Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NACIONALNI AKCIJSKI PROGRAM

Direktiva 128/2009/ES v 14. členu nalaga državam članicam, da sprejmejo nacionalne akcijske programe (NAP), katerih cilj je zmanjšanje odvisnost od uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS).


NAP natančneje določa cilje in ukrepe za zmanjšanje tveganj in vplivov uporabe FFS na zdravje ljudi in okolje ter spodbujanje razvoja in uvedbe integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in razvoja alternativnih pristopov ali tehnik. Varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi z nizko uporabo FFS zajema integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi in ekološko kmetovanje v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, pri čemer je treba poudariti, da se ta uredba glede uporabe FFS sklicuje na Uredbo (ES) 1107/2009, kar pomeni, da morajo biti FFS, ki se uporabljajo v ekološke kmetijstvu, dovoljena v skladu z zakonodajo o fitofarmacevtskih sredstvih.

 

Cilji pa lahko vključujejo tudi različna področja, kot na primer zaščito delavcev, varstvo okolja, ostanke FFS v živilih in okolju, uporabo posebnih tehnik tretiranja ali uporabo FFS samo na določenih kmetijskih rastlinah in količinsko spremljanje uporabe FFS, ki vsebujejo problematične snovi, kot so opredeljene  v Uredbi (ES) 1107/2009 o dajanju FFS v promet in snovi, ki ne izpolnjujejo pogojev iz Uredbe (ES) 1107/2009. 
 
Pri oblikovanju in spreminjanju NAP se prav tako upoštevajo zdravstveni, socialni, ekonomski in okoljski vplivi predvidenih ukrepov, posebni regionalni in lokalni pogoji.  
 
Za pripravo NAP je  minister, pristojen za kmetijstvo, imenoval strokovno komisijo, v kateri so sodelovali  predstavniki vseh zainteresiranih strani (javni sektor, nevladne organizacije s področja kmetijstva, okolja, potrošnikov, civilna družba, gospodarska interesna združenja, društva).

 

NAP je bil sprejet na Vladi v novembru 2012 in nato poslan Evropski komisiji.

 

NAP SIEN

 

POROČILA

POROČILO: Ministrstvo je pripravilo Poročilo o napredku pri izvajanju Nacionalnega akcijskega programa za doseganje trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev za leta 2013 - 2015, ki ga je strokovna komisija sprejela v novembru 2016 

 

NAP - KONČNO POROČILO O NAPREDKU ZA OBDOBJE 2013-2017: Strokovna komisija je sprejela končno poročilo o napredku NAP za prvo petletno obdobje od 2013 do 2017. 

REVIZIJA NAP

V skladu z določbami zakonodaje je treba NAP revidirati vsakih pet let. Ministrstvo je v sodelovanju s strokovnjaki pristojnih služb in zunanjimi strokovnjaki opravilo revizijo in pripravilo predlog sprememb in dopolnitev NAP za obdobje 2018-2022. 

 

Vlada Republike Slovenije je dne 24. maja 2018 na 180. seji s sklepom št. 34330-1/2018/7 sprejela Spremembe in dopolnitve Nacionalnega akcijskega programa za doseganje trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev za obdobje 2012-2022 št. 34300-2/2012/3 z dne 12. 12. 2012, in sicer za obdobje 2018-2022. 

 

NAP  (word);        NAP (.pdf)