Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREMIK DROBNICE

Premik drobnice je vsak premik med gospodarstvi oziroma lokacijami, razen dnevne ali nekajdnevne paše na bližnjih pašnikih, če drobnica ne prihaja v stik z drobnico z drugih gospodarstev. Premika se lahko le označene živali, ob premiku pa mora žival spremljati spremni list za drobnico. Vsak premik žive živali med gospodarstvi je potrebno sporočiti v Centralni register drobnice (CRD) v priglasitvenem sedem dnevnem roku. Vsak premik živali je potrebno najkasneje v sedmih dneh od dogodka vpisati tudi v knjigo Register drobnice na gospodarstvu (RDG).

 

 

SPREMNI LIST ZA DROBNICO

 

Spremni list je sestavljen iz štirih delov:

·        izvirnik (sive barve)

·        kopija PRIHOD (rdeče barve)

·        kopija ODHOD (zelene barve)

·        kopja za oddajatelja (bele barve).

 

Prejemnik (kupec) živali prejme izvirnik spremnega lista in kopijo »prihod«.

Oddajatelj (prodajalec) živali obdrži kopijo »odhod« in kopijo za oddajatelja.

 

Spremni list izpolni imetnik, ki žival oddaja. Na spremni list vpiše imetnik naslednje podatke:

·        število oddanih živali (število ovc oz. koz), od 1. 1. 2011 dalje tudi posamezne ID živali, ki se premikajo,

·        podatke o oddajatelju (G-MID, ime, priimek in naslov gospodarstva, s katerega se živali oddajajo. V primeru prejema/uvoza se napiše državo iz katere žival prihaja),

·        podatke o prejemniku (G-MID, ime, priimek in naslov namembnega gospodarstva; v primeru odpreme/izvoza imetnik vpiše namembno državo v katero žival potuje),

·        podatke o prevoznem sredstvu in prevozniku (naziv prevoznika, registrska številka prevoznega sredstva, registracijska številka prevoznika*),

·        datum oddaje in datum prejema živali,

·        podpis oddajatelja in prejemnika (prevoznika).

__________________

*Registracijska številka prevoznika se vpiše v primeru, ko mora prevoz opraviti prevoznik, ki je zavezanec za vpis v evidenc UVHVVR v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje in način prevoza živali (ko bodo živali potovale na razdalji več kot 50km). Če prevoz opravijo skrbniki živali sami z uporabo lastnih prevoznih sredstev in je razdalja krajša od 50 km, se vpiše »lastni prevoz« in registrsko številko prevoznega sredstva

Prejemnik živali hrani spremni list še najmanj tri leta po prejemu živali. Na zahtevo mora poslati kopijo dokumenta pristojnemu organu.

 

Naročanje spremnih listov

Imetnik lahko obrazec spremni list naroči sam preko portala VOLOS, pri pooblaščeni veterinarski organizaciji ali na SIRIS.

 

 

SPOROČANJE PREMIKOV V CENTRALNI REGISTER DROBNICE

 

Premik živali je imetnik drobnice dolžan priglasitiv CRDnajkasneje 7dnipo dogodku. Vsak premik javita dva imetnika: tisti, ki je žival oddal sporoči ODHOD z gospodarstva, tisti, ki je žival prejel sporoči PRIHOD na gospodarstvo.

Imetnik lahko podatke o premiku v CRG sporoči sam preko portala VOLOS oziroma za to storitev pooblasti pooblaščeno veterinarsko organizacijo. V slednjem primeru, oddajatelj odda kopijo »odhod«, prejemnik pa kopijo »prihod«.

 

Datum priglasitve

Datum priglasitve je datum, ko je imetnik sporočil podatke v CRD. Če imetnik podatke sporoči sam, se za datum priglasitve torej šteje datum vnosa podatkov v CRD. Če imetnik podatke sporoči preko pooblaščene veterinarske organizacije, se za datum priglasitve šteje datum prejema/oddaje obrazca, ki ga pooblaščena veterinarska organizacija vpiše na prejet obrazec. Ob osebni oddaji obrazca mora pooblaščena veterinarska organizacija na izrecno zahtevo imetnika izdati potrdilo o prejemu oz. potrditi v RDG v rubriko priglasitev v CRD.

 

 

VRSTE PREMIKOV

 

Premiki med gospodarstvi, oddaja v rejo, oddaja v klavnico: med te premike se šteje tudi premike drobnice med gospodarstvi, ki so registrirana v okviru enega kmetijskega gospodarstva. Živali se premikajo s spremnim listom. Imetnik sporoči premik v CRD ter vpiše podatke o premiku v RDG.

 

Zakol za lastno domačo porabo: gre za zakol živali na gospodarstvu za lastno domačo porabo, zato se v tem primeru spremnega lista ne izpolni. Dogodek imetnik ne sporoča v CRD, temveč le vpiše v RDG.

 

Pogin: v primeru pogina se spremnega lista ne izpolni. Dogodek imetnik ne sporoča v CRD, temveč le vpiše podatke v RDG. Imetnik poskrbi za odvoz kadavra.

 

Kraja/izguba: v primeru kraje oz. izgube se spremnega lista ne izpolni. Dogodek imetnik ne sporoča v CRD, temveč le vpiše podatke v RDG.

 

Premiki na sejem/razstavo: živali se premikajo s spremnim listom. Oddajatelj sporoči premik v CRD na enega od zgoraj opisanih načinov. Predstavnik sejma registrira prihod na sejem in odhod s sejma. Imetnik, ki žival prejema sporoči prihod v CRD na enega od zgoraj opisanih načinov. Podatke o premiku se vpiše tudi v RDG.

 

Premiki na planino/skupni pašnik:gre za premik drobnice na  planino/skupni pašnik v poletnem času. Živali se premikajo s spremnim listom. Imetnik, ki živali oddaja na planino/skupni pašnik v CRD sporoči odhod. Gospodar planine/skupnega pašnika poskrbi, da se v CRD sporoči prihod na planino/skupni pašnik, ob odgonu s planine/skupnega pašnika pa odhod. Imetnik, ki živali prejme v CRD sporoči prihod. Podatke o premiku se vpiše tudi v RDG.

 

Odprema/Izvoz: gre za premike živali v države članice EU/tretje države. Živali ob premiku spremlja spremni list za drobnico. Imetnik premik sporoči v CRD ter vpiše podatke v RDG.

 

Prejem/Uvoz: gre za prihod živali v Republiko Slovenijo iz držav članic EU/tretjih držav. Živali spremlja dokumentacija države iz katere prihajajo. Ob prihodu se izpolni spremni list za drobnico, imetnik, ki živali prejme pa v CRD sporoči prihod. Podatke o prejemu živali vpiše v RDG.