Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UPORABA FFS

Uporabnik mora FFS uporabljati pravilno, kar vključuje vse stopnje od nakupa dalje in v skladu z dobro prakso varstva rastlin. To je praksa, pri kateri se izbere, odmeri in časovno razvrsti tretiranje zadevnih rastlin ali rastlinskih proizvodov s fitofarmacevtskimi sredstvi, v skladu s pogoji njihove registrirane uporabe za zagotovitev sprejemljive učinkovitosti s čim manjšo količino, ki je potrebna, ob ustreznem upoštevanju lokalnih razmer ter možnosti zatiranja s pomočjo ustreznih metod pridelave in bioloških sredstev. Spoštovati je potrebno načela dobre kmetijske prakse, varstva okolja, integriranega varstva rastlin in drugih postopkov, ki zagotavljajo najmanjšo možno uporabo FFS tako, da ne povzroči nedopustnega onesnaženja okolja.

Uporabnik mora skrbeti, da FFS ne pride v neposredni stik s človekom in mora pri uporabi FFS preprečiti zanašanje:
– v vodno okolje (površinske vode in podtalnico),
– v objekte za preskrbo s pitno vodo,
– na sosednje gojene rastline, zemljišča in skladišča kmetijskih proizvodov,
– v objekte za skladiščenje in predelavo rastlin, objekte za rejo in oskrbo živali, čebelnjake in podobno.

 

FFS je treba uporabljati v skladu z navodilom za uporabo ob upoštevanju navedb in opozoril na etiketi. Pri tretiranju je treba uporabiti metodo, ki je z vidika dobre prakse varstva rastlin in varovanja okolja najprimernejša. Uporabnik mora s FFS rokovati tako, da upošteva določbe predpisov, ki urejajo varnost in zdravje pri delu. Pri tretiranju v nočnem času je v bližini naselij potrebno upoštevati predpise, ki urejajo javni red in mir.

 

Podrobneje pravilno uporabo FFS opredeljuje Pravilnik o pravilni uporabi FFS (Uradni list RS, 71/14 in 28/18). Aprila 2018 je Minister, pristojen za kmetijstvo, predpisal nov način rabe FFS na javnih površinah. Od 1. 4. 2021 dalje se herbicidi ne bodo smeli več uporabljati na železnicah in cestah, od 1. 10. 2019 dalje pa na vseh drugih javnih površinah. To prehodno obdobje do uporabe pravilnika je predvideno za prilagoditev deležnikov novim pogojem in dodatno prehodno obdobje za prodajo in uporabo zalog FFS po 1. 10. 2019 oziroma 1. 4. 2021, ki sledi iz odločb o registraciji FFS, ne bo odobreno. Odločbe o registraciji FFS bodo po uradni dolžnosti usklajene z novimi določili prepisa v sledečem obdobju. 

 

 

Integrirano varstvo rastlin

ureja Pravilnik o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi (Uradni list RS, št. 43/14), (English translation) ki na novo ureja tudi evidenco uprabe FFS na novem obrazcu. Stari obrazec iz razveljavljenega Pravilnika o dolžnosti uporabnikov ni več v veljavi.

   

Obrazec za vodenje podatkov uporabi FFS v kmetijski pridelavi

 

Obrazec za vodenje podatkov o uporab FFS v objektih za tretranje semena

 

 

Evropska zakonodaja (Direktiva 128/2009/ES) uvaja splošne principe integriranega varstva rastlin kot obvezno prakso v kmetijstvo držav članic. Splošni principi so opisani v Aneksu III k Direktivi 128/2009/ES, v slovenski prostor so implementirani z zgoraj omenjenim pravilnikom o integriranem varstvu rastlin.

 

Osnovni namen integriranega varstva rastlin je z najbojšo možno tehnologijo pridelave, ki vključuje vse stopnje pridelave od 'setve do žetve', čim bolj zmanjšati uporabo kemičnih fitofarmacevtskih sredstev ob istočasnem doseganju najboljšega možnega pridelka.

 

5. člen pravilnika o integriranem varstvu rastlin opisuje tudi metode varstva rastlin z nizkim tveganjem, med katere spadajo tudi fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo snovi z majhnim tveganjem ter pripravki, za katere se registracija v skladu z Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih ne zahteva. Seznam le-teh je dostopen na spodnji povezavi:

 

Več o Metodah varstva rastlin z majhnim tveganjem ter snoveh, organizmih in pripravkih, katerih uporaba se šteje med metode varstva rastlin z majhnim tveganjem v skladu s 5. členom pravilnika.

 

 

Zgibanka - Pravilna uporaba FFS

 

 

Pravilna raba FFS - na kratko

 

 

Brošura Varna raba FFS

 

 

Nazaj