Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ŽIVE ŽIVALI

 

Za premike živih živali med državami članicami EU morajo biti izpolnjene zahteve, kot so določene za trgovanje znotraj EU razen v primerih, kadar gre za netrgovske premike hišnih živali.

 

Pogoji za trgovanje z živimi živalmi znotraj EU so določeni z evropskimi in nacionalnimi predpisi ter usklajeni med državami članicami z namenom, da se pri takšnem premiku zagotovi sledljivost in določena varnost pred prenosom bolezni bodisi na ljudi ali druge živali.

 

Pri vsakem premiku iz ene države v drugo državo mora pošiljko živali spremljati predpisano veterinarsko spričevalo, v katerem uradni veterinar skladno z ustrezno veterinarsko zakonodajo potrdi osnovne zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali. V primeru resnega izbruha eksotičnih bolezni v državah članicah EU se poleg tega za trgovanje z nekaterimi živimi živalmi določi še posebne pogoje z namenom, da se prepreči širjenje bolezni.

 

 

    >>Kopitarji (klik)

    >>Ovce in koze (klik)

    >>Govedo (klik)

    >>Prašiči (klik)

    >>Perutnina in valilna jajca (klik)

    >>Čebele in čmrlji (klik)

    >>Psi, mačke in beli dihurji (klik)

    >>Ribogojstvo

    >>Ostale žive živali (klik)

 

 

OBVESTILA

  

POSEBNI POGOJI ZA TRGOVANJE IN UVOZ SALAMANDROV

 

Zaradi tveganja, ki ga predstavlja povzročitelj Batrachochytrium salamandrivorans za populacijo močeradov, je bil sprejet Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2018/320 o nekaterih ukrepih varovanja zdravja živali za trgovino z močeradi znotraj Unije in vnos takih živali v Unijo v zvezi z glivo Batrachochytrium salamandrivorans (v nadaljnjem besedilu: Bsal).

 

Posebne zahteve za trgovino in uvoz močeradov (vse dvoživke iz reda Caudata) v Unijo se uporabljajo do 31. decembra 2019.

 

Definicije (2. člen):

 

a) „močeradi“ pomenijo vse dvoživke iz reda Caudata;

b) „Bsal“ pomeni glivo Batrachochytrium salamandrivorans (kraljestvo gliv, Phylum Chytridiomycota, red Rhizophydiales);

c) „epidemiološka enota“ pomeni skupino močeradov z enako verjetnostjo izpostavljenosti glivi Bsal;

d) „karantena“ pomeni osamitev močeradov brez neposrednega ali posrednega stika z močeradi zunaj epidemiološke enote za zagotovitev, da se Bsal v določenem

     obdobju opazovanja živali v osamitvi ter med njihovim testiranjem in po potrebi zdravljenjem ne širi;

e) „izvajalec dejavnosti“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki je odgovorna za močerade, tudi za določen čas, razen skrbnikov hišnih živali;

f)  „ustrezen obrat“ pomeni prostore:

     - kjer so močeradi v karanteni, preden se odpremijo v drugo državo članico ali po njihovem vnosu v Unijo, in

     - ki jih registrira pristojni organ pred datumom začetka vsakršne karantene;

 

Pogoji v zvezi z zdravjem živali pri trgovini z močeradi znotraj Unije (3. člen):

 

1. Pošiljanje močeradov iz ene v drugo državo članico je prepovedano, razen če izpolnjujejo posebne pogoje v zvezi z zdravjem živali, ki so določeni v Izvedbenem Sklepu Komisije 2018/320:

a) pošiljko spremlja veterinarsko zdravstveno spričevalo, kot je določeno v delu A Priloge I;

b) močeradi ne smejo kazati kliničnih znakov bolezni v času pregleda, ki ga opravi uradni veterinar v 24 urah pred odpremo pošiljke;

c) močeradi izhajajo iz populacije močeradov, v kateri ni bilo smrtnih primerov zaradi Bsal, izvajalec dejavnosti pa ni opazil kliničnih znakov Bsal;

d) pošiljka zajema:

    (i) vsaj 62 močeradov, ki so bili v karanteni kot ena epidemiološka enota v ustreznem obratu, ki izpolnjuje minimalne pogoje iz Priloge II, vsaj šest tednov neposredno pred datumom izdaje veterinarskega zdravstvenega spričevala iz dela A Priloge I, vzorci kožnega brisa z močeradov v pošiljki pa so morali biti testirani za Bsal z negativnimi rezultati v petem tednu karantene z ustreznim diagnostičnim testom v skladu z velikostmi vzorcev iz točke 1(a) Priloge III, ali

   (ii) močerade, ki so bili po mnenju pristojnega organa zadovoljivo zdravljeni proti Bsal v skladu s točko 1(b) Priloge III

 

 2. Kadar so pošiljke močeradov vnesene v Unijo iz tretje države in so že bile v karanteni v ustreznem namembnem obratu v skladu s členom 6, država članica odobri njihovo odpremo v drugo državo članico samo, kadar take pošiljke izpolnjujejo naslednje pogoje:

   a)  pogoje v zvezi z zdravjem živali iz odstavka 1(a), (b) in (c)i

 

b) močeradi so bili v karanteni v ustreznem obratu, ki izpolnjuje minimalne pogoje iz Priloge II, od konca obdobja karantene po njihovem vnosu v Unijo do izdaje veterinarskega zdravstvenega spričevala iz dela A Priloge I.

 

 

Do konca prehodnega obdobja (6. september 2018) so mogoča določena odstopanja. Za več informacij se obrnite na UVHVVR (gp.uvhvvr@gov.si).