Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PONOVNA OCENO KRMNIH DODATKOV V SKLADU Z UREDBO (ES) ŠT. 1831/2003 O DODATKIH ZA UPORABO V PREHRANI ŽIVALI

To pismo naslavljamo na Vas kot zainteresirano stranko v sektorju za prehrano živali, z namenom, da Vas opozorimo na nekaj pomembnih rokov, ki jih predvideva Uredba (ES) št. 1831/2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali.


Člen 10(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 predvideva ponovno oceno krmnih dodatkov, ki se štejejo kot „obstoječi proizvodi“. V ta namen člen določa, da „se vloga predloži v skladu s členom 7 najpozneje eno leto pred datumom izteka veljavnosti dovoljenja, danega v skladu z Direktivo 70/524/EGS za dodatke z omejenim rokom veljavnosti dovoljenja, ter v največ sedmih letih po začetku veljavnosti te uredbe za dodatke, dovoljene brez omejitve roka ali v skladu z Direktivo 82/471/EGS“. To pomeni, da je treba vlogo za izdajo dovoljenja ter druge podatke in dokumente („dokumentacijo“) za krmne dodatke, dovoljene brez omejitve roka, v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 predložiti najpozneje do 8. novembra 2010. To se uporablja tudi za krmne dodatke za siliranje v skladu z odstavkom 7 člena 10 navedene uredbe in za nove funkcijske skupine: amino kisline, njihove soli in analoge ter sečnino in njene derivate, ki so bili dovoljeni z  Direktivo 82/471/EGS.

Odstavek 5 člena 10 Uredbe (ES) št. 1831/2003 navaja, da „kadar vloga ni predložena v določenem roku, kakor zahteva odstavek 2, se sprejme Uredba v skladu s postopkom iz člena 22(2), ki zahteva, da se zadevni dodatki umaknejo s trga“

Če sta torej vloga in dokumentacija predloženi v skladu z Uredbo (ES) št. 1831/2003, bo zadevni dodatek ostal v registru krmnih dodatkov Skupnosti do sprejetja odločitve Komisije.

 

Prav tako bi Vas radi opozorili na dejstvo, da je Komisija nedavno sprejela pravila („smernice“) glede priprave in predložitve vlog za izdajo dovoljenja za dodatke. Ta pravila so določena v Uredbi Komisije št. 429/2008/ES (UL L 133 z dne 22. 5. 2008, str. 1), ki je začela veljati 11. junija 2008.

 

EU register krmnih dodatkov

Za namene boljše preglednosti nad krmnimi dodatki in s tem povečane pravne varnosti je bil v skladu z Uredbo 1831/2003/ES vzpostavljen Register krmnih dodatkov Skupnosti, ki pa se neprestano spreminja in dopolnjuje. Služi le kot orodje za hiter pregled nad krmnimi dodatki, katerim je bilo izdano dovoljenje za uporabo in dajanje na trg v Skupnosti. Ureja ga Komisija in je na voljo le v angleški jezikovni različici, z izjemo nekaj uvodnih strani, ki so na voljo tudi v nacionalnih jezikih držav članic. Dostopen je na spletni povezavi:

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm

 

Iz šestega stolpca registra (expiry date of authorisation(s)) je razvidno kateri krmni dodatki morajo biti v skladu z 10(2) členom Uredbe 1831/2003/ES ponovno ocenjeni. Poleg tega je iz stolpca tudi razvidno, če je bila za konkretni krmni dodatek, za katerega se zahteva ponovna ocena, tudi vložena vloga za ponovno oceno v skladu z 7. členom omenjene uredbe.