Skoči na vsebino

MOJA ŽIVAL, MOJA ODGOVORNOST

 

 

Kaj je dobrobit živali?

Izraz dobrobit opredeljuje skrb za kvaliteto življenja živali na podlagi znanstvenih dognanj in etično sprejemljivih norm. 

Je definirana kot preprečevanje zlorabe in nehumanega izkoriščanja - zagotovitev ustreznih standardov za namestitev, prehrano in splošno oskrbo, preprečevanje in zdravljenje bolezni, ter zagotavljanje odsotnosti trpinčenja in nepotrebnega neudobja in bolečine. (Saunders Comprehensive Veterinary Dictionary).

 

Dobrobit živali ni samo vrednota temveč je tudi tesno povezana z zdravjem živali. Kot taka je  vključena v zemeljski kodeks svetovne medvladne organizacije za zdravje živali - OIE. V OIE je vključenih 180 držav. OIE definira dobrobit živali kot zaščito živali kot V zemeljskem kodeksu Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE) je definirana kot zmožnost kako žival prenaša okoliščine, v katerih živi. Stanje dobrobiti je ustrezno, če je žival zdrava, ji je udobno, je dobro hranjena, varna, lahko izraža svoja prirojena vedenja in ni izpostavljena neprijetnim stanjem, npr. bolečina, strah ali stiska.  (OIE Terrestrial Animal Health Code).

Leta 1965 je Brambellov komite, ki je imel nalogo preveriti dobrobit v intenzivni vzreji živali, izdal poročilo, kjer se živalim prizna pet svoboščin.

       Odsotnost žeje in lakote - ustrezna razpoložljivost  pitne vode in krme z namenom zagotavljanja dobrega zdravstvenega stanja

       Odsotnost neudobja - zagotovitev ustreznega bivalnega okolja vključno z zavetjem in udobnim prostorom za počitek

       Odsotnost bolečine, poškodb in bolezni - preprečevanje bolezenskih stanj ali hitra diagnoza in zdravljenje

       Možnost izražanja vrsti značilnega vedenja - zagotavljanje dovoljšnega prostora, ustreznih objektov in sobivanja z živalmi iste vrste

       Odsotnost strahu in stiske - zagotavljanje pogojev za preprečevanje mentalnega trpljenja

 

 Ustava Republike Slovenije v 72. členu med drugim določa: 'Varstvo živali pred mučenjem ureja zakon'. Tako smo v Slovenji 11. novembra 1999 sprejeli Zakon o zaščiti živalihttp://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1353. Kasneje smo ga spremenili  leta 2003, 2007 ter 2013. Zakon o zaščiti živali v 1. členu govori o odgovornosti ljudi za zaščito živali. To je za zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrobiti. Določa pravila za dobro ravnanje in kaj se šteje za mučenje živali. 

 

 

Dobrobit živali je vrednota Evropske Skupnosti in je zapisana v Protokolu (št. 33) o zaščiti in dobrem počutju živali, ki je priložen Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti . Dobrobit živali je kot pravica definirana tudi v 13. členu Lizbonske pogodbehttp://europa.eu/pol/pdf/qc3209190slc_002.pdf, kjer se države članice Evropske unije zavezujejo, da bodo dobrobit živali kot čutečih bitij upoštevale pri oblikovanju in izvajanju politike.

 

Koristne povezave:

Članek na temo dobrobit živali (EFSA)