Skoči na vsebino

ETIČNA KOMISIJA ZA POSKUSE NA ŽIVALIH

 

 

 

Etična komisija je imenovana za obdobje štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.Člani Etične komisije so priznani strokovnjaki s področja veterine, medicine, biologije, farmacije, zootehnike, itd.

Glavne naloge Etične komisije so:

  • ocena vlog za izdajo, spremembo ali podaljšanje dovoljenja za izvajanje poskusa na živalih znotraj projekta,
  • izdaja mnenj o vlogah za uporabo živalskih vrst, ki niso laboratorijski glodalci, za znanstveno-raziskovalno ali izobraževalno delo na izoliranih organih, tkivih in truplih v ta namen usmrčenih živali in o znanstveni utemeljenosti odstopa od uporabe odvečnih laboratorijskih živali za delo na tkivih,
  • sprejem načelnih mnenj v zadevah, povezanih s pridobivanjem, vzrejo, nastanitvijo, oskrbo in uporabo živali v poskusih,
  • retrospektivna ocena že izvedenih poskusov na živalih,
  • sodelovanje pri pripravi zakonodaje,
  • svetovanje Komisijam za dobrobit živali v vzrejnih, uporabniških in dobaviteljskih organizacijah na njihovo zahtevo glede nabave, vzreje, reje, nastanitve, oskrbe, itd.,
  • zagotavljanje izmenjave podatkov o delovanju Komisij za dobrobit živali in ocenah poskusov ter najboljših praksah z enakovrednimi oziroma sorodnimi institucijami znotraj EU,
  • podajanje mnenj o uporabi strokovno uveljavljenih ter mednarodno priznanih alternativnih metod.

Predvideni datumi sej

Člani Etične komisije se sestanejo najmanj 4x letno oziroma po potrebi, glede na število prispelih vlog.