Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

REGISTER GOVEDI NA GOSPODARSTVU (RGG)

 

Register govedi na gospodarstvu (v nadaljevanju: RGG) je knjiga, ki jo imetnik govedi hrani na gospodarstvu, na katerem se redi govedo. Vanjo vpisuje podatke o vseh dogodkih na gospodarstvu: rojstvih, premikih in poginih. Podatke je v RGG potrebno vpisati najkasneje v sedmih dneh od dogodka. Za vsako govedo se vpiše ena vrstica v knjigi, vpišejo se: rojstni podatki, oče in mati, podatki o prejemu ter podatki o oddaji. Vodenje RGG je obvezno za vsa gospodarstva od 01.01.2001 dalje.

Imetnik govedi prvo knjigo RGG prejme ob vpisu v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ). Nov RGG lahko imetnik govedi naroči preko portala VOLOS (za imetnike, ki so si pridobili avtorizacijo za dostop), preko svojega pooblaščenega označevalca ali pri UVHVVR. Stroške tiska in distribucije knjige krije UVHVVR.

 

Podatke o živalih na gospodarstvu je potrebno arhivirati najmanj tri leta. Ko je register govedi na gospodarstvu poln, ga je torej potrebno hraniti še tri leta od dneva, ko je bil vanj vpisan zadnji zapis. Če se je register izgubil, mora imetnik v novi kopiji vzpostaviti stanje, iz katerega so razvidni zapisi o vseh živalih, ki so bile na gospodarstvu v obdobju zadnjih treh let.

 

VODENJE  REGISTRA GOVEDI NA GOSPODARSTVU

 

V uvodnem delu RGG so strani, na katere imetnik vpiše osnovne podatke o gospodarstvu in sebi. Sledijo natančna navodila za izpolnjevanje knjige. Drugi del knjige je namenjen vpisu govedi in premikov. Če ste začeli z rejo govedi na novo, kar pomeni, da doslej goveda niste redili, v tabeli 'Podatki o živali' vpišite vse govedo, ki ga redite na gospodarstvu. Če je register govedi le nadaljevanje prejšnjega, v nov registre govedi na gospodarstvu vpisujete sproti vse dogodke. Star izpolnjen register hranite skupaj z novim.

 

PODATKI O ŽIVALI

Rubrika 'Podatki o živali' je namenjena vpisu osnovnih podatkov o živalih, ki se redijo na gospodarstvu. Vpiše se vsako novorojeno tele in vsaka žival, ki je prišla na gospodarstvo (npr. nakup, sprejem v rejo).

 

PRIHOD NA GOSPODARSTVO

Tukaj se vodijo podatki o prejemu govedi (podatki o gospodarstvu, s katerega se govedo premika, datum prejema).

 

ODHOD Z GOSPODARSTVA 

Tukaj se vodijo podatki o oddaji govedi (podatki o gospodarstvu, na katerega se govedo premika, datum oddaje, razlog odhoda).

 

RUBRIKA »PRIGLASITEV V CRG«

Če vpisujete novorojeno govedo, v rubriko 'Priglasitev v CRG' vpišite:

- datum označitve, če je živa označil pooblaščeni označevalec in bodo podatki v CRG sporočeni preko pooblaščene organizacije

- datum vnosa v CRG, če podatke za svoje gospodarstvo sporočate sami.

 

Če vpisujete prejem ali oddajo govedi (tudi v primeru prejema govedo iz DČ EU ali uvoženo govedo iz tretjih držav), v rubriko 'Priglasitev v CRG' vpišite:

- datum predaje dokumentov pooblaščeni organizaciji, če bodo podatki v CRG sporočeni preko te organizacije. Če ste dokumente pooblaščeni organizaciji oddali osebno, vam lahko prejem potrdijo z žigom in podpisom v rubriki 'Priglasitev v CRG'. Če ste dokumente oddali po pošti, vpišite datum oddaje. Če ste dokumente oddali s priporočeno pošto, skrbno shranite potrdilo.

- datum vnosa podatkov v CRG, če podatke za svoje gospodarstvo sporočate sami.

 

PREMIK NA PLANINO/SKUPNI PAŠNIK/SEJEM/RAZSTAVO

Premike govedi na planino/skupni pašnik/sejem/razstavo vpisujete v zato namenjeno tabelo 'Premik na planino/skupni pašnik/sejem/razstavo' v skladu z navodili v RGG.

 

Register govedi na gospodarstvu - izvod 2014