Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EVIDENCA IMETNIKOV REJNIH ŽIVALI IN EVIDENCA REJNIH ŽIVALI

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (v nadaljevanju: SIRIS), vodi Evidenco imetnikov rejnih živali (v nadaljevanju: EIRŽ) in Evidenco rejnih živali (v nadaljevanju: ERŽ). Imetniki rejnih živali morajo pred prejemom živali na svoje gospodarstvo poskrbeti za registracijo gospodarstva oz. kmetijskega gospodarstva in za vpis v EIRŽ.

 

Vodenje EIRŽ in ERŽ je predpisano s Pravilnikom o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (Ur. l. RS, št. 87/2014, 15/2016, 78/2018).

EVIDENCA IMETNIKOV REJNIH ŽIVALI (EIRŽ)

Zavezanci za vpis v EIRŽ

V EIRŽ se morajo vpisati imetniki, ki redijo naslednje skupine rejnih živali:

1.       govedo, kopitarji;

2.       drobnica, prašiči, divjad iz obore za rejo, alpake, lame, polži;

3.       perutnina, kunci;

4.       akvakultura, čebele.

 

Izjema so tisti imetniki, ki na svojem gospodarstvu redijo izključno perutnino, kunce in so izpolnjeni naslednji pogoji:

- živali se redijo izključno za lastno domačo porabo;

- hkrati se ne redi več kot 50 kljunov perutnine, pet nojev, 50 kuncev;

- živali se ne premika z gospodarstva, razen neposredno v klavnico v služnostno klanje za lastno domačo porabo.

 

Gospodarstvo (G-MID)

Gospodarstvo je kmetijsko ali drugo gospodarstvo oziroma objekt, razen prevoznega sredstva, kjer se, četudi samo začasno, redijo oziroma zadržujejo živali zaradi reje, proizvodnje, nakupa, prodaje, razstave, paše ali drugih namenov, vključno s planinskimi in skupnimi pašniki, razstavami, sejmi, klavnicami ter zbirnimi centri za živali. Gospodarstvu se ob registraciji dodeli G-MID številka. G-MID je identifikacijska številka gospodarstva in je sestavljena iz dvočrkovne oznake za Slovenijo »SI« in do devetmestne neponovljive številke.

 

Kmetijsko gospodarstvo (KMG-MID)

Kmetijsko gospodarstvo je organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska celota, ki obsega eno ali več gospodarstev (G-MID), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo.

 

Registracija G-MID-a

V okviru kmetijskega gospodarstva (KMG-MID) lahko nastopa eno ali več gospodarstev (G-MID).

Če se gospodarstvo in kmetijsko gospodarstvo nahajata na isti lokaciji, je številka G-MID enaka številki KMG-MID (izjema so klavnica, sejem/razstava, zbirni center).

Če je gospodarstev več, dobi vsako gospodarstvo, ki se nahaja na drugi lokaciji kot kmetijsko gospodarstva, novo številko G-MID.

Subvencije se vedno uveljavlja le za kmetijsko gospodarstvo, ne glede na to, koliko gospodarstev ima kmetijsko gospodarstvo.

 

Postopek registracije G-MID-a in vpisa v EIRŽ, če se gospodarstvo nahaja na isti lokaciji kot kmetijsko gospodarstvo

 

Imetnik uredi registracijo KMG-MID-a in s tem G-MID-a na pristojni upravni enoti. Navodila in obrazci za registracijo se nahajajo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Priporočamo, da imetnik ob registraciji na upravni enoti navede vrsto živali, ki jo redi na svojem gospodarstvu. V tem primeru SIRIS povzame podatke iz upravne enote in imetnika vpiše v EIRŽ. Imetnik po pošti prejme Izpisek iz uradnih registrov in evidenc za področje primarne proizvodnje.

V primeru, da je KMG-MID/G-MID predhodno že registriran, imetnik vpis v EIRŽ uredi z oddajo obrazca na SIRIS. Imetnik po pošti prejme Izpisek iz uradnih registrov in evidenc za področje primarne proizvodnje.

 

Postopek registracije G-MID-a in vpisa v EIRŽ, če se gospodarstvo nahaja na drugi lokaciji kot kmetijsko gospodarstvo

Imetnik uredi registracijo G-MID-a in vpis v EIRŽ z oddajo obrazca na SIRIS. Če poštni naslov lokacije gospodarstva ne obstaja, imetnik na obrazcu navede geografske koordinate lokacije ali podatke iz katastra (katastrska občina in parcela).

Imetnik po pošti prejme Izpisek iz uradnih registrov in evidenc za področje primarne proizvodnje.

Gospodarstva oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v uradne evidence, ki se vodijo v okviru uprave ali ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, in iz katerih je razvidno, da imetnik redi živali na lokaciji gospodarstva, se v EIRŽ vpišejo po uradni dolžnosti.

 

Postopek registracije gospodarstev z enim prašičem je opisan tukaj.

 

Postopek registracije G-MID-a in vpisa v EIRŽ za klavnico, sejem, razstavo, zbirni center

Imetnik uredi registracijo G-MID-a in vpis v EIRŽ z oddajo obrazca na SIRIS oz. s posredovanjem odločbe/soglasja o odobritvi. Imetnik je obveščen o registraciji G-MID-a in vpisu v EIRŽ.

 

Sporočanje sprememb v EIRŽ

Če je imetnik rejnih živali nosilec kmetijskega gospodarstva, se ob spremembi nosilca kmetijskega gospodarstva v Registru kmetijskih gospodarstev sprememba imetnika rejnih živali v EIRŽ izvede po uradni dolžnosti, in sicer na novega nosilca kmetijskega gospodarstva. Imetniku obrazca za spremembo v EIRŽ zato ni potrebno oddati. Obrazec je sicer na voljo tukaj.

 

Če na gospodarstvu v treh letih iz uradnih zbirk podatkov z delovnega področja ministrstva ni izkazanih aktivnosti, se gospodarstvu po uradni dolžnosti dodeli status opustitve reje živali.

 

Informacija o naročanju dokumentacije za rejne živali

Imetniki goveda, prašičev in drobnice so v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo živali, dolžni voditi register živali na gospodastvu ter sporočiti premike živali z ustrezno spremno dokumentacijo. Podrobno vsebino vodenja registrov si lahko preberete na podpodročjih Govedo, Prašiči, Drobnica.

 

Če omenjeno dokumentacijo potrebujete, jo lahko naročite na naslednje načine:

- preko spletnega portala Volos (imetniki, ki ste si pridobili dostop);

- pri pooblaščenih izvajalcih javne službe (veterinarska organizacija ali kmetijsko-gozdarski zavod);

- pri UVHVVR po elektronski pošti ali po telefonu (kontakti so objavljeni na posameznih podpodročjih).

Register živali na gospodarstvu si lahko imetniki tudi sami natisnete. Izvod za tiskanje je objavljen na posameznih podpodročjih.

 
  

EVIDENCA REJNIH ŽIVALI (ERŽ)

Zavezanci za sporočanje staleža v ERŽ

Podatke o staležu rejnih živali po vrstah in kategorijah iz priloge 1 omenjenega pravilnika morajo sporočiti:

- imetniki rejnih živali, ki na svojih gospodarstvih redijo drobnico, prašiče, divjad iz obore za rejo, alpake, lame, polže, perutnino in kunce;

- nosilci kmetijskih gospodarstev, ki uveljavljajo sredstva iz ukrepov kmetijske politike.

 

Staleža ni potrebno sporočiti imetnikom, ki ne uveljavljajo sredstev iz ukrepov kmetijske politike in ki na svojem gospodarstvu redijo izključno:

-   perutnino, kunce in so izpolnjeni naslednji pogoji:

                    - živali reditjo izključno za lastno domačo porabo;

                    - hkrati ne redijo več kot 50 kljunov perutnine, pet nojev, 50 kuncev;

                    - živali ne premikajo z gospodarstva, razen neposredno v klavnico v služnostno klanje za lastno domačo porabo;

-   oz. enega prašiča, začasno, za največ 7 dni, za namen zakola za lastno domačo porabo.

 

Rok za sporočanje staleža v ERŽ

Imetniki morajo sporočiti stalež na dan 1. februar najkasneje do 30. junija tekočega leta.

 

Način sporočanja staleža v ERŽ

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki oddajo zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, sporočijo stalež živali v ERŽ ob oddaji zbirne vloge na način, ki je določen za oddajo zbirne vloge v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.

 

Imetniki, ki zbirne vloge ne oddajo, posredujejo podatke o staležu na enega izmed naslednjih načinov:

 

1.     Po pošti:

-          Natisnite obrazec tukaj, izpolnite tabele in se podpišite. Navodilo za izpolnjevanje obrazca.

-          Izpolnjen obrazec posredujte območnemu kmetijsko-gozdarskemu zavodu ali  pooblaščeni veterinarski organizaciji (Pozor: obrazca NE pošiljajte na Upravo za varno hrano!).

-          Pošiljke brez znamke ne bodo vročene.

 

2.     Preko spletnega obrazca:

-          Namesto pošiljanja po pošti lahko podatke vnesete tudi sami preko spletnega obrazca "Sporočanje staleža rejnih živali (obrazec B)", ki je dostopen tukaj. Za dostop ne potrebujete avtoriziranega dostopa niti digitalnega potrdila.

 

3.     Preko spletnega portala Volos:

-          Preko spletnega portala Volos lahko podatke sporočajo le registrirani uporabniki (avtoriziran dostop). Aplikacija se nahaja v registru Primarna proizvodnja, na povezavi Vnos - obrazec za živali (obrazec B).