Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NETRGOVSKI PREMIKI HIŠNIH ŽIVALI

 

Pogoje za netrgovske premike hišnih živali, tako med državami članicami EU kot tudi iz tretjih držav ali z ozemelj v Evropsko unijo, urejajo evropski predpisi, podrobneje pa tudi nacionalna zakonodaja posamezne države članice EU.

 

Za več podrobnosti izberite rubriko spodaj:

 

Kadar pogoji za netrgovski premik ne morejo biti izpolnjeni, morajo živali izpolnjevati zahteve za trgovanje oziroma uvoz.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

NOVICE

 

 

30. april 2019

 

Potovanje s hišnimi pticami iz tretjih držav v Evropsko Unijo  - novo!!!

 

Z Izvedbenim Sklepom Komisije (EU) 2018/1687 je bila podaljšana veljavnost Odločbe Komisije 2007/25 glede nekaterih zaščitnih ukrepov v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco in premiki hišnih ptic, ki spremljajo svoje lastnike v Skupnost - do 31. decembra 2019.

 

Z Izvedbenim Sklepom Komisije (EU) 2017/2410 je bila podaljšana veljavnost Odločbe Komisije 2007/25 glede nekaterih zaščitnih ukrepov v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco in premiki hišnih ptic, ki spremljajo svoje lastnike v Skupnost  - do 31. decembra 2018.

 

Nove zahteve:

  • da se hišne ptice 30 dni po vstopu v EU ne smejo udeleževati dogodkov (predstave, sejmi, razstave ali druge prireditev za ptice), kar mora biti vključeno tudi v deklaracijo lastnika/zastopnika.
  • poleg zahtev za aviarno influenco podtipa H5, so dodatne zahteve glede podtipa H7 aviarne influence;
  • predvideno je prehodno obdobje za uporabo novih spričeval - vstop s ptico najkasneje 1. marca 2018


Več informacij na povezavi:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodne_zadeve/netrgovski_premiki_hisnih_zivali/netrgovski_premiki_hisnih_zivali/#c19116

 

 

 

18. junij 2015

Obvestilo Norveške glede izdaje "starih" Potnih listov za hišne živali na Norveškem

 

S strani pristojnega veterinarskega organa Norveške (The Norwegian Food Safety Authority) smo prejeli informacijo, da na Norveškem še vedno izdajajo Potne liste za hišne živali, skladne z Odločbo Komisije št. 2003/803/ES.

V skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) imajo pravico do izdaje "starega" Potnega lista za hišne živali, dokler Uredba Sveta (EU) št. 576/2013 in Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 577/2013 nista implementirani v navedeni Sporazum.

Do spremembe Sporazuma se skladno s tem obvestilom Potni listi za hišne živali, ki so na Norveškem izdani po 29. decembru 2014 in niso v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 577/2013, smatrajo kot veljavni dokument za premik psa/mačke/belega dihurja iz Norveške v Slovenijo.


Informacija je dostopna tudi na njihovi spletni strani (Mattilsynet) tukaj.

 

 

4. november 2014

Informacija o spremembi seznama držav in ozemelj v Uredbi (ES) št. 998/2003 – uvrstitev Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije na seznam

 

Uredba (ES) št. 998/2003 določa zahteve v zvezi z zdravjem živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali, in pravila, ki se uporabljajo za nadzor takih premikov. Seznam iz dela C Priloge II tega predpisa določa tretje države in ozemlja, kjer ni stekline, ter tretje države in ozemlja, za katere je bilo ugotovljeno, da tveganje za širjenje stekline v Unijo zaradi netrgovskih premikov hišnih živali iz navedenih držav in ozemelj ni večje od tveganja, povezanega s premiki med državami članicami.

 

Dne 31. oktobra 2014 je bila v uradnem listu EU objavljena Uredba Komisije (EU) št. 1160/2014, ki spreminja Prilogo II Uredbe (ES) št. 998/2003 glede seznama držav in ozemelj. Navedena uredba bo začela veljati z 20. novembrom 2014.

 

Na seznam iz dela C Priloge II k Uredbi (ES) št. 998/2003 je po novem vključena Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija. To v praksi pomeni, da bodo za vnos psa, mačke ali belega dihurja v EU iz te države z 20. novembrom 2014 veljali drugačni veterinarski pogoji kot veljajo sedaj.

 

Informacije o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati psi, mačke ali beli dihurji ob vnosu v EU/Slovenijo iz tretjih držav, ki so navedene v delu C seznama, si lahko preberete na spletni strani UVHVVR:

www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodne_zadeve/premiki_hisnih_zivali/potovanje_s_hisnimi_zivalmi/

 

Za lažjo interpretacijo pogojev pa smo skladno s to spremembo posodobili tudi Tabelo o nekomercialnih premikih hišnih živali iz nekaterih tretjih držav v EU, ki bo prav tako veljala od 20. novembra 2014 dalje in jo lahko najdete tukaj.

 

 

 

27. oktober 2014

Informacija o novih pravilih za potovanje s hišnimi živalmi

 

Pogoje za netrgovske premike hišnih živali, tako med državami članicami EU kot tudi iz tretjih držav v Evropsko unijo, urejajo evropski predpisi, podrobneje pa tudi nacionalna zakonodaja posamezne države članice EU.

 

Dne 28. junija 2013 je bila v Uradnem listu EU objavljena t.i. »Nova uredba o hišnih živalih« ter spremembe zahtev o zdravstvenem varstvu živali, ki urejajo trgovanje znotraj Unije ter uvoz v Unijo psov, mačk in belih dihurjev, potem ko sta Evropski parlament in Svet sprejela:

Prav tako dne 28. junija 2013 je Komisija sprejela in objavila ukrep, ki opisuje podrobnosti nove uredbe o hišnih živalih in vsebuje vsa pravila o zdravstvenem varstvu živali, ki veljajo za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, ki potujejo s svojimi lastniki znotraj EU ter v EU:

V zvezi s spremembami zahtev o zdravstvenem varstvu živali, ki urejajo trgovanje znotraj Unije ter uvoz v Unijo psov, mačk in belih dihurjev, ki sta jih sprejela Evropski parlament in Svet, je Komisija dne 21. oktobra 2013 sprejela tudi potrebne izvedbene ukrepe:

 

Nova pravila se začnejo uporabljati z 29. decembrom 2014.

 

Uredba (EU) št. 576/2013 ter Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 577/2013 glede na trenutno veljavno zakonodajo natančneje določata pravila o tem, kaj je netrgovski premik hišne živali, in o obveznostih lastnika hišne živali ali druge osebe, pooblaščene za premik živali.

 

Med novostmi je upoštevanje časovne vrzeli med dnevom cepljenja proti steklini in datumom veljavnosti cepljenja, nov predpis pa tudi omogoča državam članicam EU, da v izrednih razmerah, kakor so naravne nesreče, politični nemiri ter druge vrste višje sile, ki prizadenejo lastnike hišnih živali, dovolijo izjeme od izpolnjevanja zdravstvenih zahtev za netrgovske premike hišnih živali.  Za izjemne premike mora pristojni organ določiti pogoje, pod katerimi hišna žival med premikom ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi in živali.

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 577/2013 spreminja vzorec potnega lista EU za hišne živali, ki mora spremljati hišne živali med netrgovskimi premiki. Novi vzorec bo veljal za hišne živali, ki potnega lista še nimajo. Nobenih sprememb pa ni za hišne živali, ki že imajo veljaven obstoječi potni list EU, ker velja do konca življenja zadevne živali.

 

Na podlagi novih EU predpisov s področja premikov hišnih živali Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pripravlja nov Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali, ki bo namenjen izvajanju nove zakonodaje o veterinarskih pogojih za netrgovske premike hišnih živali, s katerim bodo ustrezna določila Uredbe (EU) št. 576/2013 ter Izvedbene uredbe Komisije št. 577/2013 prenesena tudi v slovenski pravni prostor.