Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ŽIVE RASTLINE

Hitre povezave: Uvoz rastlin. / Rastline za saditev:

Uvoz semena. / Uvoz razmnoževalnega materiala. /

Uvoz lončnic in drugih okrasnih rastlin. /

Uvozrastlinskih proizvodov. /

Omejitve vnosa / Information in English.

 

Uvoz živih rastlin v Evropsko unijo

Fitosanitarni predpisi urejajo zlasti pridelavo, uvoz, izvoz in drugo uporabo živih rastlin in rastlinskih proizvodov, s katerimi se lahko vnašajo in širijo rastlinski škodljivi organizmi, katerih vnos iz tretjih držav je prepovedan. V mednarodnem prometu jih mora spremljati fitosanitarno spričevalo, pri trženju znotraj Evropske unije pa rastlinski potni list (pravila za premeščanje). Imetniki, ki se s temi dejavnostmi ukvarjajo, morajo biti vpisani v FITO-register, imetniki in rastlinsko blago pa morajo izpolnjevati predpisane zahteve (direktiva 2000/29/ES; angleško besedilo) in fitosanitarne standarde.

 

POZOR! Uvoz določenih rastlin v Evropsko unijo je omejen bodisi iz fitosanitarnih razlogov (npr. Seznam III.A) bodisi zaradi drugih tveganj (npr. zavarovane vrste in invazivne tujerodne vrste).

 

Kot žive rastline štejemo rastline in njihove dele, vključno s semeni, ki imajo sposobnost nadaljnjega življenja in rasti, torej niso predelani ali posušeni, zdrobljeni, zamrznjeni in podobno dodelani. Za žive dele rastlin štejemo:

 1. seme (v botaničnem pomenu) razen tistega, ki ni namenjeno setvi (npr. zrnje za hrano ali krmo);
 2. tkivne kulture in živ cvetni prah, cepiči, potaknjenci, gomolji, čebulice, korenike in drugi podzemni organi za razmnoževanje;
 3. rezano cvetje, listi, veje z listi ali iglicami, posekana drevesa z ohranjenimi listi ali iglicami;
 4. zelenjavo in plodove v botaničnem smislu.

Pod fitosanitarnim nadzorom so tudi določeni proizvodi rastlinskega izvora, nepredelani ali obdelani s preprostimi postopki, kot je posušeno zrnje ali les, ki je v celoti ali delno ohranil svojo naravno okroglo površino, z lubjem ali brez njega, ali če gre za sekance, iveri, žagovino, lesne odpadke ali ostanke in če se uporabi pri prevozu v obliki pregradnega materiala, podpornega lesa ali palet v primeru, da pomeni nevarnost za zdravje rastlin.

 

Fitosanitarne uvozne zahteve za rastline in rastlinske proizvode določa direktiva Sveta 2000/29/ES z izvedbenimi akti, in sicer velja za celotno območje EU:

 • prepoved vnosa karantenskih škodljivih organizmov (seznama I.A.I in I.A.II, seznama II.A.I in II.A.II)
 • prepoved vnosa določenih rastlin iz določenih držav (seznam III.A in začasne prepovedi iz določenih držav)
 • posebne fitosanitarne zahteve (seznam IV.A.I
 • posebne zahteve po nujnih ukrepih EU zaradi vnosa naslednjih karantenskih organizmov:
  - Xylella fastidiosa (ukrepi od leta 2014, rev. sklep 2015/789/EU s spremembami; seznam okuženih območij v EU; seznam neokuženih območij v Italiji; seznam zadevnih rastlin, seznam gostiteljskih rastlin, seznam odobrenih držav izvoza, uvoz, premeščanje in nadzor znotraj EU)
  - Anoplophora glabripennis (ukrepi od leta 2015; sklep 2015/893/EU; zadevne rastline, zadevni les, zadevni lesen pakirni material, ukrepi na razmejenih območjih v EU)
  - Anoplophora chinensis (
  ukrepi od leta 2008; sklep 2012/138/EU; zadevne rastline, ukrepi na razmejenih območjih v EU)
  - Bursaphelenchus xylophilus (
  ukrepi od leta 1999; sklep 2012/535/ES, spr. z 2017/427/EU; občutljive rastline, les in lubje ter lesen pakirni material)
  - Phytophthora ramorum (
  ukrepi od leta 2002; sklep 2002/757/ES s spremembami; občutljive rastline, les in lubje)
  - Gibberella circinata (
  ukrepi od leta 2007; 2007/433/ES; navedene rastline bora)
  - Pseudomonas syringae pv. actinidae (
  ukrepi od leta 2012; 2012/756/EU; nov 2017/198/EU do 31. marca 2020; kaljiv pelod in rastline za saditev kivija Actinidia)
  - Pomacea (ukrepi od leta 2012; sklep 2012/697/ES; vodne rastline)
  - Epitrix spp. (
  ukrepi od leta 2012; sklep 2012/270/EU s spremembami, gomolji krompirja)
 • fitosanitarni pregled in fitosanitarno spričevalo (seznam V.B)

Posebne zahteve so posebej pomembne za rastline za saditev, ki so že posajene in bodo ostale posajene ali bodo presajene, ali rastline, ki še niso posajene, a so namenjene saditvi. Kot saditev štejemo namestitev rastlin, da bi zagotovili njihovo nadaljnjo rast in generativno ali vegetativno razmnoževanje.

 

Uvozni in izvozni fitosanitarni postopki so tesno povezani s carinskimi postopki Evropske unije:

 • Vnos iz tretjih držav je vnos pošiljke in škodljivih organizmov na carinsko območje Skupnosti, ne glede na to, kakšna raba ali uporaba je bila v skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin in v skladu s carinskimi predpisi dovoljena za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete, razen vnosa zaradi tranzita.
 • Izvoz je vsak iznos pošiljk s carinskega območja Skupnosti in zajema tudi ponovni izvoz ter začasni izvoz.
 • Tranzit je vsako premeščanje blaga pod carinskim nadzorom z enega mesta na drugega na carinskem območju Skupnosti, kot je določeno v 91. členu Uredbe Sveta št. 2913/92/EGS (UL L, št. 302 z dne 19. 10. 1992) o carinskem zakoniku Skupnosti.

Pošiljke rastlin in rastlinskih proizvodov, ki jih določa Priloga V.B direktive 2000/29/ES in izvedbeni sklepi Evropske komisije o nujnih ukrepih varstva rastlin, mora v mednarodnem prometu spremljati fitosanitarno spričevalo. Za določene pošiljke lesa in za lesen pakirni material je odobren mednarodni promet z alternativnim dokumentom ali žigom. Pošiljka, ki jo lahko sestavlja ena ali več partij, je količina blaga, ki jo spremlja en sam dokument, potreben za carinske ali druge formalnosti, kot na primer eno samo fitosanitarno spričevalo.

 

Uvozniki ali njihovi zastopniki oziroma prevozniki pošiljk rastlin iz priloge V.B direktive 2000/29/ES (dopolnjenega z izvedbenimi sklepi Evropske komisije), morajo o prispetju teh pošiljk, ki se vnašajo iz tretjih držav v EU ali pretovarjajo med prevozom, obvestiti fitosanitarnega inšpektorja na prvi vstopni točki v EU in izpolnjevati druge obveznosti:

 • izvajati ukrepe, ki jih odredi fitosanitarni inšpektor;
 • vložiti prijavo za uvedbo fitosanitarnega in carinskega postopka
 • omogočiti inšpekcijski pregled prevoznega sredstva in pošiljke, neoviran dostop do vsakega dela pošiljke ter zagotoviti delovno silo za odpiranje prevoznih sredstev in vseh delov pošiljke;
 • v primeru, da se bosta pregled istovetnosti in zdravstveni pregled opravljala na uradno odobrenem mestu v notranjosti EU, predhodno pisno obvestiti uradni organ namembnega območja (potrebna posebna odobritev).

Rastline za saditev in drugo rabo, določeno s prilogo V.A direktive 2000/29/ES (za varovana območja EU), ki se uvozijo s fitosanitarnim spričevalom, so pri trženju znotraj EU opremljene z rastlinskim potnim listom.

 

 

Prijava pošiljke v fitosanitarni pregled

Pošiljke s seznamov V.B.I in V.B.II Direktive 2000/29/ES, ki se uvažajo v EU, morajo biti na prvi vstopni točki v EU uradno pregledane in jih mora spremljati izvirno fitosanitarno spričevalo, izdano v državi porekla rastlin ali rastlinskih proizvodov. Izjemoma je fitosanitarno spričevalo lahko izdano tudi v državi, ki ni država porekla, v primeru uvoza lesa in drugih primerih, če se lahko zagotovi izpolnjevanje posebnih fitosanitarnih zahtev s seznama IV.A.I oziroma v primeru uvoza v določeno varovano območje tudi s seznama IV.B Direktive 2000/29/ES.

 

Uvoznik tako pošiljko prijavi za uradni pregled pri fitosanitarnemu inšpektorju, na vstopnem mestu, kjer poteka uvoz. Prijava se vloži pisno s predložitvijo vseh listin, ki spremljajo pošiljko in mora vsebovati zlasti:

 • ime oziroma firmo in naslov oziroma sedež izvoznika pošiljke;
 • ime oziroma firmo in naslov oziroma sedež prejemnika pošiljke;
 • vrsto in številko prevoznega sredstva;
 • poreklo rastlin;
 • vrsto rastlin, način in število pakiranj ter količino (kg, m3, kos);
 • registrsko številko uvoznika;
 • referenčno oznako fitosanitarnega spričevala oziroma ekvivalentnega dokumenta.

Za prijavo pošiljk rastlin in rastlinskih proizvodov za uradni pregled ob uvozu na mejnih vstopnih točkah v Republiki Sloveniji (pristanišče Koper ter letališče in pošta Ljubljana) je v uporabi enotni obrazec prijave pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, gozdnega reprodukcijskega materiala oziroma semenskega materiala kmetijskih rastlin (tudi za uvoz FFS). Pred sprostitvijo v prost promet je potrebno za uradni pregled pošiljke še poravnati pristojbino.

 

Fitosanitarni pregled pošiljke obsega pregled listin, pregled istovetnosti pošiljke ter zdravstveni pregled pošiljke in prevoznega sredstva.

 

S pregledom listin se preverja zlasti:

 • da je uvoznik vpisan v register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin;
 • da pošiljko spremlja veljavno fitosanitarno spričevalo ali drug ekvivalenten izviren dokument ali žig, ki je določen kot ustrezen v skladu s fitosanitarnimi standardi po mednarodni konvenciji, ki ureja varstvo rastlin;
 • da pošiljka ne vsebuje rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama III.A oziroma v primeru uvoza v določeno varovano območje tudi s seznama III.B Direktive 2000/29/ES;
 • da pošiljka, ki je namenjena za poskusno in raziskovalno delo ter žlahtnjenje, izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin;
 • da fitosanitarno spričevalo vsebuje dopolnilno izjavo, če je v odločbah Evropske Komisije tako določeno;
 • da fitosanitarno spričevalo v rubriki »Dopolnilna izjava«, navaja, katera posebna fitosanitarna zahteva izmed možnih naštetih zahtev, ki so navedene v ustreznih postavkah seznamov IV.A.I oziroma IV.B Direktive 2000/29/ES, je bila izpolnjena; v tem primeru se kot dopolnilno izjavo navede sklic na tisto posebno fitosanitarno zahtevo iz ustrezne postavke teh seznamov, katere izpolnjevanje fitosanitarno spričevalo potrjuje.

Istovetnost pošiljke se preverja tako, da se vsebina pošiljke primerja s podatki iz spremnih listin ter z oznakami na embalaži in pakiranjih.

 

Z zdravstvenim pregledom se ugotavlja zlasti:

 • da rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, njihova embalaža oziroma prevozna sredstva, niso okuženi s škodljivimi organizmi s seznama I.A oziroma v primeru uvoza v določeno varovano območje tudi s seznama I.B Direktive 2000/29/ES;
 • da  primeru uvoza rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama II.A Direktive 2000/29/ES ti niso okuženi s škodljivimi organizmi s tega seznama, oziroma v primeru uvoza rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama II.B Direktive 2000/29/ES v določeno varovano območje, da niso okuženi s škodljivimi organizmi s tega seznama;
 • da astline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve s seznama IV.A.I oziroma v primeru uvoza v določeno varovano območje tudi s seznama IV.B Direktive 2000/29/ES.

Fitosanitarni inšpektor jemlje uradne vzorce rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za laboratorijske preiskave brez nadomestila za njihovo vrednost in odvzem vzorcev potrdi z zapisnikom. Vzorce odvzame, zapečati in označi v skladu z mednarodnimi standardi s področja varstva rastlin. Posamezen vzorec odvzame ciljano na določen škodljiv organizem, brez ponovitev

 

Če je namembni kraj uvozne pošiljke v Republiki Sloveniji in je laboratorijska preiskava vzorcev iz drugega odstavka prejšnjega člena dolgotrajnejša, na vstopnem mestu pa ni ustreznega skladiščnega prostora, lahko fitosanitarni inšpektor po predhodnem dogovoru s carinskimi organi odredi prevoz pošiljke do uradno določenega mesta oziroma ustreznega skladiščnega prostora v notranjosti države, kjer pošiljka ostane pod carinskim nadzorstvom, dokler niso znani rezultati laboratorijske preiskave. Pri takšnem prevozu je potrebno upoštevati preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja škodljivih organizmov in pridobiti predhodno soglasje UVHVVR.

 

Če je namembni kraj pošiljke v Republiki Sloveniji in na vstopnem mestu ni mogoč dostop do vseh delov pošiljke, fitosanitarni inšpektor pregleda samo spremne listine in, če te ustrezajo, po predhodnem dogovoru s carinskimi organi izda odločbo, s katero odredi prevoz do uradno določenega mesta oziroma ustreznega skladiščnega prostora v notranjosti države, kjer se opravi zdravstveni pregled. Uvoznik mora na uradno določenih mestih v notranjosti države zagotoviti ustrezen prostor za opravljanje zdravstvenega pregleda, ki je primerno osvetljen in opremljen z inšpekcijsko delovno mizo.

 

Če se s fitosanitarnim pregledom ugotovi izpolnjevanje uvoznih pogojev, fitosanitarni inšpektor dovoli uvoz pošiljke v Skupnost, v nasprotnem primeru pa prepove uvoz pošiljke,  odredi fitosanitarne ukrepe in razveljavi izvirno fitosanitarno spričevalo ali fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz z rdečim trikotnim žigom.

 

 

 

Naprej na uvozne postopke in uvozne fitosanitarne predpise.

Omejitve uvoza tujerodnih invazivnih vrst

3. avgusta 2016 je pričel veljati začetni seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Evropsko unijo, objavljen v skladu s členom 4(1) Uredbe (EU) št. 1143/2014 kot izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2016/1141, ki velja neposredno tudi za Slovenijo:

Tujerodne invazivne vrste, ki so lahko živali, rastline, glive ali mikroorganizmi, imajo lahko resne škodljive vplive na biotsko raznovrstnost in povezane ekosistemske storitve ter tudi druge škodljive družbene in gospodarske vplive, zato je potrebno tistim vrstam, ki so na seznamu,  preprečiti vnos in širjenje v naravi.

 

Invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, ni dovoljeno namerno:

 • vnesti na ozemlje Unije, niti med tranzitom pod carinskim nadzorom;
 • posedovati, niti v zaprtem sistemu;
 • gojiti, niti v zaprtem sistemu;
 • prevažati v Unijo, iz Unije ali po Uniji, z izjemo prevoza vrst v objekte za odstranitev;
 • dajati na trg;
 • uporabljati ali izmenjavati;
 • dovoliti, da se razmnožujejo, jih gojiti ali kultivirati, niti v zaprtem sistemu, ali
 • izpustiti v okolje.

Izjemoma je vnos invazivnih tujerodnih vrst s seznama mogoč s posebnim dovojenjem organov, pristojnih za varstvo narave. Več informacij je na spletni strani Direktorata za okolje Evropske komisije (pogosta vprašanja pdf) in na spletni strani Evropske organizacije za varstvo rastlin - EPPO.

Trgovanje z rastlinami s Hrvaške

S 1. julijem 2013 je Hrvaška postala polnopravna članica Evropske unije (EU), kar pomeni, da na meji med Hrvaško in Slovenijo ni več fitosanitarnih pregledov rastlin  in rastlinskih proizvodov oziroma pregledov glede varnosti in kakovosti proizvodov rastlinskega izvora s strani pristojnih organov. Za pošiljke v cestnem mednarodnem prometu z juga tako uvozniki vse formalnosti opravijo na prvi vstopni točki v EU.

 

Izjema velja le za semenski material kmetijskih rastlin, ki ga uvoznik oziroma njegov zastopnik prijavi v pregled pri fitosanitarnem inšpektorju v Sloveniji še pred carinskim postopkom. Gre za pregled sortnosti in kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki pri uvozu na območje EU ni urejeno harmonizirano.


Z vstopom Hrvaške v EU se predpisane rastline, pridelane na Hrvaškem, premeščajo po celotni EU z rastlinskimi potnimi listi, tako kot med ostalimi državami članicami. Posebnih prehodnih obdobij glede določb o zdravstvenem varstvu rastlin Hrvaška ni uveljavljala.