Skoči na vsebino

PROMET, UPORABA, USPOSABLJANJE IN NAPRAVE

 

PROMET FFS

 

Promet FFS se lahko v Republiki Sloveniji opravlja v skladu s pogoji, ki jih določa Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih - ZFfS-1 (UL RS, št. 83/12) (English translation) in Pravilnik o pogojih za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi ter o vodenju in posredovanju podatkov o prometu fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 107/13 in 30/18); Pravilnik je bil aprila 2018 spremenjen. Več na spodnji povezavi o vpisu v register.

 

V Republiki Sloveniji se sme dajati v promet in uporabljati le v RS registrirana oziroma dovoljena fitofarmacevtska sredstva. Promet s FFS, ki vsebujejo nevarne snovi, opravljajo le pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in so vpisne v register pri Upravi, vodijo predpisane podatke o prometu FFS in prodajajo FFS na predpisan način.

 

 

Več o vpisu v register ter o ponaredkih FFS.

 

 

VNOS FFS

na carinsko območje EU je urejen z zakonom (21. člen) in Pravilnikom o določitvi vstopnih točk (UL RS 78/15), neuradni angleški prevod.

 

 

PREPOVED PROMETA

 

Prepoved prometa določenih FFS

 

UPORABA FFS

 

FFS je treba v skladu z zakonom pravilno uporabljati. Pravilna uporaba vključuje upoštevanje etikete in navodil za uporabo, ravnanje s FFS, pripravljanje škropilne brozge, skladiščenje, izvajanje ukrepov za varstvo okolja in čebel, preprečevanje zanašanja, ukrepe za varstvo pri delu in dobro prakso varstva rastlin.

 

Več:

USPOSABLJANJE O FFS

 

V skladu z ZFfS-1 in Pravilnikom o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št 85/13) (neuradni anleški prevod) se morajo vsi uporabniki, ki uporabljajo FFS za poklicno rabo, udeležiti usposabljanja, na katerem lahko slišijo podrobnosti o lastnostih FFS, njihovi varni uporabi in odstranjevanju odpadkov FFS.

 

Več: Usposabljanje o fitofarmacetskih sredstvih

 

NAPRAVE ZA NANAŠANJE FFS

 

V skladu z ZFfS -1 in Pravilnikom o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov (Uradni list RS, št. 101/2013) se smejo za nanašanje FFS uporabljati le naprave, ki imajo potrdilo o rednem pregledu in znak o rednem pregledu, ki ga prejmejo le naprave, ki delujejo pravilno v skladu s predpisanimi pogoji.

 

Več: Pregledi naprav za nanašanje FFS