Skoči na vsebino

KAKO RAVNATI, ČE OPAZITE ŽIVAL V PARKIRANEM PREGRETEM VOZILU?

 

Posameznik, ki opazi zaprto žival v zaklenjenem in zaradi visokih temperatur pregretem vozilu, pravilno ravna, če o tem takoj obvesti Policijo (113), lahko tudi Center za obveščanje (112), ki bo informacijo ustrezno posredoval dalje ali Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

 

 

! Zelo pomembno je, da prijavitelj policiji sporoči registrsko številko vozila, v katerem je zaprta žival. !

 

V primeru, če je prvi obveščen uradni veterinar, ob prijavi vedno takoj vzpostavi kontakt s policijo zaradi pridobitve informacij o lastniku vozila. Policija najprej poskuša vzpostaviti kontakt z lastnikom vozila, oziroma s povezanimi osebami. V kolikor to ni mogoče, je policija tista, ki lahko v vozilo vstopi tudi z uporabo sile. Uradni veterinar pa presodi ali je potrebna veterinarska oskrba živali oziroma začasna namestitev živali v zavetišče.

 

Obveščanje zavetišč za zapuščene živali ali društev za zaščito živali podaljša reakcijski čas, zato še enkrat poudarjamo, da je zaradi hitrega ukrepanja in razjasnitve, kdo je lastnik vozila, potrebno dogodek prijaviti policiji.

 

 

Možnost, da bi zakonito oseba sama nasilno odprla vozilo, obstaja zgolj in izključno v primeru podane skrajne sile (32. člen KZ-1), ki pa jo je v vsakem konkretnem primeru potrebno razlagati širše. V kolikor skrajna sila ni podana (ali ugotovljena), je posameznik lahko odgovoren za storitev kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari po 220. členu KZ-1.

Več o institutu skrajne sile ...

Pojasnila Ministrstva za notranje zadeve ...

 

 

 

 

 

Zakonodaja s področja zaščite živali določa:

 

Izpostavljanje živali ognju, vročim, jedkim ali strupenim sredstvom ter drugim fizikalnim ali kemičnim učinkom v nasprotju z določbami tega zakona je prepovedano ravnanje (Zakon o zaščiti živali; Ur.l.RS, št. 38/13, UPB-3), če žival zaradi tega pogine ali utrpi trajne zdravstvene posledice, se šteje da gre za mučenje živali, kar je kaznivo dejanje po 341. členu Kazenskega zakonika (Ur.l. RS, št. 50/12 UPB, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16).

 

Hišnih živali ni dovoljeno puščati samih v oziroma na vozilih, razen če se zagotovi letnemu času primerno zračenje. Če zunanja temperatura v sončnem vremenu presega 20 °C, je potrebno poiskati za parkirano vozilo primerno senco, da temperatura v vozilu ne povzroči vročinskega udara pri živali v vozilu (Pravilnik o zaščiti hišnih živali; Ur.l.RS, št. 50/09, 89/14).