Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POTNI LIST ZA GOVEDO

Potni list za govedo je dokument, ki se izda ob rojstvu govedi, prejemu govedi iz držav članic EU in uvozu govedi iz tretjih držav in spremlja govedo do konca življenja ali izvoza v tretje države. Imetnik govedi hrani potne liste na gospodarstvu, kjer se govedo nahajajo. Če se govedo premika, mora govedo na poti spremljati potni listi.

 

Na potnem listu so natisnjeni osnovni podatki o živali (identifikacijska številka, rojstni podatki, podatki o prvem imetniku govedi). Prvi imetnik, ki mu je izdan potni list za govedo, s podpisom jamči, da so podatki na potnem listu točni.

 

Vsak naslednji imetnik goved mora v potni list takoj po prejemu vpisati podatke o svojem gospodarstvu, datum prejema goved in se podpisati. S tem potni list za govedo postane veljaven. V ustrezne rubrike potnega lista imetnik goved vpiše tudi premike na planinske in skupne pašnike ter sejme in razstave.

 

Izdaja potnega lista

Imetnik govedi zaprosi za potni list za govedo tako, da registrira govedo v centralni register govedi (CRG). V roku 14 dni po uspešno opravljeni registraciji imetnik prejme potni list po pošti.

 

Dvojnik potnega lista

Če imetnik govedi ne prejme potnega lista za govedo v predvidenem roku ter v primeru izgube ali uničenja potnega lista za govedo, imetnik govedi za dvojnik potnega lista za govedo zaprosi pisno. Vlogo za izdajo dvojnika potnega lista za govedo lahko imetnik odda pri pooblaščenem izvajalcu javne službe (veterinarska organizacija ali kmetijsko gozdarski zavod) ali pri UVHVVR. Imetniki, ki so si pridobili dostop do spletnega portala Volos, lahko za dvojnik potnega lista zaprosijo neposredno v CRG. Če naročite dvojnik potnega lista to pomeni, da bodo podatki na dvojniku enaki podatkom, ki so sporočeni v CRG.

 

Potni list ob premiku govedi

Ob premiku goveda med gospodarstvi, oddajo v rejo in oddajo v klavnico novi imetnik govedi v rubriko 'Imetnik' ročno vpiše svoje podatke, datum prejema in se podpiše. To velja tudi za imetnika, ki premika govedo med svojimi gospodarstvi ter za premike na sejem/razstavo. V primeru premika na sejem ali razstavo, podatke v rubriki 'Imetnik' izpolni odgovorna oseba na sejmu/razstavi.

Ob premiku goveda na planino ali skupni pašnik se premik vpiše na zadnji strani potnega lista v rubriko 'Premiki na planino/skupni pašnik'.

V primeru zakola, zakola v sili, pogina in kraje/izgube govedi, mora biti potni list vrnjen izdajatelju (UVHVVR) v arhiv.

 

Začasni potni list

Začasni potni list se izdaja v izjemnih primerih za namen premika teleta do starosti 28 dni, na zahtevo imetnika živali. Postopek izdaje je opisan v rubriki Premiki govedi.