločiti o pogojih za fitosanitarno varnost pošiljk:

- uvoz iz države, ki je prosta X. fastidiosa, je mogoč z uradno izjavo, da X. fastidiosa ni navzoča v njihovi državi (člen 16);

- ostale države pa morajo določiti enakovredne uradne ukrepe v pridelavi in jih potrditi z uradno izjavo, in sicer:

  • uvoz z neokuženega območja za bakterijo X. fastidiosa: z izjavo o imenu tega območja na fitosanitarnem spričevalu (člen 17.2);
  • uvoz z neokuženih enot pridelave znotraj okužene države, ki izpolnjujejo predpisane posebne uvozne zahteve: z izjavo s seznamom odobrenih objektov (ime in naslov) (člen 17.3).

Seznam držav je glede na način izpolnjevanja uvoznih zahtev objavljen na spletni strani Komisije.

 

 

Pozornost velja tudi pri distribuciji zadevnih rastlin iz drugih držav EU, saj je ustaljena okužba z bakterijo Xylella fastidiosa tudi v sosednji Italiji (v provinci Lecce in sosednji Brindisi v pokrajini Apulija na jugu Italije), najdbe pa so bile tudi v Franciji in Nemčiji. Z razmejenega območja (seznam Komisije: EN/SI) se rastline iz priloge I lahko premeščajo le, če izpolnjujejo zahteve za rastlinski potni list, ki jih določa ta izvedbeni sklep: preberite več

 

V primeru, če prejmete rastline za saditev (sadike, cepiče ali podlage rastlin), ki so navedene v prilogi, z razmejenih območij v Italiji, Franciji, Španiji ali Nemčiji morate o tem nemudoma obvestiti Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (fito.uvhvvr(at)gov.si). Številne okužbe so na uvoženih okrasnih rastlinah, posajenih na prostem, našli tudi na Korziki. Preglejte seznam gostiteljskih rastlin evropskih izolatov bakterije X. fastidiosa, ki pa ob okužbi vselej ne kažejo znamenj.

 

 

Zaradi velikega tveganja, da se bakterija zanese tudi na območje Slovenije, opozarjamo na dodatno previdnost in pozornost glede izvora dobavljenih rastlin s seznama. V primeru suma na bakterijski ožig oljk je treba takoj javiti kmetijskemu inštitutu ali zavodu, ki ima službo za varstvo rastlin ali pristojnemu fitosanitarnemu inšpektorju.

 

Naprej na uvozne postopke in uvozne fitosanitarne predpise.

Nujni ukrepi ob uvozu zaradi azijskega kozlička Anoplophora glabripennis

Zaradi preprečevanja vnosa in širjenja karantenskega azijskega kozlička Anoplophora glabripennis (Motschulsky), so s sklepom komisije 2015/893/EU sprejeti nujni ukrepi na mestih izbruhov v Evropski uniji in pri uvozu lesnatih rastlin za saditev, ki imajo na najdebelejšem delu debla premer 1 cm ali več, in sicer za:

  • javor (Acer spp.), divji kostanj (Aesculus spp.), jelša (Alnus spp.), breza (Betula spp.), gaber (Carpinus spp.), cercidifil (Cercidiphyllum spp.), leska (Corylus spp.), bukev (Fagus spp.), jesen (Fraxinus spp.), Koelreuteria spp., platana (Platanus spp.), topol (Populus spp.), vrba (Salix spp.), lipa (Tilia spp) in brest (Ulmus spp.).

V primeru uvoza zadevnih rastlin za saditev fitosanitarni inšpektor na prvi mejni vstopni točki EU preveri:

1. dokumentacijo:

  • če pošiljko spremlja fitosanitarno spričevalo države izvoznice z dopolnilno izjavo iz priloge IV direktive 2000/29/ES, oziroma
  • kadar rastline izvirajo iz države, v kateri je kitajski kozliček navzoč, če fitosanitarno spričevalo vsebuje dopolnilno izjavo v skladu s točko 1.A.1 priloge II sklepa 2015/893/EU za uradno:
    • registrirane drevesnice na neokuženem območju te države ter navedbo tega območja v rubriki "Kraj porekla", ali
    • registrirana mesta pridelave z enotami pridelave s popolno fizično izolacijo rastlin 

 2.  istovetnost pošiljke in zdravstveno stanje rastlin, zlasti morebitne znake navzočnosti zadevnega organizma v steblih in vejah, kadar je ustrezno tudi z destruktivnim vzorčenjem.

 

Zadevne rastline za saditev, uvožene iz držav, kjer je azijski kozliček navzoč, mora pri premeščanju znotraj EU spremljati rastlinski potni list.

 

Ker se po izkušnjah iz Avstrije, Nemčije, Francije, Italije, Nizozemske in Velike Britanije lahko prenesejo ličinke azijskega kozlička tudi z lesom napadenih rastlin, so nujni ukrepi s sklepom 2015/893/EU uvedeni tudi za:

Na mestih izbruhov so pod nadzorom tudi naslednje gostiteljske lesnate rastline:

  • albicija Albizia spp., budleja Buddleja spp., koprivovec Celtis spp., ozkolistna oljčica Elaeagnus spp., hibiskus Hibiscus spp., jablana Malus spp., melija Melia spp., murva Morus spp., sliva, breskev, marelica, mandelj in druge vrste Prunus spp., hruška Pyrus spp., robinija Robinia spp., sofora Sophora spp. in jerebika Sorbus spp.

Države, v katerih je azijski kozliček navzoč, je mogoče preveriti v zbirki EPPO Global database.

 

 

Naprej na uvozne postopke in uvozne fitosanitarne predpise.