Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREMIK GOVEDI

 

PREMIK goveda je vsak premik govedi med gospodarstvi oziroma lokacijami, razen dnevne paše ali nekajdnevne paše na bližnjih pašnikih, če govedo ne prihaja v stik z govedom z  drugih gospodarstev. Premikati se sme samo označene in registrirane živali, ob premiku mora žival spremljati potni list za govedo. Vsi premiki govedi morajo biti sporočeni v Centralni register govedi (CRG). Podatke o premikih mora imetnik govedi vpisati tudi v knjigo Register govedi na gospodarstvu (RGG). Premiki telet, starih do 28 dni, se lahko izvedejo tudi z začasnim potnim listom.

 

Sporočanje premikov v CRG

Premik govedi je imetnik govedi dolžan priglasitiv CRGnajkasneje 7dnipo dogodku. Vsak premik javita dva imetnika: tisti, ki je govedo oddal, sporoči ODHOD z gospodarstva, tisti, ki je govedo prejel, sporoči PRIHOD na gospodarstvo.

Imetnik lahko podatke o premiku v CRG sporoči sam preko portala VOLOS oziroma za to storitev pooblasti pooblaščeno veterinarsko organizacijo. V slednjem primeru to stori z oddajo ustrezno izpolnjenega obrazec ODHOD/PRIHOD ali vlogo, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:

·        identifikacijsko številko živali

·        G-MID gospodarstva, ime in priimek ter naslov oddajatelja

·        G-MID gospodarstva, ime in priimek ter naslov prejemnika

·        datum premika

·        podpis oddajatelja/prejemnika.

 

 

VRSTE PREMIKOV

 

Premiki med gospodarstvi, oddaja v rejo, oddaja v klavnico: Med te premike se šteje tudi premike govedi med gospodarstvi, ki so registrirana v okviru enega kmetijskega gospodarstva. Imetnik sporoči premik v CRG. Podatke o premiku vpiše tudi v RGG. Dodatne informacije v zvezi z oddajo govedi v zakol najdete tukaj.

 

Zakol v sili: pri zakolu v sili imetnik vselej pridobi veterinarsko napotnico ter poskrbi za odvoz bolne oziroma poškodovane živali ali trupa v sili zaklane živali v klavnico. Imetnik v CRG sporoči premik odhod preko pooblaščene veterinarske organizacije, prihod v CRG sporoči klavnica. Podatke o premiku vpiše tudi v RGG.

 

Pogin: pri poginu goveda imetnik vedno pokliče veterinarsko higiensko službo (VHS). Imetnik v CRG sporoči premik odhod - datum odhoda je datum smrti (pogina) goveda; prihod v CRG sporoči VHS. Če VHS kadavra ne more odpeljati, je dolžna o tem obvestiti veterinarsko inšpekcijo, ki najkasneje v 48 urah odloči (in obvesti imetnika) o zakopu, sežigu... Imetnik v CRG sporoči premik odhod preko pooblaščene veterinarske organizacije na podlagi izdane odločbe. Podatke o premiku vpiše tudi v RGG.

 

Kraja/izguba: v primeru kraje oz. izgube imetnik poda prijavo na policijsko postajo. Imetnik v CRG sporoči odhod preko pristojne veterinarske organizacije na podlagi policijskega zapisnika ter izpolnjenega kupona odhod ali sporočila o premiku. Podatke o premiku vpiše tudi v RGG.

 

Premiki na sejem/razstavo: imetnik, ki oddaja govedo na sejem/razstavo, sporoči v CRG premik odhod. Predstavnik sejma v CRG sporoči prihod na sejem in odhod s sejma preko pristojne veterinarske organizacije. Imetnik, ki žival prejema, v CRG sporoči premik prihod. Imetnik vpiše podatke o premiku tudi v RGG.

 

Odprema/izvoz: gre za premik govedi iz Republike Slovenije v države članice EU/tretje države. Imetnik sporoči odhod v CRG ter vpiše podatek o premiku v RGG. Dodatne informacije najdete s klikom na Odprema v DČ EU ali Izvoz v tretje države.

 

Premiki na planino/skupni pašnik:gre za premike goveda na pašo na planino/skupni pašnik med 15. aprilom in 15. oktobrom.

Na kratko:

·     V CRG se premike priglasi na poenostavljen način preko obrazca 'Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino/skupni pašnik', ki ga izpolni imetnik goveda na planini/skupnem pašniku.
·     Imetnik živali na zadnjo stran potnega lista za govedo v rubriko »premiki na planino/skupni pašnik« vpiše datum odhoda in G-MID planine/skupnega pašnika, na katerega se žival premika.
·      Potne liste za govedo imetnik živali izroči imetniku goveda na planini/skupnem pašniku. V register goveda na gospodarstvu vpiše odhod na pašo v rubriko »premiki na planino/skupni pašnik«

 

Navodila za priglasitev premikov goveda na planino/skupni pašnik.

 

Premik z začasnim potnim listom (ZPL): ZPL se lahko izda v izjemnih primerih, ko imetnik oddaja mlado tele preden je pridobil potni list za govedo.Na tak način se lahko premika le tele do starosti največ 28 dni in največ enkrat. ZPL lahko na posebno zahtevo imetnika izda označevalec v imenu pooblaščene organizacije (območni kmetijsko-gozdarski zavod ali veterinarska organizacija s koncesijo) in ga imetniku zaračuna v skladu z veljavnim cenikom. Pred premikom mora biti tele označeno in registrirano v CRG.

Cena izdaje ZPL vključuje izdajo ZPL, registracijo teleta v CRG z označbo, da je bil izdan ZPL, naknadno preverjanje ob starosti teleta 28 dni, če je bil premik dejansko izveden in če je bil izdan potni list. Pooblaščena organizacija vodi seznam izdanih ZPL.

ZPL mora vsebovati naslednje podatke:

·        naziv pooblaščene organizacije, ki je ZPL izdala, šifro in podpis označevalca, ki s podpisom jamči za točen prepis podatkov

·        identifikacijsko številko govedi, datum rojstva, spol, pasmo, identifikacijsko številko matere in identifikacijsko številko očeta, če je le-ta poznan

·        datum označitve govedi

·        G-MID gospodarstva, kjer se je govedo rodilo, ime in priimek oziroma naziv in naslov imetnika, podpis imetnika

·        G-MID gospodarstva, ime in priimek oziroma naziv ter naslov imetnika, kamor se žival premika, datum prevzema govedi, podpis imetnika.

 

POMEMBNO!

Če je odhod govedi v CRG sporočena takoj po opravljeni registraciji, se z vnosom odhoda blokira izdaja potnega lista na prvega imetnika. Potni list bo šel v postopek izdaje šele ob vnosu prejema govedi v CRG s strani prejemnika govedi.

Če se odhod govedi v CRG sporoči po izdaji potnega lista, je prvi imetnik dolžan potni list po prejemu posredovati novemu imetniku.