Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEZNAM KRMNIH DODATKOV

KRMNI DODATKI so proizvodi, ki se uporabljajo v prehrani živali z namenom, da izboljšajo kvaliteto krme in/ali živil živalskega izvora in/ali izboljšajo proizvodne lastnosti živali.
PREMIKSI so mešanice krmnih dodatkov ali mešanice enega ali več krmnih dodatkov s posamičnimi krmili ali vodo, uporabljenimi kot nosilci.
Krmni dodatki in premiksi niso namenjeni za neposredno krmljenje živali!

 

Osnovna uredba, ki obravnava dajanje na trg in uporabo krmnih dodatkov v Evropski uniji je Uredba 1831/2003/ES.  Temeljno načelo iz uredbe je, da se lahko da na trg EU, predela in uporabi za krmljenje živali (v skladu z pogoji iz konkretnega dovoljenja) samo tiste krmne dodatke, katerim je bilo izdano dovoljenje (v obliki pravnega akta).

 

Krmni dodatki se lahko dodajajo krmi (in/ali vodi za pitje) le pod posebnimi pogoji, ki so določeni v posameznem dovoljenju, ki je bilo izdano krmnemu dodatku. V dovoljenju se določi namen uporabe krmnega dodatka, uporaba v krmi (in/ali vodi za pitje), živalska vrsta oz. kategorija pri kateri se ga sme uporabljati, njegova najvišja vsebnost v krmni mešanici, identifikacijska številka, zahteve glede označevanja in podobno.

 

Glede na njihovo funkcijo se jih razvršča v kategorije: (1) tehnološki dodatki (se dodajajo krmi iz tehnoloških razlogov – antioksidanti, konzervansi, silirni dodatki, vezalci, …), (2) senzorični dodatki (izboljšujejo organoleptične lastnosti krme ali proizvodov živalskega izvora – barvila, aromatične snovi), (3) nutritivni dodatki (so vir elementov v sledovih, aminokislin, …), (4) zootehnični dodatki (ugodno vplivajo na prirejo živali ali na okolje – pospeševalci prebavljivosti, stabilizatorji mikroflore, …) ter (5) kokcidiostatiki in  histomonostatiki.  Znotraj posamezne kategorije (z izjemo pete) so razvrščeni v funkcionalne skupine.

 

Za namene boljše preglednosti nad krmnimi dodatki in s tem povečane pravne varnosti je bil vzpostavljen EU REGISTER KRMNIH DODATKOV, ki pa se neprestano spreminja in dopolnjuje. Služi kot orodje za hiter pregled nad krmnimi dodatki, katerim je bilo izdano dovoljenje za dajanje na trg in uporabo v EU. Ureja ga Evropska Komisija in je na voljo le v angleški jezikovni različici (z izjemo nekaj uvodnih strani, ki so tudi v slovenskem jeziku).  Povezava na EU register krmnih dodatkov:  ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/eu-register_en

 

OPOZORILO: EU register krmnih dodatkov ima samo informativen namen in ne nadomešča pravnih aktov EU, s katerimi je bilo izdano dovoljenje za dajanje na trg in uporabo proizvodom kot krmnim dodatkom.

 

POSTOPEK IZDAJE DOVOLJENJA KRMNEMU DODATKU

V postopku izdaje dovoljenja morajo krmni dodatki prestati presojo, kjer se med drugim oceni varnost in učinkovitost določenega krmnega dodatka glede na namen uporabe. Postopek izdaje dovoljenja proizvodu kot krmnemu dodatku je opisan v Uredbi 1831/2003/ES. V postopek izdaje dovoljenja so vključeni: Evropska Komisija, Evropska agencija za varno hrano (EFSA), referenčni laboratorij za krmne dodatke v EU (CRL) in države članice.

Oseba, ki želi pridobiti dovoljenje za dajanje na trg in uporabo krmnega dodatka v EU mora imeti stalno prebivališče v EU.  Obrat, ki se ne nahaja v EU, potrebuje v EU zastopnika, ki bo vložil vlogo za dovoljenje v njegovem imenu.

 

Vloga se pošlje na  Evropsko Komisijo,  tehnični dosje in drugo spremno dokumentacijo pa na EFSA, 3 referenčne vzorce proizvoda (in plačilo pristojbine) pa referenčnemu laboratoriju za krmne dodatke v EU. Podrobna navodila glede priprave vlog in spremne dokumentacije so v Uredbi Komisije 429/2008/ES. Za vsako vlogo se vložniku zaračuna pristojbina. Višina pristojbine je odvisna od tipa vloge in je določena v Prilogi IV Uredbe Komisije 378/2005/ES.

 

Več informacij (smernice za pripravo dosjeja) je tudi na spletni strani Evropske Komisije in EFSA:
ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/authorisation-types-withdrawal_en
www.efsa.europa.eu/en/applications/feedadditives/regulationsandguidance

Zakonodajni viri:

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (UL L št. 268/2003), z vsemi dopolnitvami
Uredba Komisije (ES) št. 378/2005 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 o dolžnostih in nalogah referenčnega laboratorija Skupnosti, ki zadevajo vloge za izdajo dovoljenj za krmne dodatke (UL L št. 59/2005), z vsemi dopolnitvami
Uredba Komisije (ES) št. 429/2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 v zvezi s pripravo in predložitvijo vlog ter oceno krmnih dodatkov in izdajo dovoljenj zanje (UL L št. 133/2008)