Skoči na vsebino

POGOJI ZA PRIZNANJE KVALIFIKACIJ

V skladu s sedmim odstavkom 21. člena Uredbe 1099/2009/ES Uprava prizna kvalifikacije osebam:

  • ki so uspešno zaključile izobraževanje po učnih programih, ki so vključevali vsebine, praktični in teoretični del iz Priloge IV Uredbe 1099/2009/ES, razen točke g). Vlogi morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev(načrt učnega programa in spričevalo,
  • ki želijo pridobiti potrdilo o usposobljenosti za omamljanje s prostim projektilom za gojeno divjad in imajo opravljen lovski izpit in veljavno lovsko izkaznico v skladu s predpisi, ki urejajo lovstvo. Vlogi mora biti priložena kopija spričevala uspešno opravljenega lovskega izpita ter kopija veljavne lovske izkaznice.

 

 

Vlogi priložite tudi natisnjeno in izpolnjeno izjavo o nekaznovanosti, ki jo dobite tukaj.