Skoči na vsebino

REGISTRACIJA ŽIVILSKEGA OBRATA

 

Od 1. januarja 2006 morajo vsi nosilci živilske dejavnosti v državah članicah Evropskih unije v skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe 852/2004/ES o higieni živil, obvezno registrirati svoj živilski obrat, v katerem izvajajo katerekoli aktivnosti z živili.

Sistem registracije zagotavlja, da organ pristojen za izvajanje uradnega nadzora razpolaga z vsemi potrebnimi podatki o določenem nosilcu živilske dejavnosti. Ti podatki služijo za učinkovito organizacijo in načrtovanje uradnega nadzora.

 

Postopek registracije obratov na področju živil rastlinskega in živalskega izvora podrobneje opredeljuje Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil (Ur. list RS, št. 96/2014).

 

Navedeni postopek se ne uporablja v primeru obratov, ki delujejo na področju prehranskih dopolnil in živil za posebne prehranske namene. Ti dve kategoriji obratov sodita v delovno področje Ministrstva za zdravje. Več o tem  si lahko preberete TUKAJ.

 

ZA KOGA JE REGISTRACIJA OBVEZNA

 

Nosilci živilske dejavnosti morajo zagotoviti registracijo živilskega obrata v primerih, da opravljajo katero koli od naslednjih dejavnosti:

- primarno proizvodnja živil ali rejo živali namenjenih za proizvodnjo živil,

- izvajajo postopke povezane s primarno proizvodnjo (zbiranje mleka (t.i. vaške zbiralnice mleka)), odkup mleka (organizator odkupa mleka), zbiranje uplenjene divjadi (lovske zbiralnice),

- predelava, izdelava, priprava, obdelava, pakiranje, skladiščenje,

- uvoz,

- posredništvo,

- veleprodaja,

- maloprodaja (prodaja živil v prodajalni na drobno, na tržnici, na premični stojnici, internetno, po pošti, potujoča prodajalna, prodajni avtomat, gostinski obrati: restavracije, gostilne, okrepčevalnice, slaščičarne, kavarne, začasni gostinski obrati, turistične kmetije, priprava in dostava jedi (catering), institucionalni obrati prehrane (v bolnišnicah, šolah, vrtcih, zavodih, in domovih, vključno s prehrano pri organiziranem varstvu otrok), obrati za prehrano na delu ipd.,

- prevoz živil

 

Nosilci živilske dejavnosti morajo zagotoviti, da so v živilskem obratu registrirane vse dejavnosti, ki se v tem obratu izvajajo.

 

Nosilec živilec dejavnosti je vsaka fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, ki izvaja katerokoli obliko živilske dejavnosti.

 

IZJEME GLEDE REGISTRACIJE

 

Registracija živilskega obrat ni potrebna za:  

- primarno proizvodnjo živil za zasebno domačo uporabo,

- domačo pripravo, ravnanje z živili ali njihovo skladiščenje za zasebno domačo porabo,

- obrate na področju primarne pridelave živil, ki dajejo na trg majhne količine primarnih živi rastlinskega ali živalskega izvora in izpolnjujejo pogoje za majhne količine v skladu s predpisom, ki določa majhne količine živil (Pravilnik o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora (Ur. list RS, št. 96/2014))

- obrate, ki morajo biti pri upravi zaradi narave svojega dela odobreni (več o tem si lahko preberete v poglavju "Odobritev živilskega obrata")

 

DOLŽNOSTI NOSILCEV ŽIVILSKE DEJAVNOSTI PRED REGISTRACIJO OBRATA

 

 

Nosilec živilske dejavnosti mora najpozneje 15 dni pred začetkom obratovanja oddati vlogo za registracijo obrata.

To lahko stori tako, da izpolni obrazec za registracijo obrata in spremembo podatkov.

Nosilec živilske dejavnosti mora vložiti vlogo pisno pri pristojnem območnem uradu uprave (kontaktne podatke o območnih uradih najdete TUKAJ.)

 

POMEMBNO: Elektronska registracija obrata in pridobivanje elektronskega izpisa iz registra živilskih obratov trenutno še ni možna.

 

Zaradi zmanjševanja administrativnih ovir zakonodaja omogoča po novem omogoča, da se  štejejo kot registrirani vsi nosilci živilske dejavnosti, ki so:

- vpisani v evidence rejnih živali v skladu s predpisi, ki urejajo evidence rejnih živali,

- vpisani v centralni register akvakulture v skladu s predpisi, ki urejajo centralni register akvakulture,

 -vpisani v register čebelnjakov v skladu s predpisi, ki urejajo register čebelnjakov, ali

- oddali zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za področje pridelave kmetijskih rastlin

in je na podlagi podatkov zbranih iz naštetih evidenc, registrov oziroma zbirne vloge razvidno, da kmetijske pridelke in živali dajejo na trg za javno potrošnjo.

 

Nosilci živilske dejavnosti iz prejšnjega odstavka, ki v zgoraj navedene evidence še niso vpisani oziroma ne bodo oddali zbirne vloge in želijo začeti z eno od spodaj navedenih živilskih dejavnosti, lahko izvedejo registracijo obrata z naslednjimi obrazci:

 

Ribiški proizvodi in školjke:

- Obrazec za vpis v register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov

 

Med in čebelji pridelki vključno z njihovo predelavo na čebelarstvu:

- Obrazec za vpis čebelnjaka v Register čebelnjakov

 

Surovo mleko, jajca, zakol majhnih količin perutne in kuncev na mestu izvora:

- Obrazec za stalež živali po vrstah in kategorijah rejnih živali

(navodila za izpolnjevanje)

 

Pridelava primarni živil rastlinskega izvora:

- Za namen registracije pridelave primarnih živil rastlinskega izvora na kmetijskem gospodarstvu mora nosilec dejavnosti izpolniti obrazec “VLOGA ZA REGISTRACIJO OBRATA NA PODROČJU PRIMARNE PRIDELAVE ŽIVIL RASTLINSKEGA IZVORA IN REGISTRACIJO OBRATA NA PODROČJU PRIMARNE PRIDELAVE KRME TER SPREMEMBO PODATKOV O DEJAVNOSTI(H) OBRATA«

 

Vloga zajema tako registracijo obrata primarne pridelave živil kot primarne pridelave krme. V kolikor nosilec dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu poleg dejavnosti primarne pridelave živil opravlja tudi dejavnost primarne pridelave krme, potem na vlogi označi tudi dejavnosti obrata na področju krme.

 

 Nosilec živilske dejavnosti odda izpolnjeni obrazec/obrazce pisno pri pristojnem območnem uradu uprave (kontaktne podatke o območnih uradih najdete TUKAJ.)

 

MAJHNE KOLIČINE

 

Izjeme glede registracije veljajo za tiste obrate na področju primarne proizvodnje živil, ki dobavljajo majhne količine primarnih živil v skladu s Pravilnikom o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora (Ur. list RS, št. 96/2014).

 

Živila živalskega izvora:


V to skupino obratov sodijo:
- obrati, ki pridelujejo surovo mleko: količina mleka ne sme presegati 10.000 litrov surovega mleka letno ali največ 30 litrov na dan;
- pridelava konzumnih jajc: količina jajc, ki jo dnevno proizvede jata do 350 nesnic;
- pridelava čebeljih pridelkov (med, med v satju, matični mleček, cvetni prah, propolis in vosek): majhna količina čebeljih pridelkov je vsa količina, proizvedena in namenjena neposredni oddaji na mestu pridelave končnemu potrošniku ali obratu prodaje na drobno, ki neposredno oskrbuje končnega potrošnika;

- akvakultura: majhna količina so vse morske ali sladkovodne živali, bodisi divje ali farmsko gojene, razen živih školjk, živih iglokožcev, živih plaščarjev in živih morskih polžev ter vseh sesalcev, plazilcev in žab: majhna količina ribiških proizvodov, vzrejenih v akvakulturi in namenjenih oddaji na mestu pridelave končnemu potrošniku ali obratu prodaje na drobno, ki neposredno oskrbuje končnega potrošnika, je 3000 kg letno;
- gospodarski ribolov: majhna količina ribiških proizvodov, ulovljenih s plovili za gospodarski ribolov in namenjenih oddaji na neposredno po ulovu (s plovila ali s pomola) končnemu potrošniku ali obratu prodaje na drobno, ki neposredno oskrbuje končnega potrošnika, ne sme presegati 50 kg ribiških proizvodov na dan.
 
Živila rastlinskega izvora:


Med primarna živila rastlinskega izvora, ki se jih lahko prideluje oziroma nabira v okviru majhnih količin, spadajo:
- žita (npr. pšenica, rž, pira, tritikala, koruza, ječmen, proso, oves in ajda),
- krompir,
- zelenjadnice (npr. zelje, cvetača, ohrovt, brokoli, solata, radič, špinača, motovilec, korenček, rdeča pesa, kumare, bučke, paradižnik, paprika, česen, čebula, por, šparglji in stročnice),
- sadje (npr. jabolka, hruške, kutina, nashi, granatno jabolko, breskve, nektarine, marelice, češnje, višnje, češplje, slive, orehi, lešniki, mandlji, kostanj, jagode, maline, ameriške borovnice, ribez, namizno grozdje, kivi, kaki in fige),
 - oljnice in predivnice (npr. sončnice, oljna buča, oljna ogrščica, konoplja in lan)
- njivska zelišča (npr. bazilika, drobnjak, luštrek, majaron, melisa, origano, kamilica, ameriški slamnik rožmarin, sivka, šetraj in timijan),
- samonikli plodovi in zelišča.

Majhne količine primarnih živil rastlinskega izvora so vse količine, ki jih nosilec živilske dejavnosti pridela na največ:
- 1ha njiv ali ekstenzivnih sadovnjakov,
- 0,3ha rastlinjakov ali intenzivnih sadovnjakov z izjemo jagodičja (jagode, maline, ameriške borovnice, ribez in drugo jagodičje), kjer največja dovoljena površina pridelave ne sme presegati 0,15 ha.

Ne glede na zgoraj navedeno so majhne količine samoniklih plodov in zelišč nabrane količine, ki jih nosilec živilske dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo nabiranje samoniklih plodov in zelišč, neposredno nabere in dobavi končnemu potrošniku ali obratom prodaje na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika.

Majhnih količin primarnih živil rastlinskega izvora ni dovoljeno oddajati institucionalnim obratom javne prehrane (npr. šole, vrtci, bolnice, domovi za ostarele). Izjema so majhne količine živil rastlinskega izvora, ki jih institucionalni obrati javne prehrane pridelajo sami (npr. pridelava sadja in zelenjave na šolskih vrtovih in v sadovnjakih).

Majhne količine primarnih proizvodov rastlinskega izvora je dovoljeno oddajati samo v  nepredpakirani obliki. 

 

DOLŽNOSTI NOSILCEV ŽIVILSKE DEJAVNOSTI PO REGISTRACIJI OBRATA

 

Nosilec živilske dejavnosti je dolžan upravi sporočati vse spremembe, ki so nastale v zvezi z dejavnostmi, ki se izvajajo v obratu, vključno z informacijo o začasnem ali trajnem prenehanju dejavnosti najpozneje 15 dni po vsakršni spremembi teh podatkov. Za sporočanje sprememb se lahko uporabi obrazec za registracijo obrata in spremembo podatkov.

 

Ne glede na zgoraj navedeno se šteje, da je nosilec živilske dejavnosti sporočil spremembo podatkov, če je te podatke sporočil ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na podlagi:

- predpisa, ki ureja evidenco rejnih živali, za dejavnost reje živali,

- predpisa, ki ureja označevanje čebelnjakov in stojišč, za dejavnost, povezano s čebelarstvom,

- predpisa, ki ureja centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov ter o zbiranju podatkov o staležu in proizvodnji akvakulture, za dejavnosti pridelave ribiških proizvodov, oziroma

- predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, za dejavnost pridelave kmetijskih rastlin.

 

Kot rok za sporočanje sprememb podatkov se v tem primeru štejejo roki za poročanje oziroma oddajo vloge določeni v zgoraj navedenih predpisih.

 

V kolikor nosilec živilske dejavnosti v tekočem letu ne odda ponovno zbirne vloge, mora o morebitni spremembi podatkov obvestiti upravo neposredno in sicer najpozneje 15 dni po vsakršni spremembi podatkov. V tem primeru lahko nosilec živilske dejavnosti uporabi obrazec za registracijo obrata in spremembo podatkov.

 

Dovoljenja oziroma posebna dovoljenja na področju trasmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE) - velja samo za obrate prodaje na drobno  - MESNICE

 

Nosilec živilske dejavnosti je, zaradi izvajanja ukrepov za preprečevanje, izkoreninjenje in nadzor TSE, dolžan za opravljanje nekaterih dejavnosti v obratih na področju živil živalskega izvora pridobiti posebno dovoljenje oziroma dovoljenje UVHVVR.

Za registrirane živilske obrate se na podlagi prvega odstavka 12. člena Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL RS; št. 74/13) zahteva dovoljenje UVHVVR za odstranjevanje hrbtenic  s tupov in delov tupov govedi v mesnicah.

 

Za izdajo dovoljenja nosilec dejavnsoti vloži vlogo na obrazcu (Obrazec TSE-7)