Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UMIK IN ODPOKLIC KRME

 

Umik in odpoklic krme ureja 20. člen Uredbe 178/2002/ES in Priloga II (poglavje »Pritožbe in umik proizvodov«) Uredbe 183/2005/ES.

 

V skladu z Prilogo II (poglavje »Pritožbe in umik proizvodov«) Uredbe 183/2005/ES morajo imeti vsi nosilci dejavnosti poslovanja s krmo sistem za takojšen umik oziroma odpoklic proizvoda iz prehranske verige. V pisnih postopkih morajo določiti tudi ciljni kraj za umaknjene oz. odpoklicane proizvode in postopek s to krmo po umiku oz. odpoklicu. Proizvajalec krme lahko pri obvestilu o umiku/odpoklicu navede, da je načrtovano uničenje krme, oziroma navede nadomestne ukrepe, s katerimi se zagotovi, da krma, ki ni varna, ne bo dana v promet in se z njo ne bodo prehranjevale živali, namenjene za proizvodnjo živil.

 

Umik proizvoda iz distribucijske verige se izvede, kadar je dokazano, da je proizvod, ki ni varen, še v celoti v distribucijski verigi in še ni dosegel potrošnikov ter zato obveščanje potrošnikov ni potrebno.

Odpoklic proizvoda pa se izvede, kadar obstaja možnost, da je proizvod že pri potrošnikih, zato odpoklic vključuje tudi obveščanje javnosti.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo morajo takoj, ko prejmejo informacijo, da so proizvedli ali dali na trg krmni proizvod, ki ni varen, o tem obvestiti svoje kupce. V primeru, da neskladnost ugotovijo pri krmi, katero so kupili, obvestijo tudi dobavitelja krme. Obveza obveščanja oziroma posredovanja informacij velja tudi za vse ostale nosilce dejavnosti v verigi, ki so informacijo prejeli.

Nosilec dejavnosti, ki identificira tveganje (krmo, ki ni varna) mora o tem obvestiti tudi pristojni organ - UVHVVR.

 

 

OBVEŠČANJE PRISTOJNEGA ORGANA - UVHVVR

 

20. člen Uredbe 178/2002/ES, in 8. člen Pravilnika o pogojih za zagotavljanje varnosti krme (Uradni lsit RS, št. 58/2011). nosilcem  dejavnosti poslovanja s krmo nalagata, da morajo le-ti v primeru suma oz. na podlagi dokazov, da krma ni varna, izvesti umik oz. odpoklic krme s trga. Krma ni varna, če ne izpolnjuje zahtev iz 15. člena Uredbe 178/2002/ES. V skladu z določbami 2. odstavka 4. člena Pravilnika o pogojih za zagotavljanje varnosti krme, krma ni varna, če:

1.     vsebnost neželenih snovi presega najvišjo dovoljeno mejno vrednost, določeno v Prilogi I Direktive 2002/32/ES;

2.     ne ustreza minimalnim mikrobiološkim kriterijem iz Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika, ali mikrobiološkim kriterijem, določenim s predpisi Unije, ali

3.     se v njih ugotovijo snovi, za katere ni predpisana najvišja dovoljena mejna vsebnost, vendar pa ocena tveganja, ki jo zagotovi UVHVVR ali Evropska Komisija, potrdi tveganje za zdravje ljudi oziroma živali ali za okolje.

 

Krma ni varna tudi, če vsebuje prepovedane snovi npr. ostanke zdravil, snovi katerih uporaba je prepovedana v skladu z Uredbo 999/2001/ES - tkiva živalskega izvora, snovi iz Priloge III Urebe 767/2009/ES

 

Če nosilec dejavnosti pri izvajanju notranjih kontrol ali kako drugače ugotovi ali pridobi informacijo, da krma ne izpolnjuje pogojev varnosti, mora o tem po telefonu, telefaksu ali po elektronski pošti nemudoma obvestiti krajevno pristojni območni urad UVHVVR in ukrepati v skladu z 20. členom Uredbe 178/2002/ES.

Nosilci dejavnosti lahko pri obveščanju uporabijo priložen vzorčni obrazec: Obrazec za obveščanje UVHVVR.

Zaželjeno je, da nosilec dejavnosti pposreduje obvestilo istočasno tudi na naslov rasff.si (at)gov.si.

 

Pri izvedbi umika in odpoklica morajo medsebojno sodelovati vsi udeleženi nosilci dejavnosti in pristojni organi. V določenih primerih odpoklic odredijo pristojni organi.