Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RASTLINSKI PROIZVODI

Hitre povezave: Uvoz rastlin. / Uvozsvežega sadja in zelenjave. / Uvoz živil rastlinskega izvora. / Uvoz gob in alg. /

Les in lesni proizvodi. / Lesen pakirni material./  

Pogosta vprašanja o zahtevah za uvoz / Information in English.

Uvoz rastlinskih proizvodov

Uvoz rastlinskih proizvodov lahko ureja več sklopov predpisov hkrati:

  1. Predpisi o varnosti in kakovosti hrane in krme
  2. Drugi predpisi 

(1) Uvoz in trženje živih rastlin in njihovih delov, kamor sodi tudi seme, nekatere vrste plodov, zelenjave,rezanega cvetja, lesa in lubja urejajo fitosanitarni predpisi, ki določajo minimalne zahteve: 

  • vpis v FITO-register, ki ga vodi UVHVVR (tel. 01/300 1397, I/D na Dunajski 22), in sicer na predpisanih obrazcih;
  • uvoz v Evropsko unijo je harmoniziran z EU fitosanitarnimi predpisi, in sicer se pri uvozu predpisanih pošiljk vsaka pošiljka pregleda na prvi vstopni točki v EU, spremljati pa jo mora veljavno fitosanitarno spričevalo, izdano v državi izvora, enako kot velja za uvoz rastlin;
  • vendar pa posušena ali drugače dodelana semena, zelišča in drugi pridelki, ki se uporabljajo kot živila, praviloma ne sodijo pod fitosanitarni nadzor.

(2)  Uvoz in trženje rastlinskih proizvodov, ki so sveži (določeni sveži plodovi in zelenjava) ali posušeni oziroma se uporabljajo kot živila rastlinskega izvora, urejajo predpisi s področja varnosti in kakovosti hrane in krme, ki zahtevajo:

  • registracijo nosilcev živilske dejavnosti, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in distribucijo hrane v državah članicah Evropskih unije, ki se opravi pri UVHVVR ( tel. 01-478-93-00; II/D na Dunajski 22) na predpisanem obrazcu;
  • izpolnjevanje predpisanih zahtev glede higiene, varnosti, kakovosti in označevanja živil.

(3) Pri uvozu blaga lahko sveže sadje in zelenjava zapade pod nadzor kakovosti v skladu s posebnimi tržnimi standardi, za katere se po uradnem pregledu pred sprostitvijo v prost promet izda potrdilo o skladnosti s standardi trženja, ki se uporabljajo za sveže sadje in zelenjavo. To so: nezrele banane, agrumi, kivi, grozdje, jagode, jabolka, hruške, breskve/nekatarine, paradižnik, paprika, zelena solata in endivija. Vlogo za tak pregled in izdajo potrdila uvoznik oziroma njegov zastopnik vloži na obrazcu na enem od uradno določenih mest za preglede.

 

(4) Sicer pa se glede varnosti živil ob uvozu izvaja splošni oziroma naključni nadzor sadja, vrtnin, žit in drugih živil neživalskega izvora, ki jih carinski organ pred sprostitvijo v prost promet zaustavi, da omogoči pristojnemu inšpektorju pregled pošiljke z  vzorčenjem. Za pošiljke takih proizvodov posebni uvozni dokumenti niso potrebni, izbrane pa so v skladu z aktualno analizo tveganja za posamezno skupino živil glede na izvor. Kadar so tako ugotovljena nevarna onesnaževala živil določenega izvora, se na nivoju Evropske unije določi strožji režim kot poostren nazorz vzorčenjem pošiljk ali nujne ukrepe, ki zahtevajo izvozno potrjevanje uradnega organa države izvoza z izdajo spričeval.

  

(5) Tako je za obvladovaje tveganja kontaminacije uvoženih semen za kaljenje in kalčkov za prehrano Evropska Komisija sprejela poseben sklop zakonodaje. V Nemčiji je namreč prišlo do številnih obolelih kot tudi smrtnih primerov leta 2011 zaradi kontaminacije semen oziroma kalčkov iz njih z bakterijo Escherichia coli, ki je sposobna tvorbe Šiga toksina (STEC). Zaradi tega in ker je tveganje še za druge patogene bakterije, kot so Salmonella spp., so za semena za kaljenje in kalčke, namenjene za neposredno uživanje za prehrano, sprejeta posebna mikrobiološka merila (uredba 209/2013/EU o spremembi Uredbe 2073/2005/ES). Obrati, kjer poteka proizvodnja kalčkov, morajo biti zaradi zagotavljanja ustrezne higiene in ravnanja z živili, uradno odobreni (zahteva uredbe 210/2013/EU). Predpisana je ustrezna sledljivost v vseh fazah proizvodnje, predelave in distribucije, da je mogoč hiter odziv v primeru izbruhov okužb, ki se prenašajo s kalčki (uredba 208/2013/EU).

Za organe tretjih držav pa je postavljena zahteva o  certificiranju za uvoz v EU kalčkov in semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov. Tako se pri njihovem uvozu iz tretjih držav zahteva, da pošiljke spremlja zdravstveno spričevalo, ki ga izda pristojni organ za varno hrano države izvora oz. izvoza skladno z vzorcem iz uredbe 211/2013/EU (dopolnjene z uredbo 704/2014/EU). Uvoznik je dolžan predložiti spričevalo in druge dokumente o pošiljki kalčkov carinskemu organu ob prijavi v carinski postopek. Pošiljke iz tretjih držav, ki so namenjene za nadaljnje trženje, mora spremljati izvirno spričevalo vse do namembnega kraja, navedenega v spričevalu. Če se pošiljka razdeli na več delov, mora biti izvod spričevala priložen vsakemu delu pošiljke, vse do maloprodajnega mesta. Pošiljke semen iz tretjih držav, ki jih ne spremlja zdravstveno spričevalo, ni dovoljeno uporabiti za kaljenje kalčkov, namenjenih za neposredno uživanje.

 

 

(6) Uvoz in trženje  prehranskih dopolnil rastlinskega izvora in kozmetike z zeliščnimi ekstrakti je v pristojnosti Ministrstva za zdravje in Zdravstvenega inšpektorata RS. Prehransko dopolnilo, ki se uvaža, mora izpolnjevati vse zahteve živilske zakonodaje, npr. da niso presežene predpisane mejne vrednosti aditivov, onesnaževal (težke kovine, pesticidi,…). Kot prehransko dopolnilo ali  živilo za posebne prehranske namene (formule za dojenčke,  dietna živila, živila za posebne zdravstvene namene, za športnike, itd.) pa ga deklarira nosilec živilske dejavnosti. Za trženje na slovenskem trgu mora biti izdelek označen v skladu s Pravilnikom o splošnem označevanju prehranskih dopolnil in Pravilnikom o prehranskih dopolnilih. Uvoznik pa se na podlagi teh informacij lažje odloči, ali se njegov izdelek sploh uvršča med prehranska dopolnila (pristojnost ZIRS) ali med običajna živila (pristojnost UVHVVR).

Uvoz gob in alg

Gobe in alge, ki se uvažajo v EU, morajo izpolnjevati predpisane zahteve glede varnosti in kakovosti živil neživalskega izvora. Tveganje za zdravje ljudi predstavljajo gobe, ki so bile podvržene ionizirajočemu sevanju zaradi jedrskih nesreč, zato se ob uvozu samoniklih gob  iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore in drugih držav v vplivnem območju Černobilske nesreče, izvaja poostren nadzor z meritvami radioaktivnosti pošiljk (10%) na podlagi EU predpisov: Uredba 733/2008 in Uredba 1635/2006 (radionuklidi v živilih - Černobil).

 

Za gobe z Japonske  (radionuklidi v krmi in določenih živilih zaradi jedrske nesreče v Fukušimi) je izvedbena uredba 6/2016/EU zaradi ustreznega nadzora japonskih oblasti razveljavila uredbo EU 322/2014: le še gobe ali sestavljena živila, ki vsebujejo več kot 50 % gob iz Fukušime; pa tudi gob in nekaterih užitnih divjih rastlin iz prefektur Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Ivate in Čiba ter iz prefektur Akita, Jamagata in Nagano mora uvoznik prijaviti na prvi mejni vstopni točki v EU v pregled dokumentacije (uradne izjave, analiznega izvida, CED obrazca in komercialnih dokumentov).

 

Zaradi varnosti in kakovosti proizvodov neživalskega izvora izvajajo pristojni organi poostren nadzor gob na cestnem mejnem prehodu Obrežje samo še za pošiljke gob iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore in drugih držav te regije. Šampinjoni in druge vrste gojenih gob ne zapadejo pod poostren nadzor glede varnosti živil, pač pa samonikle gobe in izdelki iz njih, ki spadajo pod oznake: KN 0709 59, 0710 80 69, 0711 59 00, 0712 39 00, 2001 90 50,2003 90 90) po uredbi 1635/2006/EC. 

 

Gozdne gobe in proizvode iz njih lahko uvoznik ali njegov zastopnik prijavi za pregled varnosti živil tudi v notranjosti EU, vendar najkasneje pred sprostitvijo v prost promet. Tako se lahko uradni pregled zaradi zagotavljanja varne hrane pred sproščanjem v prost promet opravi na carinsko odobrenih mestih uvoza na Obrežju, v Celju, Mariboru in v Ljubljani. Na teh določenih mestih uvoza se lahko opravi tudi pregled istovetnosti in uradno vzorčenje drugih pošiljk živil neživalskega izvora, za katere je bil na prvi vstopni točki na zunanji meji EU opravljen samo pregled dokumentacije.