Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBVEZNOSTI LASTNIKA PSA

Vsak pes v Republiki Sloveniji mora biti označen, vpisan v register psov in redno cepljen proti steklini.

 

predpisi:

Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/2013, ZZZiv-UPB3)

Pravilnik o označevanju in registraciji hišnih živali (Ur.l.RS, 89/14)

Pravilnik o zaščiti hišnih živali  (Ur.l.RS, 51/2009, 89/14)

Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Ur.l.RS, 85/14)

 

e-gradivo:

Izjava o spremembi lastništva psa

Izjava lastnika o odjavi psa iz CRPsi

Seznam veterinarskih organizacij s koncesijo za cepljenje proti steklini

 

Označitev psa

 

Lastnik psa mora zagotoviti, da je pes do dopolnjenega tretjega meseca starosti označen z elektronskim transponderjem, s t. i. mikročipom. Ne glede na prejšnje določilo, pa morajo biti psi, s katerimi bo lastnik potoval izven Republike Slovenije ali jih bo oddal oziroma prodal, označeni že pred dopolnjenim tretjim mesecem starosti, pred prvo spremembo lastništva.

 

Mikročip je nekaj mm velik oddajnik radijskih valov, ki ga veterinar vstavi pod kožo na levi strani vratu. Mikročip preko radijskih valov na točno določeni frekvenci oddaja edinstveno številko, ki jo je mogoče zaznati s posebnim čitalcem. V EU se uporabljajo mikročipi, ki ustrezajo določilom ISO standardov 11784 in 11785. Številko je mogoče odčitati na razdalji 10 do 50 m. Čitalci, s katerimi so opremljene pooblaščene osebe, prepoznavajo le takšne mikročipe. Če ima pes vstavljen mikročip, ki ni v skladu z zgoraj omenjenimi standardi, mora lastnik priskrbeti čitalec, ki lahko prepozna ta mikročip.

Številka mikročipa je 15-števčna številka. V Sloveniji je za označevanje hišnih živali dovoljena uporaba samo tistih mikročipov, katerih številka se začne s števkami 705, kar je skladno s standardom ISO 3166.

 

Pred vstavljanjem mikročipa veterinar preveri, ali je žival že označena z mikročipom ter preveri delovanje vstavljenega mikročipa. Če žival ni označena z mikročipom ali preverjanje identitete na osnovi obstoječega mikročipa ni mogoče, veterinar vstavi mikročip skladno s strokovnimi navodili. Po vstavitvi preveri delovanje vstavljenega mikročipa. Veterinarska organizacija mora po opravljeni označitvi hišne živali v treh delovnih dneh vnesti podatke o označitvi psa v CRPsi, ki ga vodi UVHVVR.

 

 

Prijava psa

 

Prijavo oziroma registracijo psa mora lastnik urediti v sedmih dneh od pridobitve psa pri pooblaščeni veterinarski organizaciji za cepljenje proti steklini. Mladiča mora prijaviti najpozneje do dopolnjenega tretjega meseca njegove starosti oziroma pred oddajo novemu lastniku.

 

Šteje se, da je pes registriran, ko je označen z mikročipom, ima veljaven EU potni list za hišne živali in  so v CRPsi vnešeni podatki o psu in podatki o lastniku, določeni z zakonom, ki ureja zaščito živali. Registracija psov v RS je obvezna, razen za pse, ki na ozemlju RS prebivajo nepretrgano manj kot šest mesecev v koledarskem letu.

 

Sledljivost psa

 

Pomemben podatek, ki ga mora ob prijavi psa navesti lastnik, je podatek o izvoru psa. Če je bil pes skoten v RS po 1.1.2015, mora ob prvem vpisu psa v register lastnik navesti oznako (mikročip) matere. Če je bil pes pridobljen iz tujine, mora imeti vse dokumente, iz katerih je razvidno, da izpolnjuje veterinarske pogoje za vstop v EU/Slovenijo. Več na povezavi

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodne_zadeve/netrgovski_premiki_hisnih_zivali/ 

 

Če je lastnik psa fizična oseba, se lahko v Centralni register psov kot lastnik vpiše le oseba, ki je dopolnila 18 let, pri čemer se starost lastnika ugotavlja z vpogledom v osebni dokument. Če postane lastnik psa oseba, mlajša od 18 let, se v Centralni register psov do njene polnoletnosti vpiše njenega zakonitega zastopnika.

 

 

Sprememba lastništva psa in/ali odjava psa

 

Lastnik psa mora pooblaščeni veterinarski organizaciji za cepljenje proti steklini prijaviti pogin,spremembolastništva in evtanazijo psa, če ni izvedena v pooblaščeni veterinarski organizaciji.

 

Lastnik psa mora vsako spremembo glede lastništva psa ali pogin psa javiti veterinarski organizaciji v sedmih dneh od nastanka spremembe in priložiti ustrezen dokument, ki je dokument iz katerega je razvidno, kdo psa oddaja in kdo je novi lastnik psa. Ustrezni dokument je lahko:

- račun, če je iz njega razvidna sprememba lastništva in identifikacija psa,

- kupoprodajna pogodba (če so iz pogodbe razvidni vsi zahtevani podatki),

- ustrezen dokument o oddaji psa v zavetišče ali dokument o prevzemu iz zavetišča ali

- pisna izjava o spremembi lastništva psa na obrazcu, ki je kot priloga 3 del Pravilnika o označevanju in registraciji hišnih živali.

 

V primeru pogina, odtujitve ali pobega psa, veterinarska organizacija odjavi psa na podlagi pisne odjave lastnika, ki je kot priloga 4 sestavni del Pravilnika o označevanju in registraciji hišnih živali.

 

Lastnik psa mora v 30 dneh po poginu, evtanaziji, pobegu ali odtujitvi vrniti potni list veterinarski organizaciji, ki dokument uniči na viden način (npr. z luknjanjem). Veterinarska organizacija v evidenco vnese podatke, da je potni list razveljavljen, potni list pa vrne lastniku.

 

Veterinarska organizacija po opravljeni evtanaziji psa odjavi psa v CRPsi v treh delovnih dneh.

 

Lastnik, ki bo skupaj s psom prebival v tujini, lahko največ sedem dni pred odhodom javi veterinarski organizaciji, da bo pes začasno ali trajno zapustil ozemlje RS, kar veterinarska organizacija vnese v CRPsi.

 

 

Pogrešani in odtujeni psi

 

Zakon o zaščiti živali določa, da kdor izgubi žival ali kdor najde zapuščeno žival, o tem obvesti zavetišče oziroma pristojno veterinarsko organizacijo. 

 

Pravilnik o zaščiti hišnih živali natančneje določa v 7. členu, da mora skrbnik izgubo hišnih živali tistih vrst, ki morajo biti označene v skladu s predpisi o veterinarstvu oziroma v skladu s predpisi o varstvu prosto živečih vrst živali in ohranjanju narave, v roku treh dni prijaviti pristojni veterinarski organizaciji oziroma najbližjemu zavetišču za zapuščene živali. Če lastnik izgube hišne živali ne prijavi v navedenem roku, se šteje, da gre za namerno zapustitev živali v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali.

 

V 30 dneh po izgubi mora lastnik psa vrniti potni list za hišne živali veterinarski organizaciji, ki potni list na viden način uniči in vrne lastniku.

 

 

Cepljenje psa proti steklini

 

Cepljenje psa proti steklini je preventivni veterinarski ukrep, ki ga natančneje določa Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline (Uradni list št. 98/13), sprejet na podlagi Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B).

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11850

 

V tretjem odstavku 11. člena pravilnika je določeno, da je treba drugo in tretje cepljenje psov opraviti v razmakih do 12 mesecev od predhodnega cepljenja, vendar dve zaporedni cepljenji ne smeta biti opravljeni v istem koledarskem letu. Za tretje cepljenje se uporabijo cepiva, ki zagotavljajo imunost več kot eno leto. Vsa nadaljnja cepljenja se opravijo v skladu z navodili proizvajalca cepiva. V četrtek odstavku je določeno, da če se drugo, tretje ali nadaljnja cepljenja ne izvajajo v rokih iz prejšnjega odstavka, se cepljenje po prekinitvi šteje kot prvo cepljenje.  Veterinarska organizacija vpiše podatke o opravljenem cepljenju proti steklini v register psov in v veterinarski dokument, ki mora spremljati psa. Podatki o opravljenem cepljenju zajemajo datum cepljenja, podatke o uporabljenem cepivu (ime cepiva, naziv proizvajalca, serijska št. cepiva, rok uporabnosti cepiva), ime veterinarja, ki je cepljenje opravil in datum naslednjega cepljenja.

 

Cepljenje, označitev, registracija in vnos sprememb podatkov v CRPsi (kot na primer sprememba lastništva, odjava psa) so plačljive storitve, stroške nosi imetnik živali.