Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

REGISTRACIJA IN ODOBRITEV OBRATOV NOSILCEV DEJAVNOSTI POSLOVANJA S KRMO

Registracija in odobritev obratov nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo

 

 

V skladu z določbami  9(2) in 10. člena, ter v povezavi s 23. in 24. členom Uredbe (ES) št. 183/2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L št. 35/2005, z vsemi dopolnitvami) ter 3., 4., 5. in 9. člena Pravilnika o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme (UL RS; št. 50/2015)  nosilci dejavnosti poslovanja s krmo za namene registracije in odobritve priglasijo pri pristojnih organih obrate pod svojim nadzorom, ki delujejo v katerikoli fazi pridelave, proizvodnje, predelave, skladiščenja, prevoza, distribucije in prodaje krme (vse stopnje dejavnosti od primarne pridelave krme do dajanja krme na trg).

V kolikor bi nosilec dejavnosti poslovanja s krmo uporabljal in skladiščil določene krmne proizvode pa mora dodatno pridobiti še dovoljenje oz. posebno dovoljenje Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstlvo rastlin (Uprava).

 

ODOBRITEV OBRATOV

V skladu z 10. členom Uredbe 183/2005/ES o zahtevah glede higiene krme je odobritev obratov  na področju krme obvezna za obrate, ki opravljajo dejavnosti iz prvega in tretjega odstavka 10. člena omenjene Uredbe. Drugi odstavek 10. člena Uredbe 183/2005/ES pa daje državam članicam možnost, da zahtevajo odobritev tudi za druge obrate, ki po njihovem mnenju opravljajo t.i. rizične dejavnosti na področju krme. Med takšne dejavnosti se v Sloveniji uvršča proizvodnja medicirane krme in sušenje krme z direktno toploto.

Odobritev obratov, ki sušijo krmo z direktno toploto

  Odobritev v skladu s tretjim odstavkom 10. člena Uredbe 183/2005/ES se zahteva tudi za obrate, ki predelujejo surova rastlinska olja, proizvajajo proizvode, pridobljene iz olj rastlinskega izvora in mešajo maščobe.  

 

Uradni nadzor in nadzor, ki ga izvajajo nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, sta v primeru zadnje dioksinske krize v Nemčiji pokazala, da so bila nekatera olja ter maščobe in proizvodi, pridobljeni iz njih, ki niso namenjeni za uporabo v krmi, uporabljeni kot posamična krmila, zaradi česar so bile v krmi presežene mejne vrednosti za dioksin iz Direktive 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o nezaželenih snoveh v živalski krmi. Živila, pridobljena od živali, ki so bile krmljene z onesnaženo krmo, pomenijo tveganje za javno zdravje.

 

Da bi izboljšali stanje na področju higiene krme je bila sprejeta Uredba Komisije št. 225/2012 z dne 15. marca 2012, o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 glede posebnih zahtev za odobritev obratov, ki dajejo na trg za uporabo kot krma proizvode, pridobljene iz rastlinskih olj in mešanic maščob, v zvezi s proizvodnjo, shranjevanjem, prevozom in testiranjem olj, maščob in proizvodov, pridobljenih iz njih, na dioksin.

 

Ta uredba je  na področju krme prinesla naslednje spremembe:

- zahteva se odobritev za obrate, ki dodatno predelujejo surova rastlinska olja, proizvajajo proizvode, pridobljene iz olj rastlinskega izvora, in mešajo maščobe, če so ti proizvodi namenjeni za uporabo v krmi.

- določajo se posebne zahteve za proizvodnjo, označevanje, shranjevanje in prevoz navedenih posamičnih krmil, da se upoštevajo izkušnje, pridobljene pri uporabi sistemov, ki temeljijo na analizi tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP).

- za dobo dveh let po uveljavitvi Uredbe se uvaja obvezno okrepljeno spremljanje dioksina v določenih vrstah krme. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo morajo na dioksin in dioksinu podobne poliklorirane bifenile testirati maščobe, olja in proizvode, pridobljene iz njih, da se zmanjša tveganje vstopa onesnaženih proizvodov v prehransko verigo.

- laboratoriji, ki opravljajo analize na dioksine morajo rezultate, ki presegajo najvišje dovoljene vrednosti iz Direktive 2002/32/ES poročati pristojnemu organu. Kljub tej obveznosti mora nosilec dejavnosti poslovanja s krmo še naprej obveščati pristojni organ.

 

 POSTOPEK REGISTRACIJE/ODOBRITVE

 

Seznami dejavnosti poslovanja s krmo, za katere se zahteva registracija in/ali odobritev in/ali dovoljenje in/ali posebno dovoljenje pristojnega organa.

 

Vloga za registracijo obratov iz 2. člena oz. za odobritev obratov iz 4. člena zgoraj navedenega pravilnika  se vloži na krajevno pristojni območni urad Uprave.
Obrazec »vloga za registracijo ali odobritev obrata v skladu z Uredbo 183/2005/ES«.

V kolikor nosilec dejavnosti registrira tudi katero od dejavnosti zastopstva obrata v tretji državi (Z-KD, Z-P, Z-KM) mora vlogi za registracijo priložiti izjavo zastopnika obrata v tretji državi,  iz katere je razvidno, kateri obrat in v kateri tretji državi zastopnik zastopa. Vlogi mora biti priložena tudi pogodba o zastopanju obrata iz tretje države.
Obrazec: »Izjava zastopnika za obrat v tretji državi« .

 

Vloga za registracijo obratov na kmetijskih gospodarstvih iz 4. člena Pravilnika o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme (UL RS; št. 50/2015)  se vloži na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

 

Obrazec»VLOGA ZA REGISTRACIJO OBRATA NA PODROČJU PRIMARNE PRIDELAVE ŽIVIL RASTLINSKEGA IZVORA IN REGISTRACIJO OBRATA NA PODROČJU PRIMARNE PRIDELAVE KRME TER SPREMEMBO PODATKOV O DEJAVNOSTI(H) OBRATA«

 

V kolikor bi nosilec dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu želel izvajati dejavnost »proizvodnje krmnih mešanic za potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva, ki vsebujejo dodatke ali premiksov iz dodatkov, ki so navedeni v 3 poglavju Priloge IV Uredbe 183/2005/ES« (krmni dodatki iz kategorije kokcidiostatiki in histomonostatiki in zootehnični dodatki - funkcionalna skupina drugi zootehnični dodatki) in/ali dejavnost »proizvodnje medicirane krme za potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva« in/ali dejavnost »sušenje ali obdelava krme z direktno toploto« pa potrebuje odobritev Uprave. V tem primeru nosilec dejavnosti kmetijskega gospodarstva izpolni »vlogo za registracijo ali odobritev obratov v skladu z Uredbo 183/2005/ES« in jo pošlje na krajevni pristojni območni urad Uprave.

 

 

 

...več glej zavihek PRIMARNA PRIDELAVA

 

 

 

 

 

Vodič za kontrolo uporabe HACCP koncepta pri nosilcih dejavnosti poslovanja s krmo.