Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

FITOSANITARNA IZVOZNA SPRIČEVALA

Postopek pred izvozom pošiljke rastlin in rastlinskih proizvodov

Fitosanitarno spričevalo izda uradna oseba Inšpekcije za varno hrano, veterino in varstvo rastlin za pošiljke, ki se izvažajo v tretje države (države izven Evropske unije) in so po poreklu iz Republike Slovenije oziroma iz Evropske unije.

 

Za pošiljke, ki se izvažajo  v tretje države in po poreklu niso iz Evropske unije, pa so se po uvozu v Republiki Sloveniji skladiščile, ponovno pakirale ali razdeljevale, se izda fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz.

 

Obe vrsti fitosanitarnih spričeval se izdata pod pogojem, da fitosanitarni inšpektor pri pregledu pošiljke ugotovi, da rastline, rastlinski proizvodi ali drugi nadzorovani predmeti izpolnjujejo predpisane fitosanitarne zahteve države uvoznice.

 

 

Vloga za fitosanitarni pregled in izdajo spričevala

 

Za pridobitev fitosanitarnega spričevala mora izvoznik vložiti zahtevo za fitosanitarni pregled pošiljke in izdajo spričevala na krajevno pristojno enoto inšpekcije, ki se ugotavlja po lokaciji, kjer se pošiljka za pregled nahaja.

 

Zahtevo za fitosanitarni pregled in izdajo fitosanitarnega spričevala je potrebno podati najmanj 24 ur pred nakladanjem, in sicer pisno z uporabo pripravljenega obrazca ali pa izvoznik potrebne informacije poda ustno pri pristojnem organu na zapisnik.

 

Vloga mora vsebovati naslednje podatke:
- ime oziroma firma in naslov oziroma sedež izvoznika pošiljke;
- ime oziroma firma in naslov oziroma sedež prejemnika pošiljke;
- vrsto in številko prevoznega sredstva;
- vrsto rastlin, število in opis pakiranj ter količino (kg, m3, kos);
- vstopno mesto države uvoznice;
- kraj in čas nakladanja;
- postopek dezinfekcije oziroma dezinsekcije blaga, če je bil opravljen (datum, vrsta in koncentracija sredstva, trajanje in temperatura).

Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka je treba za pošiljke pri ponovnem izvozu predložiti še:
- podatke o kraju in državi porekla;
- fitosanitarno spričevalo, ki je spremljalo pošiljko ob uvozu ali kopijo le-tega, ki jo overi fitosanitarni inšpektor, če gre za pošiljko, za uvoz katere je obvezno fitosanitarno spričevalo;
- podatke o kraju in načinu skladiščenja pošiljke, morebitnem prepakiranju, dodelavi in podobno do ponovnega izvoza.

 

Informacije o pošiljkah iz drugih držav članic EU


Za pošiljke, ki se izvažajo v tretje države in po poreklu niso iz Republike Slovenije, ampak druge države članice EU, je izvoznik dolžan priskrbeti informacije pristojnega organa zadevne države članice EU na obrazcu pred-spričevala za izmenjavo fitosanitarnih informacij znotraj Evropske unije.

 

Kadar je bila vloga poslana po elektronski pošti ali faksu, jo mora izvoznik pred izdajo spričevala dopolniti z originalnimi izvodi listin (na primer: vloga z originalnim ali elektronskim podpisom, izjava pristojne službe države porekla, o fitosanitarni zahtevah...) in predložiti vse listine, ki spremljajo pošiljko, v dokumentarni pregled inšpektorju.

 

Stroški pregleda in izdaje spričevala

Fitosanitarni inšpektor pred izdajo fitosanitarnega spričevala opravi uradni zdravstveni pregled in pregled istovetnosti pošiljke na mestu nakladanja ali izjemoma na izstopnem mestu. Če fitosanitarni inšpektor pri zdravstvenem pregledu pošiljke ugotovi, da pošiljka ustreza fitosanitarnim zahtevam države uvoznice oziroma države, skozi katero se pošiljka prevaža, izda fitosanitarno spričevalo in zaračuna pristojbino.

Če fitosanitarni inšpektor pri zdravstvenem pregledu pošiljke ugotovi, da rastline ali rastlinski proizvodi ne izpolnjujejo fitosanitarnih zahtev države uvoznice ali države, skozi katero se pošiljka prevaža, ali da prevozno sredstvo ali embalaža ne izpolnjujeta pogojev za izvoz, ne izda fitosanitarnega spričevala in z odločbo odredi potrebne ukrepe.

 

Vloga za fitosanitarni pregled in izdajo fitosanitarnih spričeval se lahko vloži na območnih uradih Uprave RS za varno hrano, veterino in varstvo rastlin, storitev pa opravi pristojni fitosanitarni inšpektor, ki se krajevno določi po lokaciji, kjer so za pregled pripravljene rastline ali rastlinski proizvodi.