Skoči na vsebino

ŽIVILA ŽIVALSKEGA IZVORA

 

TRGOVANJE ZNOTRAJ EU Z ŽIVILI ŽIVALSKEGA IZVORA

 

Živila živalskega izvora morajo biti proizvedena v skladu s pogoji, določenimi v:

  • Direktivi Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (predstavlja pravno podlago za vse predpise o zdravstvenem varstvu živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz izdelkov živalskega izvora za prehrano ljudi, in še naprej določa harmonizirana pravila in jamstva v zvezi z zdravjem živali za uvoz na ozemlje Skupnosti);
  • Uredbi (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (z vsemi spremembami);
  • Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (z vsemi spremembami);
  • Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (z vsemi spremembami);
  • Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (z vsemi spremembami);

 

-    Živila živalskega izvora morajo izvirati iz obratov, ki so v skladu s pogoji iz uredb 852/2004, 853/2004 in 854/2004.

    Seznami obratov za vse države članice so objavljeni na spletni strani EU: 

     http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food hygiene/eu food establishments en

 

-    Vsako pošiljko živil živalskega izvora mora spremljati ustrezni dokument (Uredba 853/2004).

     Po trenutno veljavni zakonodaji je dovolj komercialni dokument, ki ga izda nosilec dejavnosti.

     Da se zagotovi sledljivost pošiljke, mora tak dokument vsebovati informacije v skladu z IZVEDBENO UREDBO KOMISIJE (EU) št.

     931/2011 o zahtevah glede sledljivosti iz Uredbe (ES) št. 178/202 Evropskega parlamenta in Sveta za hrano živalskega izvora.  

 

-   Živila živalskega izvora morajo biti označena z identifikacijsko oznako v skladu z zahtevami iz uredb 853/2004 in

   854/2004. Oznaka mora biti nameščena, preden proizvodi zapustijo obrat.

 

 

Predpisi, ki urejajo trgovanje:

  • Pravilnik o veterinarskih pregledih določenih živalskih proizvodov pri trgovanju na teritoriju EU (Ur.l.RS, št. 137/2006),
  • Direktiva Sveta (89/662/EGS) z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (z vsemi spremembami).

Vse zgoraj navedene dokumente najdete: