Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UVOZ KRME NE-ŽIVALSKEGA IZVORA IZ TRETJIH DRŽAV

S 1. oktobrom 2007 se je začel v Sloveniji uporabljati Pravilnik o uradnem nadzoru krme neživalskega izvora pri uvozu iz tretjih držav (UL RS; št. 81/07, 5/10 in 50/15).

V zadevnem pravilniku so natančno določeni različni postopki uvoza krme neživalskega izvora in zahteve glede spremne dokumentacije ter obveznosti uvoznikov glede najav zadevnih pošiljk ob uvozu pristojnim organom. Določeni so tudi dovoljeni mejni prehodi (vstopne točke), preko katerih je dovoljeno zadevne pošiljke uvoziti v Republiko Slovenijo oz. v Evropsko skupnost.

 

Zastopniki za obrate iz tretjih držav na področju krme

 

Uvoz določenih vrst krme na teritorij EU je dovoljen samo pod pogojem, da imajo obrati iz tretjih držav registriranega zastopnika s sedežem na teritoriju EU. Registracija zastopnikov je predpisana v 5. in 7. členu Pravilnika o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme (Ur. l. RS, št. 50/2015).

  

Za katere vrste krme se pri uvozu zahteva zastopnik za obrat iz tretje države s sedežem na teritoriju EU?

 

Zastopnik za obrat iz tretje države s sedežem na teritoriju EU se zahteva pri uvozu naslednjih vrst krme:

 

-        pri uvozu vseh krmnih dodatkov, ki imajo v skladu z Uredbo 1831/2003/ES dovoljenje za dajanje na trg in uporabo v Skupnosti,

-        pri uvozu predmešanic, ki vsebujejo kokcidiostatike in/ali dodatke, ki so navedeni v  prvem delu 1 Poglavja Priloge IV Uredbe 183/2005/ES,

-        pri uvozu krmnih mešanic, ki vsebujejo kokcidiostatike in/ali dodatke, ki so navedeni v  prvem delu 1 Poglavja Priloge IV Uredbe 183/2005/ES.

 

Pri uvozu posamičnih krmil se zastopnik ne zahteva.

 

Zahteve za zastopnike obratov tretjih držav na področju krme s sedežem v Republiki Sloveniji:

 

Zastopnik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki zastopa obrat iz tretje države na področju krme, zagotavlja:  

– da bo dajal v promet proizvode, ki izvirajo iz obrata, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe 183/2005/ES;

– da bo dajal v promet proizvode, ki izpolnjujejo pogoje glede varnosti v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje za zagotavljanje varnosti krme;

– da bodo proizvodi ustrezali pogojem, ki so določeni v Uredbi 767/2009/ES;

– da bodo proizvodi izpolnjevali pogoje iz pravilnika, ki ureja krmo za posebne prehranske namene;

– da bodo krmni dodatki in premiksi izpolnjevali pogoje iz Uredbe 1831/2003/ES in

– da bo vodil register proizvodov, ki jih daje na trg.

 

Registracija zastopnikov za obrate iz tretjih držav na področju krme s sedežem v Republiki Sloveniji

 

Postopek registracije zastopnikov za obrate iz tretjih držav na področju krme, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, je določen v 5. in 7. členu Pravilnika o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme (Ur. l. RS, št. 50/2015).  
Zastopnik  svojo dejavnost registrira na obrazcu  za registracijo katere koli druge dejavnosti poslovanja s krmo. Vloga za registracijo se vloži na krajevno pristojni Območni urad VURS. V kolikor nosilec dejavnosti registrira tudi eno od dejavnosti zastopstva obrata v tretji državi (Z-KD, Z-P, Z-KM) mora vlogi za registracijo priložiti tudi izjava zastopnika obrata v tretji državi, iz katere je razvidno, kateri obrat in v kateri tretji državi zastopnik zastopa. Vlogi mora biti poleg izjave priložena tudi pogodba o zastopanju obrata iz tretje države. 

 

 

 

 

Uvoz rizičnih pošiljk krme

 

Pri uvozu rizičnih pošiljk krme se izvaja poostren uradni nadzor.

 

Za rizične pošiljke krme se štejejo:

-          pošiljke krme neživalskega izvora, navedene v Prilogi I Uredbe 669/2009/ES

-          pošiljke krme, za katere so bili s strani Evropske komisije sprejeti nujni zaščitni ukrepi

 

Z dnem 25.1.2010 je pričela veljati Uredba Komisije (ES) št. 669/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ter spremembi Odločbe 2006/504/ES (UL L 194, 25.7.2009, str. 11).

 

NAJAVA RIZIČNIH POŠILJK

Uvozniki oziroma njihovi zastopniki morajo rizične pošiljkekrme neživalskega izvora, navedene v Prilogi I Uredbe 669/2009/ES,  predhodno najaviti uradnemu veterinarju mejne veterinarske postaje (MVP) na določeni vstopni točki (DPE), kjer bo pošiljka vstopila na teritorij Slovenije, vsaj 1 delovni dan pred fizičnim prispetjem pošiljka  na  posebnem obrazcu – skupnem vstopnem dokumentu (CED) iz Priloge II citirane uredbe.

Navodila za izpolnjevanje obrazca CED so dostopna tukaj, so pa vsebovana tudi v citirani uredbi.

 

DOLOČENE VSTOPNE TOČKE in DRUGA MESTA NADZORA

Omenjene rizične pošiljke, navedene v prilogi I citirane uredbe, se smejo uvažati v EU samo preko določenih vstopnih točk (DPE), na katerih se morajo opraviti tudi vsi predpisani pregledi (dokumentacijski, identifikacijski in fizični pregled). V kolikor na določeni DPE ni izpolnjenih pogojev za opravljanje identifikacijskega in  fizičnega pregleda zadevne rizične pošiljke, je v 5 letnem prehodnem obdobju (v skladu z 19. členom citirane uredbe) zadevno rizično pošiljke dovoljeno pod uradnim nadzorom prepeljati na drugo mesto nadzora, ki ga določi VURS, kjer se opravijo predpisani pregledi.

Seznam določenih vstopnih točk in drugih mest nadzora v Republiki Sloveniji, kjer lahko rizične pošiljke krme neživalskega izvora vstopajo v EU oziroma na katerih se izvaja poostren uradni nadzor v skladu z Uredbo 669/2009/ES je objavljen na naslednji povezavi: http://www.vurs.gov.si/fileadmin/vurs.gov.si/pageuploads/Objave/1/LIST-669-DPE-OCP-FEED-nov2013.pdf

Dodatne informacije in sezname določenih vstopnih točk (DPE) ter drugih mest nadzora v drugih državah članicah pa najdete na spletišču DG SANCO - http://ec.europa.eu/food/food/controls/increased_checks/national_links_en.htm .

 

PLAČILO PRISTOJBINE

Uvozniki ali njihovi zastopniki oziroma osebe, odgovorne za tovor, so dolžni pri uvozu (pred sprostitvijo v prost pretok) rizičnih pošiljk krme NŽI, navedenih v Prilogi I Uredbe 669/2009/ES, plačati tudi pristojbino v skladu s Pravilnikom o pristojbinah na področju veterinarstva (UL RS št.: 10/08, 51/09  in 5/10 ).

 

SPROSTITEV RIZIČNIH POŠILJK KRME IZ PRILOGE I UREDBE 669/2009/ES V PROST PRETOK

Rizične uvozne pošiljke krme neživalskega izvora ne smejo biti sproščene v prost pretok s strani CURS, dokler niso opravljeni vsi zahtevani pregledi ter dokler ni s strani uradnega veterinarja MVP oz. uradnega veterinarja OU VURS oz. inšpektorja za kontrolo krme IRSKGH ustrezno potrjen skupni vstopni dokument (CED). Vsi pregledi morajo biti opravljeni v državi vstopa pošiljke na določeni vstopni točki ali na drugem mestu nadzora v notranjosti države.

 

Kot pripomoček pri izvajanju Uredbe 669/2009/ES je posebna delovna skupina strokovnjakov praktikov z različnih strokovnih področij iz nekaterih držav članic pripravila tudi posebne tehnične smernice, ki so namenjene vsem interesnim skupinam.