Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREMIK PRAŠIČEV

Premik prašičev je vsak premik živih živali med gospodarstvi oziroma lokacijami, kjer se redi prašiče. Premika se lahko le označene živali, ob premiku pa mora žival spremljati spremni list za prašiče. Vsak premik prašičev je potrebno sporočiti v Centralni register prašičev (CRPš) v priglasitvenem sedem dnevnem roku. Vsak premik prašičev je potrebno najkasneje v sedmih dneh od dogodka vpisati tudi v knjigo Register prašičev na gospodarstvu (RPG).

 

Spremni list za prašiče

Spremni list je sestavljen iz štirih delov:

·        izvirnik (sive barve)

·        kopija PRIHOD (rdeče barve)

·        kopija ODHOD (zelene barve)

·        kopja za oddajatelja (bele barve).

 

Prejemnik (kupec) živali prejme izvirnik spremnega lista in kopijo »prihod«.

Oddajatelj (prodajalec) živali obdrži kopijo »odhod« in kopijo za oddajatelja.

 

Spremni list izpolni imetnik, ki žival oddaja. Na spremni list vpiše naslednje podatke:

·        število oddanih živali ter SIŠ (skupinska identifikacijska številka )

·        podatke o oddajatelju (G-MID, ime, priimek in naslov gospodarstva, s katerega se živali oddajajo. V primeru prejema/uvoza se napiše državo iz katere žival prihaja),

·        podatke o prejemniku (G-MID, ime, priimek in naslov namembnega gospodarstva; v primeru odpreme/izvoza imetnik vpiše namembno državo v katero žival potuje),

·        podatke o prevoznem sredstvu in prevozniku (naziv prevoznika, registrska številka prevoznega sredstva, registracijska številka prevoznika*),

·        datum oddaje in datum prejema živali,

·        podpis oddajatelja in prejemnika (prevoznika).

_______________

Registracijska številka prevoznika se vpiše v primeru, ko mora prevoz opraviti prevoznik, ki je zavezanec za vpis v evidenc UVHVVR v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje in način prevoza živali (ko bodo živali potovale na razdalji več kot 50km). Če prevoz opravijo skrbniki živali sami z uporabo lastnih prevoznih sredstev in je razdalja krajša od 50 km, se vpiše »lastni prevoz« in registrsko številko prevoznega sredstva.

 

Oddajatelj in prejemnik prašičev hranita svoj izvod spremnega lista še najmanj tri leta po prejemu živali.

 

Naročanje spremnih listov

Imetnik lahko spremni list za prašiče naroči sam preko portala VOLOS, pri pooblaščeni veterinarski organizaciji ali na SIRIS.

 

Sporočanje premikov v CRPš

Premik živali je imetnik prašičev dolžan priglasitiv CRPšnajkasneje 7dnipo dogodku. Vsak premik javita dva imetnika: tisti, ki je žival oddal sporoči ODHOD z gospodarstva, tisti, ki je žival prejel sporoči PRIHOD na gospodarstvo.

Imetnik lahko podatke o premiku v CRPš sporoči sam preko portala VOLOS oziroma za to storitev pooblasti pooblaščeno veterinarsko organizacijo. V slednjem primeru, oddajatelj odda obrazec »odhod«, prejemnik pa obrazec »prihod«.

 

Datum priglasitve

Datum priglasitve je datum, ko je imetnik sporočil podatke v CRPš. Če imetnik podatke sporoči sam, se za datum priglasitve šteje datum uspešno shranjenega vnosa podatkov v CRPš. Če imetnik podatke v CRPš sporoči preko pooblaščene veterinarske organizacije, se za datum priglasitve šteje datum prejema/oddaje obrazca, ki ga pooblaščena veterinarska organizacija vpiše na prejet obrazec. Ob osebni oddaji obrazca mora pooblaščena veterinarska organizacija na izrecno zahtevo imetnika izdati potrdilo o prejemu oz. potrditi v RPG v rubriko priglasitev v CRPš.

 

VRSTE PREMIKOV

 

Premiki med gospodarstvi, oddaja v rejo, oddaja v klavnico: med te premike se šteje tudi premike prašičev med gospodarstvi, ki so registrirana v okviru enega kmetijskega gospodarstva. Prašiče ob premiku spremlja spremni list za prašiče. Imetnik sporoči premik v CRPš ter vpiše podatke o premiku v RPG. Dodatne informacije v zvezi z oddajo prašičev v klavnico najdete tukaj.

 

Zakol za lastno domačo porabo: gre za zakol prašičev na gospodarstvu za lastno domačo porabo, zato se v tem primeru spremnega lista ne izpolni. Dogodek imetnik ne sporoča v CRPš, temveč le vpiše podatek v RPG.

 

Pogin: v primeru pogina se spremnega lista ne izpolni. Dogodek imetnik ne sporoča v CRPš, temveč le vpiše podatek v RPG. Imetnik poskrbi za odvoz kadavra.

 

Premiki na sejem/razstavo: Oddajatelj izpolni spremni list za prašiče, sporoči premik odhod v CRPš ter podatke o premiku vpiše v RPG. Predstavnik sejma sporoči premik prihod na sejem v CRPš. Ob odhodu prašičev predstavnik sejma izpolni nov spremni list za prašiče ter sporoči premik odhod v CRPš.  Prejemnik prašičev sporoči premik prihod v CRPš ter podatke o premiku vpiše v RPG .

 

Odprema/Izvoz: gre za premike prašičev v države članice EU/tretje države. Živali ob premiku spremlja spremni list za prašiče. Oddajatelj premik sporoči v CRPš ter vpiše podatek o premiku v RPG. Dodatne informacije najdete s klikom na Odprema v DČ EU ali Izvoz v tretje države.

 

Prejem/Uvoz: gre za prihod prašičev v Republiko Slovenijo iz držav članic EU/tretjih držav. Prašiče spremlja dokumentacija države iz katere prihajajo. Ob prihodu prejemnik prašičev izpolni spremni list za prašiče, sporoči premik prihod v CRPš ter podatek o prejemu živali vpiše v RPG. Dodatne informacije najdete s klikom na Prejem iz DČ EU ali Uvoz iz tretjih držav.