Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIMARNA PRIDELAVA KRME

Primarna pridelava krme je pridelava kmetijskih pridelkov za namen krmljenja živali, namenjenih za proizvodnjo hrane ter pridelava krme za namen dajanja krme za trg, kakor tudi ulov rib, namenjenih za krmljenje živali, ki so namenjene za proizvodnjo hrane. Primarna prideava krme vključuje enostavno obdelavo (žetev, naravno sušenje, čiščenje, pakiranje, shranjevanje, siliranje) skladiščenje in ravnanje s kmetijskimi pridelki.

 

K primarni proizvodnji krme lahko štejemo tudi dejavnosti povezane s primarno proizvodnjo, saj za te veljajo enake zakonodajne zahteve - Priloga I Uredbe 183/2005/ES. Dejavnosti povezane s primarno proizvodnjo so:

 •  transport, shranjevanje in ravnanje s primarnimi proizvodi na mestu proizvodnje
 •  prevoz primarnih proizvodov rastlinskega izvora z mesta proizvodnje do drugega obrata;
 •  proizvodnja krmnih mešanic za potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva brez uporabe krmnih dodatkov ali premiksov iz dodatkov (razen dodatkov za siliranje).

Krmljenje živali, namenjenih za proizvodnjo hrane je dejavnost povezana s primarno pridelavo krme in živil živalskega izvora.  Kmetje morajo glede krmljenja živali namenjenih za proizvodnjo hrane upoštevati zahteve iz Priloge III Uredbe 183/2005/ES.

  

 

  

REGISTRACIJA DEJAVNOSTI OBRATOV NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH

 

Skladno z zahtevami 9(2)člena, Uredbe (ES) št. 183/2005, o zahtevah glede higiene krme in 4. člena Pravilnika o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme (Ur. l. RS, št.50/2015) mora vsak nosilec dejavnosti, vključno z obrati na kmetijskih gospodarstvih, registrirati svoj obrat.

   

Kdo se registrira?

 

Dejavnost primarne pridelave krme morajo registrirati tisti pridelovalci krme, ki pridelujejo primarne proizvode za namen dajanja na trg oziorma po košnji, žetvi ali pobiranju s kmetijskih površin proizvode enostavno fizično obdelujejo (naravno sušijo, čistijo, silirajo, pakirajo), jih skladiščijo za namene krmljenja živali, namenjenih za proizvodnjo hrane.

Živali, namenjene za proizvodnjo hrane, so tiste živali, ki jih kmet odda v zakol in katerih meso bo porabljeno za javno potrošnjo oziroma od teh živali oddaja v javno potrošnjo živila (mleko, jajca, med...).

Če kmetijska gospodarstva poleg primarne pridelave opravljajo še druge dejavnosti – npr. dejavnosti povezane s primarno proizvodnjo morajo registrirati tudi te.

 

Dejavnosti povezane s primarno proizvodnjo so:

 • transport, shranjevanje in ravnanje s primarnimi proizvodi na mestu proizvodnje
 • prevoz primarnih proizvodov rastlinskega izvora z mesta proizvodnje do drugega obrata;
 • proizvodnja krmnih mešanic za potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva brez uporabe krmnih dodatkov ali premiksov iz dodatkov (razen dodatkov za siliranje). Registrirati se morajo tisti nosilci dejavnosti, ki proizvajajo krmne mešanice izključno za potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva, brez uporabe dodatkov ali premiksov, z izjemo dodatkov za siliranje in bodo živali oddali (v klavnice, predelavo, zadruge, zbirne centre);

Tudi krmljenje živali, namenjenih za proizvodnjo hrane je dejavnost kmetijskih gospodarstev za katero se zahteva registracija. Dejavnost krmljenja živali morajo registrirati tisti nosilci dejavnosti, ki krmijo živali, namenjene za proizvodnjo hrane in oddajajo živali v zakol za javno potrošnjo oziroma oddajajo v javno potrošnjo živila (mleko, jajca, med,...).

 

Registracija je zahtevana tudi za nosilce dejavnosti, ki proizvajajo krmne mešanice izključno za potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva, z uporabo krmnih dodatkov ali premiksov iz krmnih dodatkov (razen uporabe »drugih zootehničnih dodatkov« ter »kokcidiostatikov in histomonostatikov«). Kmetijska gospodarstva, ki izvajajo to dejavnost morajo izpolnjevati pogoje iz Priloge II Uredbe 183/2005/ES in imeti morajo oceno tveganja na načelih HACCP.  

To dejavnost poslovanja s krmo morajo registrirati le tisti nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki pri proizvodnji krme uporabljajo proizvode, ki imajo na oznaki navedeno »premiks« ali »krmni dodatek«.

 

Če je na proizvodu naveden krmni dodatek, ki spada med krmne dodatke, ki so uvrščeni med »druge zootehnične dodatke« ali »kokcidiostatike in histomonostatike«, potem se za uporabo tega proizvoda pri proizvodnji krmnih mešanic zahteva odobritev in je potrebno izpolniti drugo vlogo - vloga za odobritev obrata (več informacij je na spletni strani UVHVVR – registracija in odobritev obratov nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo).

 

Kdo se ne registrira?

 

Registrirati se ni potrebno nosilcem dejavnosti, ki:

 • proizvajajo krmo in z njo krmijo rejne živali, namenjene samo za lastno domačo porabo ali jo prodajajo neposredno drugemu kmetijskemu gospodarstvu kot končnemu potrošniku,
 • proizvajajo krmo in krmijo živali, ki niso namenjene za proizvodnjo hrane,
 • krmijo živali, katerih živila kot primarne proizvode (mleko, jajca, med) prodajajo neposredno končnemu potrošniku (člen 1(2)(c) Uredbe (ES) št. 852/2004).

 

Izjeme glede registracije

 

 

Nosilci dejavnosti, ki izvajajo samo dejavnost primarne pridelave krme in/ali dejavnosti povezane s primarno pridelavo krme se štejejo za registrirane, če so oddali zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za področje pridelave kmetijskih rastlin in rej živali.

Nosilci dejavnosti, ki izvajajo dejavnost krmljenja živali in so registrirani kot živilski obrati (oz. vpisani v evidenco rejnih živali in/ali centralni register akvakulture in/ali register čebelnjakov) se v skladu z 4(3) členom Pravilnika o registraciji in odobritvi obratov na področju krme (UL RS; št. 50/15) štejejo za registrirane krmne obrate.

 

 

POSTOPEK REGISTRACIJE IN OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH

 

 

Za namen registracije obrata na kmetijskem gospodarstvu mora nosilec dejavnosti izpolniti obrazec “VLOGA ZA REGISTRACIJO OBRATA NA PODROČJU PRIMARNE PRIDELAVE ŽIVIL RASTLINSKEGA IZVORA IN REGISTRACIJO OBRATA NA PODROČJU PRIMARNE PRIDELAVE KRME TER SPREMEMBO PODATKOV O DEJAVNOSTI(H) OBRATA«

 

Vloga zajema tako registracijo obrata primarne pridelave živil kot primarne pridelave krme. V kolikor nosilec dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu poleg dejavnosti primarne pridelave krme opravlja tudi dejavnost primarne pridelave živil, potem na vlogi označi tudi dejavnosti obrata na področju živil.

 

Glej zavihek: registracija živilskega obrata

 

Nosilec živilske dejavnosti odda izpolnjeni obrazec/obrazce pisno pri pristojnem območnem uradu uprave (kontaktne podatke o območnih uradih najdete TUKAJ.)

 

 

DEJAVNOSTI NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH, ZA KATERE SE ZAHTEVA ODOBRITEV

  

Nosilec dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu potrebuje odobritev Uprave, če izvaja eno od naslednjih dejavnosti:

 • proizvodnja krmnih mešanic za potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva, ki vsebujejo dodatke ali premiksov iz dodatkov, ki so navedeni v 3 poglavju Priloge IV Uredbe 183/2005/ES« (krmni dodatki iz kategorije kokcidiostatiki in histomonostatiki in zootehnični dodatki - funkcionalna skupina drugi zootehnični dodatki) in/ali
 • proizvodnja medicirane krme za potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva« in/ali
 • sušenje ali obdelava krme z direktno toploto.

V tem primeru nosilec dejavnosti kmetijskega gospodarstva izpolni »vlogo za registracijo ali odobritev obratov v skladu z Uredbo 183/2005/ES« in jo pošlje na krajevni pristojni območni urad Uprave. Kontaktne podatke o območnih uradih najdete TUKAJ.)

   

  Posodobitev 24.3.2017