Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NETRGOVSKI PREMIKI HIŠNIH ŽIVALI

 • Definicije in pojasnila nekaterih pojmov iz Uredbe (EU) št. 576/2013 (klik)

  • netrgovski premik
  • hišna žival
  • lastnik
  • pooblaščena oseba
  • identifikacijski dokument psa, mačke ali belega dihurja
  • veljavna označitev psa, mačke ali belega dihurja
  • veljavnost cepljenja proti steklini
  • veljavnost testa titracije protiteles proti steklini


 • Psi, mačke in beli dihurji(klik)

  • zakonodaja
  • netrgovski premik v Slovenijo:
   • iz drugih držav članic EU
   • iz tretjih držav ali z ozemelj izven EU
   • posebna odstopanja
  • netrgovski premik v druge države članice EU ali izven EU


 • Hišne ptice (klik)

  • zakonodaja
  • netrgovski premik v Slovenijo:
   • iz drugih držav članic EU
   • iz tretjih držav ali z ozemelj izven EU
  • netrgovski premik v druge države članice EU ali izven EU


 • Ostale hišne živali (razen psov, mačk, belih dihurjev in hišnih ptic) (klik)

  • zakonodaja
  • netrgovski premik v Slovenijo:
   • iz drugih držav članic EU
   • iz tretjih držav ali z ozemelj izven EU
  • netrgovski premik v druge države članice EU ali izven EU

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

DEFINICIJE IN POJASNILA NEKATERIH POJMOV IZ UREDBE (EU) ŠT. 576/2013

 

»Netrgovski premik« pomeni kakršen koli premik, katerega namen ni niti prodaja niti prenos lastništva hišne živali.

 

»Hišna žival« pomeni žival vrste s seznama v Prilogi I Uredbe (EU) št. 576/2013, ki spremlja svojega lastnika ali pooblaščeno osebo med netrgovskim premikom, zanjo pa je dokler traja netrgovski premik odgovoren lastnik ali pooblaščena oseba.

 

»Lastnik« pomeni fizično osebo, ki je v identifikacijskem dokumentu navedena kot lastnik.

 

»Pooblaščena oseba« pomeni katero koli fizično osebo, ki jo lastnik pisno pooblasti za netrgovski premik hišne živali v imenu lastnika.

 

 


>> Identifikacijski dokument psa, mačke ali belega dihurja je bodisi:

 • EU potni list za hišne živali, kot je določen v delu 1 Priloge III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 577/2013, ali
 • EU potni list za hišne živali, kot je določen v Odločbi Komisije št. 2003/803/ES, če je bil izdan pred 29. decembrom 2014, ali
 • Potni list za hišne živali, kot je določen v delu 3 Priloge III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 577/2013, ali
 • Potni list za hišne živali, kot je določen v Odločbi Komisije št. 2003/803/ES, če je bil izdan pred 29. decembrom 2014 v "13(1)" tretji državi, ali
 • Veterinarsko spričevalo za netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev v Unijo, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 577/2013, nazadnje spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2016/561.

 

>> Veljavna označitev psa, mačke ali belega dihurja pomeni, da je žival označena bodisi:

 • s transponderjem (mikročipom), ali
 • zjasno čitljivim znamenjem, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011.

Datum vstavitve transponderja oz. tetoviranja mora biti naveden v identifikacijskem dokumentu živali. V kolikor transponder ne izpolnjuje tehničnih zahtev iz Priloge II Uredbe (EU) št. 576/2013, mora lastnik ali pooblaščena oseba zagotoviti potrebno sredstvo za odčitavanje transponderja ob vsakem preverjanju označevanja in identitete živali.

 

 

>> Zahteve glede veljavnosti cepljenja proti steklini so podrobno določene v Prilogi III Uredbe (EU) št. 576/2013. Na splošno to pomeni, da:

 • je žival cepljena proti steklini z ustreznim cepivom, ki ima dovoljenje za promet,
 • cepljenje opravi pooblaščeni veterinar,
 • je žival na datum cepljenja stara najmanj 12 tednov,
 • pooblaščeni veterinar ali uradni veterinar navede datum cepljenja v ustreznem delu identifikacijskega dokumenta,
 • mora pred cepljenjem žival biti veljavno označena, kar je razvidno iz identifikacijskega dokumenta živali.

Obdobje veljavnosti cepljenja se prične, ko mine najmanj 21 dni po zaključku primarnega cepljenja proti steklini in velja do datuma, ki ga pooblaščeni veterinar ali uradni veterinar v skladu s ustrezno zakonodajo navede v ustreznem delu identifikacijskega dokumenta. Če ponovno cepljenje ni opravljeno v obdobju veljavnosti predhodnega cepljenja se šteje za primarno cepljenje.

 

 

>> Zahteve glede veljavnosti za test titracije protiteles proti steklini so podrobno določene v Prilogi IV Uredbe (EU) št. 576/2013. Na splošno to pomeni, da bodisi:

 • vzorec krvi odvzame pooblaščeni veterinar vsaj 30 dni od datuma cepljenja proti steklini, in najmanj 3 mesece pred datumom:
  • netrgovskega premika z ozemlja ali tretje države, ki ni navedena na seznamu v Prilogi II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013, ali
  • tranzita preko takega ozemlja ali tretje države, če žival ne spremlja ustrezna izjava v skladu z vzorcem iz dela 2 Priloge I Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 (sl, en);
 • vzorec krvi odvzame pooblaščeni veterinar vsaj 30 dni od datuma cepljenja proti steklini in preden žival zapusti Unijo, kar se mora potrditi v identifikacijskem dokumentu pred datumom premika.

Test titracije mora biti opravljen v odobrenem laboratoriju (seznam odobrenih laboratorijev). Rezultat testa mora znašati vsaj 0,5 IU/ml in mora biti potrjen v ustreznem identifikacijskem dokumentu. Če kot identifikacijski dokument žival spremlja veterinarsko spričevalo je potrebno priložiti tudi overjeno kopijo uradnega poročila odobrenega laboratorija o rezultatih takšnega testa. Testa titracije ni treba ponovno opraviti, ko je že bil dosežen zadovoljiv rezultat (vsaj 0,5 IU/ml), pod pogojem, da je žival redno cepljena v obdobju veljavnosti predhodnega cepljenja proti steklini.

 

 

Na vrh

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

Zakonodaja

 

Z Uredbo (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta je leta 2004 prišlo do harmonizacije zahtev na področju netrgovskih premikov hišnih živali, ki je bilo do tedaj prepuščeno nacionalnim zakonodajam držav članic in se je posledično kazalo v številnih komplikacijah in nevšečnostih pri potovanjih s hišnimi živalmi.

 

Po desetih letih uporabe je zaradi pogostih dopolnitev bila potrebna prenova zakonodaje na področju netrgovskih premikov hišnih živali. Uredba (ES) št. 998/2003 je bila razveljavljena z Uredbo (EU) št. 576/2013(1) Evropskega parlamenta in Sveta. Navedena t.i. »Nova uredba o hišnih živalih« se uporablja od 29. decembra 2014 dalje.

 

Uredba v prilogi I definira vrste živali, ki se lahko premikajo kot hišne živali.

 

Število hišnih živali, ki se lahko pod navedenimi pogoji netrgovsko premikajo, je omejeno na največ 5 psov, mačk in belih dihurjev na lastnika ali pooblaščeno osebo. Od splošne omejitve so odstopanja dovoljena le pod točno določenimi pogoji.

 

Predpisuje pogoje, ki morajo biti izpolnjeni tako pri netrgovskih premikih navedenih živali med državami članicami Evropske unije, kot tudi pri takšnih premikih iz tretjih držav ali z ozemelj izven EU čez vstopne točke za potnike, ki jih določijo države članice EU.

 

Poleg zdravstvenih zahtev uredba predpisuje tudi zahteve glede označitve živali ter identifikacijski dokument, ki mora spremljati pse, mačke in bele dihurje ob takšnih premikih.

 

Vzorci identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, seznam ozemelj in tretjih držav ter zahteve glede formata, oblike ter jezika izjav, ki potrjujejo izpolnjevanje nekaterih pogojev, so določeni v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 577/2013(2).

 

EU potni list za hišne živali, ki je bil pripravljen v skladu z Odločbo Komisije št. 2003/803/ES(3), se šteje za veljaven dokument, v kolikor je bil izdan pred 29. decembrom 2014.

 

Uredba (EU) št. 576/2013 omogoča državam članicam EU, da s svojo nacionalno zakonodajo lahko dovolijo nekatera odstopanja od splošnih zahtev za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev. Tako države članice EU smejo pod predpisanimi pogoji dovoliti:

 • netrgovske premike mlajših psov, mačk in belih dihurjev, ki še niso veljavno cepljeni proti steklini;
 • netrgovske premike registriranih vojaških ali sledilnih in reševalnih psov preko vstopne točke, ki ni vstopna točka za potnike;
 • v izjemnih primerih (npr. zaradi nenadne naravne nesreče, političnih nemirov ali druge višje sile, ki prizadene lastnika) netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, ki ne izpolnjujejo pogojev.

 

Dne 28. novembra 2014 je bil v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali(4), s katerim so ustrezna določila Uredbe (EU) št. 576/2013 ter Izvedbene uredbe Komisije št. 577/2013 prenesena v slovenski pravni red.

 

Dostop do spletnih strani pristojnih organov držav članic EU:

ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nat_rules_dogscatferret_en.htm

 

Poleg zdravstvenih zahtev iz Uredbe (EU) št. 576/2013 je potrebno upoštevati tudi zahteve iz Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 2018/772(6) (ki preklicuje Delegirano Uredbo Komisije (EU) št. 1152/2011(5)) in Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 2018/878(7)  v zvezi z zajedavcem Echinococcus multilocularis.

 

Države lahko sprejmejo nacionalne določbe, sprejete na podlagi dejstev, ki niso povezane z zahtevami v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, in katerih namen je omejevanje premikov nekaterih vrst ali pasem hišnih živali. Pri netrgovskih premikih med državami je potrebno tako upoštevati tudi morebitne omejitve glede nevarnih pasem psov, zato se je o tem potrebno predhodno pozanimati pri pristojnem veterinarskem organu v državi v/preko katere nameravate potovati.

 

Več informacij o potovanju s hišnimi živalmi v druge države članice si lahko preberete na spletni strani Evropske Komisije (DG Sanco), kjer so tudi povezave do uradnih spletnih strani pristojnih organov držav članic EU:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/qanda_en.htm

 

 

(1)Uredba (EU) št. 576/2013Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003

 

(2)Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 577/2013 z dne 28. junija 2013 o vzorcih identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, o sestavi seznamov ozemelj in tretjih držav ter o zahtevah glede formata, oblike in jezika izjav, ki potrjujejo izpolnjevanje nekaterih pogojev iz Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (nazadnje spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2016/561)

  

(3)Odločba Komisije št. 2003/803/ES z dne 26. novembra 2003 o določitvi vzorca potnega lista za premike psov, mačk in belih dihurjev znotraj Skupnosti

 

(4)Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Ul RS, št. 85/2014)

 

(5)Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 1152/2011 z dne 14. julija 2011 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih

 

(6) Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 2018/772z dne 21.novembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta glede preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z

Echinococcus multilocularis pri psih in razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) št. 1152/2011

 

(7)Izvedbena Uredba Komisije (RU) št. 2018/878z dne 18. junija 2018 o sprejetju seznama držav članic ali delov ozemlja držav članic, ki izpolnjujejo pravila za kategorizacijo iz člena 2(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2018/772 o uporabi preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih

 

 

 

Nazaj

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

Netrgovski premik v Slovenijo

 

 

Netrgovski premik v Slovenijo iz drugih držav članic EU*

 

*Evropska unija (države in njihova ozemlja): Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska (vključno z Grenlandijo in Ferskimi otoki), Estonija, Finska, Francija (vključno z Francosko Gvajano, Guadeloupom, Martinikom, Reunionom in Mayotte), Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska (vključno z Azorskimi otoki in otočjem Madeira), Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija (vključno z Balearskimi otoki, Kanarskimi otoki, Ceuto in Melillo), Švedska, Združeno kraljestvo.

 

Splošni pogoji za netrgovski premik psa, mačke ali belega dihurja v Slovenijo:

 • do vključno 5 živali na lastnika ali pooblaščeno osebo;
 • EU potni list za hišne živali;
 • transponder ali jasno čitljivo znamenje, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011;
 • veljavno cepljenje proti steklini.

Odstopanje od veljavnega cepljenja proti steklini je dovoljeno:

 • za žival, ki je:
  • stara manj kot 12 tednov in še ni cepljena proti steklini, ali
  • stara med 12 do 16 tedni in cepljenje proti steklini še ni veljavno;
 • pod pogojem, da:
  • žival spremlja izjava v skladu z vzorcem iz dela 1 Priloge I Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 (sl, en);
  • so razen veljavnega cepljenja proti steklini izpolnjeni vsi ostali splošni pogoji za netrgovski premik.

Izjava ni potrebna v kolikor so mladiči v spremstvu matere od katere so še odvisni, iz EU potnega lista matere pa je jasno razvidno, da je bila mati veljavno cepljena pred njihovo skotitvijo.

 

Odstopanje od največjega števila živali (5) je dovoljeno, v kolikor:

 • je namen premika s hišnimi živalmi udeležba na tekmovanjih, razstavah ali športnih prireditvah ali pri pripravah na take prireditve;
 • lastnik ali pooblaščena oseba predloži pisni dokaz, da so hišne živali prijavljene za sodelovanje na takšni prireditvi ali pri združenju, ki takšne prireditve organizira;
 • so hišne živali stare več kot 6 mesecev.

Pri premiku na ozemlje Slovenije iz drugih držav članic EU lahko pristojni organ opravi preverjanje dokumentov in identitete hišnih živali, ki so predmet netrgovskega premika. Lastnik ali pooblaščena oseba mora na zahtevo organa, pristojnega za preverjanje, predložiti identifikacijski dokument hišne živali in omogočiti preverjanja glede hišne živali.

 

 

Nazaj

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Netrgovski premik v Slovenijo iz tretjih držav ali z ozemelj izven EU 

 

 

>> iz "13(1)" tretjih držav ali ozemelj(del 1 Priloge II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013)*

 

*del 1 Priloge II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013: Andora, Švica**, Ferski otoki, Gibraltar, Grenlandija, Islandija, Lihtenštajn, Monako, Norveška, San Marino, Vatikanska mestna država.

 

Splošni pogoji za vstop oz. ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo) s psom, mačko ali belim dihurjem v Slovenijo:

 • do vključno 5 živali na lastnika ali pooblaščeno osebo;
 • identifikacijski dokument živali:
  • vstop: potni list za hišne živali izdan v zgoraj navedeni tretji državi ali ozemlju ali veterinarsko spričevalo*;
  • ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo): EU potni list za hišne živali;
 • transponder ali jasno čitljivo znamenje, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011;
 • veljavno cepljenje proti steklini.

* V kolikor žival iz zgoraj navedene tretje države ali ozemlja nima potnega lista za hišne živali, kot je predpisan v delu 3 Priloge III Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013, mora žival spremljati Veterinarsko spričevalo za netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev v Unijo, kot je določeno v Prilogi IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2016/561. K veterinarskemu spričevalu mora biti priložena tudi pisna izjava, kot je določena v delu 3 Priloge IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013.

 

Odstopanje od veljavnega cepljenja proti steklinini dovoljeno.

 

Odstopanje od največjega števila živali (5) je dovoljeno, v kolikor:

 • je namen premika s hišnimi živalmi udeležba na tekmovanjih, razstavah ali športnih prireditvah ali pri pripravah na take prireditve;
 • lastnik ali pooblaščena oseba predloži pisni dokaz, da so hišne živali prijavljene za sodelovanje na takšni prireditvi ali pri združenju, ki takšne prireditve organizira;
 • so hišne živali stare več kot 6 mesecev.

Vstop oz. ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo) v EU iz navedenih tretjih držav ali ozemelj izven EU se lahko opravi tudi preko točke, ki ni vstopna točka za potnike. Kjer je primerno, pristojni organ opravi preverjanje dokumentov in identitete hišnih živali, ki so predmet netrgovskega premika. Lastnik ali pooblaščena oseba mora na zahtevo organa, pristojnega za preverjanje, predložiti identifikacijski dokument hišne živali in omogočiti preverjanja glede hišne živali.

 

**Švica: Za namene veterinarskega sporazuma med Švico in državami članicami Evropske unije se določbe poglavja II (Določbe glede premikov med državami članicami) Uredbe (ES) št. 998/2003 smiselno uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali med državami članicami Evropske unije in Švico. Sklicevanja na Uredbo (ES) št. 998/2003, ki je bila razveljavljena, se razumejo kot sklicevanja na Uredbo (EU) št. 576/2013. To pomeni, da veljajo za netrgovski premik psa, mačke ali belega dihurja iz Švice v Slovenijo enaki pogoji, kot veljajo za takšen premik iz drugih držav članic EU.

 

 

 

 

>>iz "13(2)" tretjih držav ali ozemelj(del 2 Priloge II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013)*

 

*del 2 Priloge II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013: Otok Ascension, Združeni arabski emirati, Antigva in Barbuda, Argentina, Avstralija, Aruba, Bosna in Hercegovina, Barbados, Bahrajn, Bermudi, otoki BES (Bonaire, Sint Eustatius in Saba), Belorusija, Kanada, Čile, Curaçao, Fidži, Falklandski otoki, Hongkong, Jamajka, Japonska, Saint Kitts in Nevis, Kajmanski otoki, Sveta Lucija, Montserrat, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Mauritius, Mehika, Malezija, Nova Kaledonija, Nova Zelandija, Francoska Polinezija, Saint Pierre in Miquelon, Rusija, Singapur, Sveta Helena, Sint Maarten, Trinidad in Tobago, Tajvan, Združene države Amerike (vključena ozemlja: Ameriška Samoa, Guam, Severni Marianski otoki, Portoriko, Deviški otoki Združenih držav Amerike), Saint Vincent in Grenadine, Britanski Deviški otoki, Vanuatu, Wallis in Futuna.

 

Splošni pogoji za vstop oz. ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo) s psom, mačko ali belim dihurjem v Slovenijo:

 • do vključno 5 živali na lastnika ali pooblaščeno osebo;
 • identifikacijski dokument živali:
  • vstop: veterinarsko spričevalo* vključno s pisno izjavo**
  • ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo): EU potni list za hišne živali;
 • transponder ali jasno čitljivo znamenje, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011;
 • veljavno cepljenje proti steklini.

* Vzorec Veterinarskega spričevala za netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev v Unijo je določen v Prilogi IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 in je bila dopolnjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2016/561.

** K spričevalu mora biti priložena tudi pisna izjava, kot je določena v delu 3 Priloge IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013.

 

Odstopanje od veljavnega cepljenja proti steklinini dovoljeno.

 

Odstopanje od največjega števila živali (5) je dovoljeno, v kolikor:

 • je namen premika s hišnimi živalmi udeležba na tekmovanjih, razstavah ali športnih prireditvah ali pri pripravah na take prireditve;
 • lastnik ali pooblaščena oseba predloži pisni dokaz, da so hišne živali prijavljene za sodelovanje na takšni prireditvi ali pri združenju, ki takšne prireditve organizira;
 • so hišne živali stare več kot 6 mesecev.

Vstop oz. ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo) v EU iz navedenih tretjih držav ali ozemelj izven EU je dovoljen le preko vstopnih točk za potnike, kjer pristojni organ opravi preverjanje dokumentov in identitete hišnih živali.

Lastnik ali pooblaščena oseba je odgovoren, da na vstopni točki za potnikenaveže stik s pristojnim organom ter mu predloži identifikacijski dokument hišne živali in omogoči preverjanja glede hišne živali.

 

 

 

 

>>iz ostalih tretjih držav ali ozemelj(države izven EU, ki niso navedene v Prilogi II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013)

 

Splošni pogoji za vstopoz. ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo) s psom, mačko ali belim dihurjem v Slovenijo:

 • do vključno 5 živali na lastnika ali pooblaščeno osebo;
 • identifikacijski dokument živali:
  • vstop: veterinarsko spričevalo* vključno s pisno izjavo**
  • ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo): EU potni list za hišne živali;
 • transponder ali jasno čitljivo znamenje, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011;
 • veljavno cepljenje proti steklini;
 • veljaven test titracije protiteles proti steklini.

* Vzorec Veterinarskega spričevala za netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev v Unijo je določen v Prilogi IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 in je bila dopolnjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2016/561.

** K spričevalu mora biti priložena tudi pisna izjava, kot je določena v delu 3 Priloge IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013.

 

Odstopanje od veljavnega cepljenja proti steklinini dovoljeno.

 

Odstopanje od pogoja testa titracijeza vstop ni dovoljenorazen, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • gre za tranzit preko takšnega ozemlja ali tretje države;
 • lastnik ali pooblaščena oseba predloži podpisano izjavo*, da hišne živali med takšnim tranzitom niso imele stika z živalmi vrst, ki so dovzetne za steklino, in so bile zavarovane v prevoznem sredstvu ali znotraj območja mednarodnega letališča.

* Vzorec izjave je določen v delu 2 Priloge I Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 (sl, en).

 

Odstopanje od največjega števila živali (5) je dovoljeno, v kolikor:

 • je namen premika s hišnimi živalmi udeležba na tekmovanjih, razstavah ali športnih prireditvah ali pri pripravah na take prireditve;
 • lastnik ali pooblaščena oseba predloži pisni dokaz, da so hišne živali prijavljene za sodelovanje na takšni prireditvi ali pri združenju, ki takšne prireditve organizira;
 • so hišne živali stare več kot 6 mesecev.

Vstop oz. ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo) v EU iz ostalih tretjih držav ali ozemelj izven EU je dovoljen le preko vstopnih točk za potnike, kjer pristojni organ opravi preverjanje dokumentov in identitete hišnih živali.

Lastnik ali pooblaščena oseba je odgovoren, da na vstopni točki za potnikenaveže stik s pristojnim organom ter mu predloži identifikacijski dokument hišne živali in omogoči preverjanja glede hišne živali.

 

 

Nazaj

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Posebna odstopanja

 

>> Odstopanje od pogoja za vstop v EU preko vstopne točke za potnike 

 

Netrgovski premik psa, mačke ali belega dihurja v EU se lahko iz tretjih držav opravi samo preko vstopnih točk za potnike.

 

Seznami vstopnih točk za potnike, ki so jih določile države članice EU, so na voljo na spletni strani Evropske Komisije (DG Sanco): http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm

 

Izjeme so netrgovski premiki teh živali iz t.i. "13(1)" tretjih držav (Andora, Švica, Ferski otoki, Gibraltar, Grenlandija, Islandija, Lihtenštajn, Monako, Norveška, San Marino, Vatikanska mestna država).

 

Poleg tega pa Uredba (EU) št. 576/2013 omogoča, da države članice EU dovolijo potovanje v EU z registriranimi vojaškimi ali sledilnimi in reševalnimi psi preko vstopne točke, ki ni vstopna točka za potnike.

 

Vstop v Slovenijo registriranim službenim policijskim ali vojaškim psom ali sledilnim in reševalnim psom iz tretjih držav preko točke, ki ni vstopna točka za potnike, je dovoljen pod naslednjimi pogoji:

 • pes izpolnjuje pogoje za netrgovski premik iz zadevne tretje države;
 • lastnik ali pooblaščena oseba predhodno na Upravi zaprosi za takšno dovoljenje z vlogo, ki mora vsebovati najmanj:
  • podatke o lastniku ali pooblaščeni osebi: ime, priimek, stalni naslov, telefonsko številko, elektronski naslov;
  • podatke o psu: številko transponderja, številko identifikacijskega dokumenta, datum veljavnosti cepljenja proti steklini;
  • podatke o registraciji psa;
  • razlog za izdajo dovoljenja in kraj vstopa.

Območni urad Uprave v izdanem dovoljenju določi kraj, ki ni vstopna točka za potnike, kjer se preveri izpolnjevanje pogojev za netrgovski premik.

 

 

 

>> Odstopanje od pogojev za netrgovski premik hišnih živali v Slovenijo v izjemnih primerih

 

Uredba (EU) št. 576/2013 omogoča državam članicam EU, da v izjemnih primerih, kakor so nenadne naravne nesreče, politični nemiri ter druge vrste višje sile, ki prizadenejo lastnike hišnih živali, dovolijo izjeme od izpolnjevanja zdravstvenih zahtev za netrgovske premike hišnih živali. Za takšne izjemne premike mora pristojni organ določiti pogoje, pod katerimi hišna žival med premikom ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi in živali.

 

Uprava lahko odobri netrgovski premik v Slovenijo hišnih živali, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev za takšen premik pod pogoji:

 • gre za izjemni primer, kot npr. zaradi naravne nesreče, političnih nemirov ali druge višje sile, ki prizadene lastnika;
 • lastnik z vlogo predhodno zaprosi za takšno odobritev;
 • v primeru tranzita hišne živali preko druge države EU je potrebno predhodno soglasje države članice EU tranzita.

Na podlagi vloge Območni urad Uprave izda odločbo, v kateri določi trajanje in kraj izolacije pod uradnim nadzorom.

 

 

Nazaj

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Netrgovski premik v druge države članice EU ali izven EU

 

 

Netrgovski premik v druge države članice EU*

 

*Evropska unija (države in njihova ozemlja): Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska (vključno z Grenlandijo in Ferskimi otoki), Estonija, Finska, Francija (vključno z Francosko Gvajano, Guadeloupom, Martinikom, Reunionom in Mayotte), Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska (vključno z Azorskimi otoki in otočjem Madeira), Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija (vključno z Balearskimi otoki, Kanarskimi otoki, Ceuto in Melillo), Švedska, Združeno kraljestvo.

 

Splošni pogoji za netrgovski premik psa, mačke ali belega dihurja so enaki kot pri takšnem premiku v Slovenijo:

 • do vključno 5 živali na lastnika ali pooblaščeno osebo;
 • EU potni list za hišne živali;
 • transponder ali jasno čitljivo znamenje, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011;
 • veljavno cepljenje proti steklini.

 

Za določene države, ki so pridobile status države, proste notranjega zajedalca Echinococcus multilocularis, je potrebno izpolnjevati še dodatne zahteve, ki veljajo samoza pse. Psi morajo biti tretirani proti Echinococcus multilocularis (kot je določeno z Delegirano Uredbo Komisije (EU) št. 2018/772 in Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 2018/878) v obdobju največ 120 ur in najmanj 24 ur pred predvidenim časom vstopa v te države EU, kar mora biti potrjeno v ustrezni rubriki EU Potnega lista za hišne živali.

 

Odstopanje od največjega števila živali (5) je dovoljeno, v kolikor:

 • je namen premika s hišnimi živalmi udeležba na tekmovanjih, razstavah ali športnih prireditvah ali pri pripravah na take prireditve;
 • lastnik ali pooblaščena oseba predloži pisni dokaz, da so hišne živali prijavljene za sodelovanje na takšni prireditvi ali pri združenju, ki takšne prireditve organizira;
 • so hišne živali stare več kot 6 mesecev.

 

Uredba (EU) št. 576/2013 omogoča državam članicam EU, da s svojo nacionalno zakonodajo lahko dovolijo nekatera odstopanja od splošnih zahtev za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev.

 

Svetujemo, da se glede možnosti dovolitve odstopanja od veljavnega cepljenja proti steklini pri mlajših živalih pravočasno pred načrtovanim potovanjem pozanimate pri pristojnih veterinarskih organih držav članic EU v/preko katerih nameravate potovati s psom, mačko ali belim dihurjem. Informacije so dostopne tudi na spletni strani Evropske Komisije (DG Sante) tukaj.

 

V kolikor država članica EU dovoli odstop od veljavnega cepljenja proti steklini je netrgovski premik dovoljen:

 • za žival, ki je:
  • stara manj kot 12 tednov in še ni cepljena proti steklini, ali
  • stara med 12 do 16 tedni in cepljenje proti steklini še ni veljavno;
 • pod pogojem, da:
  • žival spremlja izjava v skladu z vzorcem iz dela 1 Priloge I Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 (sl, en),
  • so razen veljavnega cepljenja proti steklini izpolnjeni vsi ostali splošni pogoji za netrgovski premik.

Izjava ni potrebna v kolikor so mladiči v spremstvu matere od katere so še odvisni, iz EU potnega lista matere pa je jasno razvidno, da je bila mati veljavno cepljena pred njihovo skotitvijo.

 

Pri netrgovskih premikih med državami EU je potrebno upoštevati tudi morebitne omejitve glede nevarnih pasem psov, zato se o tem predhodno pozanimajte pri pristojnem veterinarskem organu v državi EU kamor nameravate potovati. 

 

Dostop do uradnih spletnih strani pristojnih organov držav članic EU: 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nat_rules_dogscatferret_en.htm

 

 

 

Netrgovski premik izven EU

 

Pogoje za potovanje s hišnimi živalmi izven EU predpisuje nacionalna zakonodaja tretjih držav v/preko katere nameravate potovati. V izogib zapletom pri potovanju zato svetujemo, da se pravočasno pred načrtovanim potovanjem pozanimate o pogojih, ki jih mora hišna žival izpolnjevati za vstop v določeno tretjo državo.

 

Povezave do spletnih strani, kjer so na voljo kontaktni podatki pristojnih organov tretjih držav:

 

V kolikor se s hišno živaljo nameravate vrniti v EU/Slovenijo svetujemo, da se v izogib morebitnim zapletom pozanimate glede pogojev za ponovni vstop v EU/Slovenijo še preden zapustite EU.

 

 

 

Nazaj

 

Na vrh

 

____________________________________________________________________________________________________________

Zakonodaja

 

Skladno s Prilogo I k Uredbi (EU) št. 576/2013(1) so hišne živali lahko tudi primerki ptičjih vrstrazen perutnine.

 

Ptica ni hišna žival, v kolikor:

 • gre za živalsko vrsto, ki zapade pod definicijo: "perutnina" pomeni kokoši, purane, pegatke, race, gosi, prepelice, golobe, fazane, jerebice, in tekače (Ratitae), ki se gojijo ali redijo v ujetništvu za vzrejo, proizvodnjo mesa ali jajc za prehrano ali za obnovo populacije divjih ptic (2. člen Direktive Sveta 2009/158/ES(2));

             ali

 • gre za trgovski premik – trgovanje, uvoz ali izvoz.

 

Za ptice, ki so lahko hišne živali, se uporablja tudi izraz "hišne ptice".

 

Zahteve za netrgovske premike hišnih ptic med državami članicami z evropsko zakonodajo niso usklajene, zato je potrebno upoštevati nacionalno zakonodajo posamezne države članice EU.

 

Dne 28. novembra 2014 je bil v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali(3), ki med drugim določa tudi pogoje za netrgovske premike hišnih ptic iz drugih držav članic EU v Slovenijo.

 

Prav nasprotno pa so zaradi tveganja prenosa visoko patogene aviarne influence za premike hišnih ptic, ki spremljajo svoje lastnike iz tretjih držav v Evropsko unijo, določeni zelo strogi pogoji z Odločbo Komisije št. 2007/25/ES(4), kot je bila nazadnje dopolnjena z Izvedbenim Sklepom Komisije (EU) 2018/1687.

 

Poleg zdravstvenih zahtev predpis določa tudi maksimalno število hišnih ptic, ki lahko spremljajo svojega lastnika v EU ter države, iz katerih je takšen premik v EU dovoljen. Na podlagi 2. člena navedene odločbe so države članice imenovale vstopne točke v EU, kjer se opravi veterinarski pregled takšnih živali.

 

Kadar hišne ptice vstopajo v EU skozi karanteno, se izolacija takšnih ptic do izpolnjevanja pogojev za vnos v EU lahko izvaja le v karantenskih centrih, ki so odobreni skladno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 139/2013(5). Skladno s 6. členom te uredbe so države članice pripravile sezname odobrenih karantenskih objektov in centrov, ki so na voljo na spletni strani Evropske komisije (DG Sanco) tukaj.

 

V kolikor pa se pred pošiljanjem v EU izolacija ptice izvaja na kraju odpreme v tretji državi, mora biti takšna tretja država navedena na seznamu v delu 1 Priloge I ali delu 1 Priloge II k Uredbi Komisije št. 206/2010(6).

 

Določila Odločbe Komisije št. 2007/25/ES se ne uporabljajo za netrgovske premike hišnih ptic na ozemlje EU iz naslednjih tretjih držav:Andora, Ferski otoki, Grenlandija, Islandija, Lihtenštajn, Monako, Norveška, San Marino, Švica in Vatikanska mestna država. V teh primerih je potrebno upoštevati nacionalna pravila držav članic EU.

 

Informacije o potovanju s hišnimi živalmi v druge države članice, kot tudi povezave na uradne spletne strani pristojni organov držav članic EU so na voljo na spletni strani Evropske Komisije (DG Sanco):

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nat_rules_dogscatferret_en.htm

 

 

Potrebno je upoštevati tudi pravila in predpise, ki urejajo področje mednarodne trgovine z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami in s tem tudi Uredbo (ES) št. 338/97(7) (t.i. »CITES zakonodaja«). CITES je angleška okrajšava za Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Zaščitene in ogrožene živalske vrste mora ob premiku spremljati CITES potrdilo. Pristojni organ za izdajo teh potrdil v Sloveniji je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).

 

Več informacij o CITES je na voljo na spletni strani: http://www.cites.org/

 

 

(1)Uredba (EU) št. 576/2013Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003

 

(2)Direktiva Sveta 2009/158/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih zdravstvenega varstva živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav

 

(3)Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Ul RS, št. 85/2014)

 

(4)Odločba Komisije št. 2007/25/ES z dne 22. decembra 2006 glede nekaterih zaščitnih ukrepov v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco in premiki hišnih ptic, ki spremljajo svoje lastnike v Skupnost

 

(5)Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 139/2013 z dne 7. januarja 2013 o pogojih zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic v Unijo in pogojih za karanteno teh ptic

 

(6)Uredba Komisije (EU) št. 206/2010 z dne 12. marca 2010 o seznamih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Evropsko unijo, ter o zahtevah za izdajo veterinarskih spričeval

 

(7)Uredba Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

 

 

Nazaj

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

Netrgovski premik v Slovenijo

 

Netrgovski premik v Slovenijo iz drugih držav članic EU*

 

*Evropska unija (države in njihova ozemlja): Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska (vključno z Grenlandijo in Ferskimi otoki), Estonija, Finska, Francija (vključno z Francosko Gvajano, Guadeloupom, Martinikom, Reunionom in Mayotte), Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska (vključno z Azorskimi otoki in otočjem Madeira), Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija (vključno z Balearskimi otoki, Kanarskimi otoki, Ceuto in Melillo), Švedska, Združeno kraljestvo.

 

Zahteve za netrgovske premike hišnih ptic med državami članicami z evropsko zakonodajo niso usklajene, zato je potrebno upoštevati nacionalno zakonodajo posamezne države članice EU.

 

Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali med drugim določa tudi pogoje za netrgovske premike hišnih ptic iz drugih držav članic EU v Slovenijo.

 

Za namen netrgovskih premikov hišnih ptic iz držav EU mora lastnik živali pri netrgovskem premiku zagotoviti:

 • ob upoštevanju posebnosti vsake vrste mora biti žival označena ali opisana na način, da se zagotovi povezava med hišno živaljo in njenim lastnikom, in
 • žival mora spremljati ustrezen dokument, s katerim se ugotavlja povezava med lastnikom in živaljo (npr. račun iz trgovine z živalmi, kjer je bila žival kupljena račun od veterinarja, kjer sta navedena lastnik in žival, ali drugo ustrezno potrdilo).

Poleg navedenih pogojev je treba upoštevati tudi dodatna strokovna priporočila glede zdravja živali, ki jih določi Uprava na podlagi mnenja Nacionalnega veterinarskega inštituta. Zaenkrat ni posebnih strokovnih priporočil.

 

Za živalske vrste, ki so na seznamu zaščitenih vrst, je pri premikih med državami članicami EU potrebno upoštevati pravila CITES. V kolikor se zahteva, je potrebno v skladu s členom 9 Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 predhodno pridobiti potrdilo pri upravnem organu države članice EU, kjer se osebek nahaja. V Sloveniji je upravni organ Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).

 

 

Nazaj

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Netrgovski premik v Slovenijo iz tretjih držav ali z ozemelj izven EU 

 

 

>> iz:  Andora, Švica, Ferski otoki, Gibraltar, Grenlandija, Islandija, Lihtenštajn, Monako, Norveška, San Marino, Vatikanska mestna država(gre za tretje države ali ozemlja, ki spadajo v t.i. "13(1)" države)

 

Zahteve iz Odločbe Komisije št. 2007/25/ES ne veljajo za netrgovske premike hišnih ptic iz navedenih tretjih držav, zato je potrebno upoštevati nacionalno zakonodajo posamezne države članice EU.

 

Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali med drugim določa tudi pogoje za netrgovske premike hišnih ptic iz določenih tretjih v Slovenijo.

 

Za namen netrgovskih premikov hišnih ptic iz navedenih tretjih držav mora lastnik živali pri netrgovskem premiku zagotoviti:

 • ob upoštevanju posebnosti vsake vrste mora biti žival označena ali opisana na način, da se zagotovi povezava med hišno živaljo in njenim lastnikom, in
 • žival mora spremljati ustrezen dokument, s katerim se ugotavlja povezava med lastnikom in živaljo (npr. račun iz trgovine z živalmi, kjer je bila žival kupljena račun od veterinarja, kjer sta navedena lastnik in žival, ali drugo ustrezno potrdilo).

Poleg navedenih pogojev je treba upoštevati tudi dodatna strokovna priporočila glede zdravja živali, ki jih določi Uprava na podlagi mnenja Nacionalnega veterinarskega inštituta. Zaenkrat ni posebnih strokovnih priporočil.

 

Za živalske vrste, ki so na seznamu zaščitenih vrst, je pri premikih iz tretjih držav v EU potrebno upoštevati pravila CITES. Zaščitene in ogrožene živalske vrste mora ob premiku spremljati CITES potrdilo. Pristojni organ za izdajo teh potrdil v Sloveniji je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).

 

 

 

 

>> iz ostalih tretjih držav ali ozemelj

 

Pogoji za netrgovski premik hišnih ptic v EU iz ostalih tretjih držav so sledeči:

 • pošiljke ne sestavlja več kot 5 ptic;
 • ptice morajo prihajati iz tretje države, ki je članica OIE;
 • ptice mora spremljati veterinarsko spričevalo iz Priloge II k Odločbi Komisije št. 2007/25/ES, ki ga izda in potrdi uradni veterinar v državi odpošiljanja. V veterinarskem spričevalu mora biti potrjeno, da živali izpolnjujejo eno od naslednjih zahtev:
  • ptice so bile pred izvozom 30 dni izolirane na kraju odpreme v tretji državi, navedeni v delu 1 Priloge I ali delu 1 Priloge II k Uredbi Komisije 206/2010, ali
  • ptice so po uvozu v namembno državo članico 30 dni preživele v karanteni v obratu, odobrenem v skladu s členom 6(1) Uredbe Komisije št. 139/2013, ali
  • ptice so bile v zadnjih šestih mesecih in najpozneje 60 dni pred odpošiljanjem iz tretje državecepljene in najmanj enkrat ponovno cepljene proti aviarni influenci s cepivom za podtipe H5 in H7, odobrenim za zadevno vrsto in v skladu z navodili proizvajalca, ali
  • ptice so bile pred izvozom izolirane najmanj 10 dni in je bil zanje opravljen test za odkrivanje antigena ali genoma aviarne influence H5 in H7 na vzorcu, odvzetem ne prej kot tretji dan izolacije, kot je določeno v poglavju o aviarni influenci Priročnika o diagnostičnih testih in cepivih za kopenske živali, ki ga redno posodablja OIE; in
  • so se premaknile v gospodinjstvo ali drugo prebivališčev Uniji ter se v 30-dnevnem obdobju po vstopu v Unijo niso smele udeležiti predstav, sejmov, razstav ali drugih prireditev za ptice, z izjemo premikov v odobrene karantenske objekte po njihovem uvozu v Unijo (kot je navedeno v drugi alineji);
 • ptice mora spremljati izjava lastnika ali njegovega zastopnika v skladu s Prilogo III.

 

Netrgovski premik hišnih ptic v Slovenijo iz tretjih držav, razen iz "13(1)" tretjih držav, je dovoljen samo preko mejnih prehodov z mejnimi veterinarskimi postajami, kjer pristojni organi preverijo dokumente in identiteto živali.

 

Za živalske vrste, ki so na seznamu zaščitenih vrst, je pri premikih iz tretjih držav v EU potrebno upoštevati pravila CITES. Zaščitene in ogrožene živalske vrste mora ob premiku spremljati CITES potrdilo. Pristojni organ za izdajo teh potrdil v Sloveniji je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).

 

 

Nazaj

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Netrgovski premik v druge države članice EU ali izven EU

 

Netrgovski premik v druge države članice EU*

 

*Evropska unija (države in njihova ozemlja): Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska (vključno z Grenlandijo in Ferskimi otoki), Estonija, Finska, Francija (vključno z Francosko Gvajano, Guadeloupom, Martinikom, Reunionom in Mayotte), Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska (vključno z Azorskimi otoki in otočjem Madeira), Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija (vključno z Balearskimi otoki, Kanarskimi otoki, Ceuto in Melillo), Švedska, Združeno kraljestvo.

 

Zahteve za netrgovske premike hišnih ptic med državami članicami z evropsko zakonodajo niso usklajene, zato je potrebno upoštevati nacionalno zakonodajo posamezne države članice EU.

 

Dostop do uradnih spletnih strani pristojnih organov držav članic EU: 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nat_rules_dogscatferret_en.htm

 

Za živalske vrste, ki so na seznamu zaščitenih vrst, je pri premikih med državami članicami EU potrebno upoštevati pravila CITES. V kolikor se zahteva, je potrebno v skladu s členom 9 Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 predhodno pridobiti potrdilo pri upravnem organu države članice EU, kjer se osebek nahaja. V Sloveniji je upravni organ Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).

 

 

 

 

Netrgovski premik izven EU

 

Pogoje za potovanje s hišnimi živalmi izven EU predpisuje nacionalna zakonodaja tretjih držav v/preko katere nameravate potovati. V izogib zapletom pri potovanju zato svetujemo, da se pravočasno pred načrtovanim potovanjem pozanimate o pogojih, ki jih mora hišna žival izpolnjevati za vstop v določeno tretjo državo.

 

Povezave do spletnih strani, kjer so na voljo kontaktni podatki pristojnih organov tretjih držav:

 

V kolikor se s hišno živaljo nameravate vrniti v EU/Slovenijo svetujemo, da se v izogib morebitnim zapletom pozanimate glede pogojev za ponovni vstop v EU/Slovenijo še preden zapustite EU.

 

 

Nazaj

 

Na vrh

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

Zakonodaja

 

Uredba (EU) št. 576/2013(1), ki ureja netrgovske premike hišnih živali, določa tudi ostale živali, ki poleg psov, mačk, belih dihurjev in hišnih ptic spadajo med hišne živali.

 

V kolikor ne gre za trgovski premik, so hišne živali lahko tudi:

 • nevretenčarji (razen čebel in rakov, ki so zajeti v členu 8 Direktive 92/65/EGS, ter mehkužcev in rakov iz točk (e)(ii) oziroma (e)(iii) člena 3(1) Direktive 2006/88/ES)
 • okrasne vodne živali, kot so opredeljene v točki (k) člena 3 Direktive 2006/88/ES in ki so izključene iz področja uporabe navedene direktive na podlagi točke (a) člena 2(1) navedene direktive
 • dvoživke
 • plazilci
 • sesalci: glodavci in kunci, razen glodavcev in kuncev za proizvodnjo hrane, ki so opredeljeni kot »lagomorfi« v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 853/2004.  

 

Zahteve za netrgovske premike navedenih hišnih živali, tako med državami članicami kot tudi iz tretjih držav v EU, z evropsko zakonodajo niso usklajene. Potrebno je upoštevati nacionalno zakonodajo posamezne države članice EU.

 

Dne 28. novembra 2014 je bil v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali(2), ki med drugim določa tudi pogoje za netrgovske premike ostalih hišnih živali v Slovenijo.

 

Skladno s 34(3) členom Uredbe (EU) št. 576/2013 so države članice EU pripravile sezname vstopnih mest v EU, kjer pristojni organi preverijo dokumente in identiteto takšnih živali.

  

Informacije o potovanju s hišnimi živalmi v druge države članice, kot tudi povezave na uradne spletne strani pristojnih organov držav članic EU so na voljo na spletni strani Evropske Komisije (DG Sanco):

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nat_rules_dogscatferret_en.htm

 

Potrebno je upoštevati tudi pravila in predpise, ki urejajo področje mednarodne trgovine z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami in s tem tudi Uredbo (ES) št. 338/97(3) (t.i. »CITES zakonodaja«). CITES je angleška okrajšava za Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Zaščitene in ogrožene živalske vrste mora ob premiku spremljati CITES potrdilo. Pristojni organ za izdajo teh potrdil v Sloveniji je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).

 

Več informacij o CITES je na voljo na spletni strani: http://www.cites.org/

 

 

(1)Uredba (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003

 

(2)Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Ul RS, št. 85/2014)

 

(3)Uredba Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

 

Nazaj

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

Netrgovski premik v Slovenijo

 

Netrgovski premik v Slovenijo iz drugih držav članic EU*

 

*Evropska unija (države in njihova ozemlja): Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska (vključno z Grenlandijo in Ferskimi otoki), Estonija, Finska, Francija (vključno z Francosko Gvajano, Guadeloupom, Martinikom, Reunionom in Mayotte), Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska (vključno z Azorskimi otoki in otočjem Madeira), Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija (vključno z Balearskimi otoki, Kanarskimi otoki, Ceuto in Melillo), Švedska, Združeno kraljestvo.

 

Zahteve za netrgovske premike ostalih hišnih živali med državami članicami z evropsko zakonodajo niso usklajene, zato je potrebno upoštevati nacionalno zakonodajo posamezne države članice EU.

 

Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali med drugim določa tudi pogoje za netrgovske premike ostalih hišnih živali iz drugih držav članic EU v Slovenijo.

 

Za namen netrgovskih premikov ostalih hišnih živali iz držav EU mora lastnik živali pri netrgovskem premiku zagotoviti:

 • ob upoštevanju posebnosti vsake vrste mora biti žival označena ali opisana na način, da se zagotovi povezava med hišno živaljo in njenim lastnikom, in
 • žival mora spremljati ustrezen dokument, s katerim se ugotavlja povezava med lastnikom in živaljo (npr. račun iz trgovine z živalmi, kjer je bila žival kupljena račun od veterinarja, kjer sta navedena lastnik in žival, ali drugo ustrezno potrdilo).

Poleg navedenih pogojev je treba upoštevati tudi dodatna strokovna priporočila glede zdravja živali, ki jih določi Uprava na podlagi mnenja Nacionalnega veterinarskega inštituta. Zaenkrat ni posebnih strokovnih priporočil.

 

Za živalske vrste, ki so na seznamu zaščitenih vrst, je pri premikih med državami članicami EU potrebno upoštevati pravila CITES. V kolikor se zahteva, je potrebno v skladu s členom 9 Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 predhodno pridobiti potrdilo pri upravnem organu države članice EU, kjer se osebek nahaja. V Sloveniji je upravni organ Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).

 

 

Nazaj

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Netrgovski premik v Slovenijo iz tretjih držav ali z ozemelj izven EU 

 

 

Zahteve za netrgovske premike ostalih hišnih živali iz tretjih držav ali ozemelj izven EU z evropsko zakonodajo niso usklajene, zato je potrebno upoštevati nacionalno zakonodajo posamezne države članice EU.

 

Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali med drugim določa tudi pogoje za netrgovske premike ostalih hišnih živali iz tretjih držav ali z ozemelj izven EU v Slovenijo.

 

Za namen netrgovskih premikov ostalih hišnih živali iz tretjih držav mora lastnik živali pri netrgovskem premiku zagotoviti:

 • ob upoštevanju posebnosti vsake vrste mora biti žival označena ali opisana na način, da se zagotovi povezava med hišno živaljo in njenim lastnikom, in
 • žival mora spremljati ustrezen dokument, s katerim se ugotavlja povezava med lastnikom in živaljo (npr. račun iz trgovine z živalmi, kjer je bila žival kupljena račun od veterinarja, kjer sta navedena lastnik in žival, ali drugo ustrezno potrdilo).

Poleg navedenih pogojev je treba upoštevati tudi dodatna strokovna priporočila glede zdravja živali, ki jih določi Uprava na podlagi mnenja Nacionalnega veterinarskega inštituta. Zaenkrat ni posebnih strokovnih priporočil.

 

Za živalske vrste, ki so na seznamu zaščitenih vrst, je pri premikih iz tretjih držav v EU potrebno upoštevati pravila CITES. Zaščitene in ogrožene živalske vrste mora ob premiku spremljati CITES potrdilo. Pristojni organ za izdajo teh potrdil v Sloveniji je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).

 

 

Nazaj

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Netrgovski premik v druge države članice EU ali izven EU

 

Netrgovski premik v druge države članice EU*

 

*Evropska unija (države in njihova ozemlja): Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska (vključno z Grenlandijo in Ferskimi otoki), Estonija, Finska, Francija (vključno z Francosko Gvajano, Guadeloupom, Martinikom, Reunionom in Mayotte), Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska (vključno z Azorskimi otoki in otočjem Madeira), Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija (vključno z Balearskimi otoki, Kanarskimi otoki, Ceuto in Melillo), Švedska, Združeno kraljestvo.

 

Zahteve za netrgovske premike ostalih hišnih živali med državami članicami z evropsko zakonodajo niso usklajene, zato je potrebno upoštevati nacionalno zakonodajo posamezne države članice EU.

 

Dostop do uradnih spletnih strani pristojnih organov držav članic EU: 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nat_rules_dogscatferret_en.htm

 

Za živalske vrste, ki so na seznamu zaščitenih vrst, je pri premikih med državami članicami EU potrebno upoštevati pravila CITES. V kolikor se zahteva, je potrebno v skladu s členom 9 Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 predhodno pridobiti potrdilo pri upravnem organu države članice EU, kjer se osebek nahaja. V Sloveniji je upravni organ Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).

 

 

 

 

Netrgovski premik izven EU

 

Pogoje za potovanje s hišnimi živalmi izven EU predpisuje nacionalna zakonodaja tretjih držav v/preko katere nameravate potovati. V izogib zapletom pri potovanju zato svetujemo, da se pravočasno pred načrtovanim potovanjem pozanimate o pogojih, ki jih mora hišna žival izpolnjevati za vstop v določeno tretjo državo.

 

Povezave do spletnih strani, kjer so na voljo kontaktni podatki pristojnih organov tretjih držav:

 

V kolikor se s hišno živaljo nameravate vrniti v EU/Slovenijo svetujemo, da se v izogib morebitnim zapletom pozanimate glede pogojev za ponovni vstop v EU/Slovenijo še preden zapustite EU.

 

 

Nazaj

 

Na vrh

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Vir slikovnega gradiva: internet.