Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRISTOJBINE IN TAKSE ZA STROŠKE PREGLEDOV

Pristojbine in takse pri uvozu v EU

Uvoznik ali njegov zastopnik plača na mestu predpisanega uradnega pregleda (prva mejna vstopna točka ali odobreno namembno mesto) pred sprostitvijo blaga iz tretjih držav v prost promet pristojbine oziroma takse za uradne preglede pošiljk, ki jih določa priloga V.B direktive 2000/29/ES, in sicer:

 

  • Kadar pošiljka zapade samo fitosanitarnemu pregledu glede zdravja rastlin, uvoznik plača pristojbino, ki je odvisna od količine pregledanega blaga in jo določa priloga VIIIa direktive 2000/29/ES.
  • Kadar pošiljka zapade tudi uradnemu pregledu kakovosti ob uvozu semenskega materiala kmetijskih rastlin, se plača še upravna taksa po tarifni št. 1 in 3. ZUT.
  • Pri uvozu gozdnega reprodukcijskega materiala, se plača le upravna taksa po tarifni št. 1 in 3. ZUT.
  • Pri uvozu fitofarmacevtskih sredstev se plača upravna taksa po tarifni št. 1 in 3. ZUT.
  • Za pošiljke svežega sadja in zelenjave, za katere je potrebno preverjati skladnost s standardi trženja ter za pošiljke svežega sadja in zelenjave, namenjene predelavi, se plača upravna taksa po tarifni št. 1 in 8. ZUT v skupni vrednosti 7,26 € (izdaja Potrdila o skladnosti s tržnimi standardi Evropske unije). Stranke plačajo takso za vloge na TTR: 01100-8450103429, in pri tem obvezno navedejo številko sklica: Model: 11, Sklic: 23140-7111002.

Potrdilo o plačani taksi oziroma pristojbini mora stranka priložiti k vlogi za inšpekcijski pregled.

 

S takso se pokrijejo upravni stroški uradnega pregleda. S pristojbino se plača fitosanitarni pregled za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, vključno z vzorčenjem za laboratorijsko analizo, ter izdaja fitosanitarnega spričevala ali potrdila o zdravstveni ustreznosti rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov.

 

Pristojbina se plača tudi pri izvozu in ponovnem izvozu pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov v tretje države ter za uradne preglede na mestih pridelave oziroma predelave pred premeščanjem pridelka rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov znotraj Evropske skupnosti s seznama V.A iz Priloge V, del A Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode.

 

Na podlagi pravilnika o pristojbinah se lahko za uradna dejanja zaračunajo tudi dejansko nastali dodatni stroški, nastali zaradi izjemnih potovanj preglednikov, dodatnih pregledov in dodatnih laboratorijskih preiskav v pooblaščenih laboratorijih, prevajanja potrebnih dokumentov in podobno ali v primeru zmotnega naročila pregleda (napačna navedba kraja in časa pregleda).

 

Višina pristojbine za fitosanitarni pregled pošiljk, ki se opravi na zahtevo naročnika ob nedeljah, državnih praznikih, dela prostih dnevih, ponoči ali izven uradnega delovnega časa, se poveča za 100%.

 

Pristojbine so prihodek proračuna Republike Slovenije in se vplačujejo na poseben podračun v skladu s predpisom, ki ureja vplačilne račune ter način vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov.

 

 

Pristojbine in takse pri izvozu v tretje države

Za fitosanitarni pregled pri izvozu v tretje države in ponovnem izvozu se plača pristojbina za preverjanje dokumentacije, preverjanje istovetnosti in zdravstvene preglede pošiljk po enakih tarifah kot pri uvozu takih pošiljk po lestvici pošiljk, če se fitosanitarni pregled opravi na mestu nakladanja pred odpremo ali izstopnem mestu. Če pošiljko sestavlja več partij rastlin, ki so navedene v različnih tarifnih skupinah, se vsaka partija obračuna kot samostojna enota.

 

Kadar se fitosanitarni pregled opravi na mestu pridelave oziroma predelave rastlin in rastlinskih proizvodov, se pristojbina zaračuna po lestvici za količine na mestu pridelave ali predelave.

 

Višina pristojbine je odvisna od količine rastlin ali rastlinskih proizvodov, vendar pa je določena tudi maksimalna cena zdravstvenega pregleda, ki znaša 400€. Za zdravstveni pregled, ki se opravi za več pošiljk skupaj na enem mestu, se plača enkratna pristojbina za skupno količino vseh pošiljk.

 

Za izdajo fitosanitarnega spričevala se plača pristojbina v višini 7€, za pregled istovetnosti pošiljke z dokumenti pa dodatnih 7€ na pošiljko.

 

Pri izvozu pošiljk, za katere je bil že opravljen fitosanitarni pregled na mestu pridelave oziroma predelave in plačana pristojbina za zdravstveni pregled ali pošiljko spremlja rastlinski potni list oziroma drugo potrdilo, iz katerega je razvidno, da so izpolnjene fitosanitarne zahteve države uvoznice, se pristojbina za zdravstveni pregled ne plača, če v času od zadnjega zdravstvenega pregleda niso bili izpolnjeni pogoji, ki bi omogočali okužbo s škodljivimi organizmi, oziroma da rastline v tem času niso bile v fazi aktivne rasti.

 

Pri ponovnem izvozu pošiljk se pristojbina za zdravstveni pregled ne plača, če je bil za pošiljko ob vnosu že opravljen fitosanitarni pregled in plačana pristojbina ob uvozu. V primeru izvoza in ponovnega izvoza se plača le pristojbina za preverjanje dokumentov in istovetnosti ter za izdajo fitosanitarnega spričevala.


Če je bila pošiljka, ki jo že spremlja fitosanitarno spričevalo, deljena, prepakirana ali sestavljena iz več pošiljk, brez možnosti spremembe zdravstvenega stanja od izdaje fitosanitarnega spričevala, se plača pristojbina le za preverjanje dokumentov in istovetnosti ter za izdajo fitosanitarnega spričevala.