Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREHRANSKE IN ZDRAVSTVENE TRDITVE

Na trgu obstaja vedno večje število živil, ki so označena in oglaševana s prehranskimi in zdravstvenimi trditvami. Da bi zagotovili visoko raven varstva interesov potrošnikov in olajšali njihovo izbiro ter da bi preprečili zavajanje potrošnikov, je EU na tem področju sprejela enotno zakonodajo. Uporabo prehranskih in zdravstvenih trditev na živilih ureja Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih. Ta uredba usklajuje določbe zakonov ali drugih predpisov v državah članicah, ki se nanašajo na prehranske in zdravstvene trditve z namenom, da se zagotovi učinkovito delovanje notranjega trga ob istočasnem zagotavljanju visoke ravni varstva potrošnikov.

 

 

Uporablja se za prehranske in zdravstvene trditve pri komercialnem obveščanju, in sicer označevanju, predstavljanju ali oglaševanju živil, namenjenih končnemu potrošniku, vključno z živili, ki so namenjena restavracijam, bolnišnicam, šolam, menzam ter podobnim obratom javne prehrane.

 

 

"Trditev" pomeni vsako sporočilo ali predstavitev, ki ni obvezna v okviru zakonodaje Skupnosti ali nacionalne zakonodaje, vključno s slikovno predstavitvijo, grafično predstavitvijo ali predstavitvijo s simboli v kakršnikoli obliki, s katero se navaja, domneva ali namiguje, da ima živilo posebne lastnosti.

 

 

"Prehranska trditev" pomeni vsako trditev, ki navaja, domneva ali namiguje, da ima živilo posebno ugodne prehranske lastnosti zaradi energije (kalorične vrednosti) in/ali hranil ali drugih snovi. Skladno z Uredbo (ES) št. 1924/2006 so dovoljene samo prehranske trditve, ki so navedene v Prilogi te uredbe in so v skladu s pogoji, določenimi v tej uredbi.

 

 

"Zdravstvena trditev" pa pomeni vsako trditev, ki navaja, domneva ali namiguje, da obstaja povezava med kategorijo živil, živilom ali eno od njegovih sestavin na eni strani in zdravjem na drugi strani (npr. pomaga pri prebavi).

 

 

Evropska komisija je 16. maja 2012 sprejela Uredbo (EU) št. 432/2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjševanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok.

 

To so zdravstvene trditve, ki so skladne s 13. členom Uredbe 1924/2006. V seznam je vključenih 222 zdravstvenih trditev za katere je bilo ugotovljeno, da so znanstveno utemeljene. Na področju označevanja živil je to pomemben dosežek tako za potrošnike, nosilce živilske dejavnosti kot tudi za uradne inšpekcijski nadzor. Zakonodaja predvideva polletno prehodno obdobje, ki se je izteklo 14. decembra 2012. Po tem datumu je dovoljena uporaba izključno tistih zdravstvenih trditev, ki so vključene v seznam odobrenih zdravstvenih trditev.

 

 

Uredba (EU) št. 432/2012 z dne 16. maja 2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok.

 

 

Neodobrene zdravstvene trditve, ki niso vključene v seznam, se ne smejo uporabljati.

 

Izjema so tako imenovane "zdravstvene trditve na čakanju", ki so še vedno v postopku ocenjevanja na EFSA. Zanje izjemoma velja prehodno obdobje tudi po 14. decembru 2012, na odgovornost nosilca živilske dejavnosti in če razpolagajo z znanstvenimi utemeljitvami za zatrjevani učinek. Seznam tovrstnih zdravstvenih trditev bo objavljen na spletni strani Evropske komisije.

 

 

Zdravstvene trditve v zvezi z zmanjšanjem tveganja za bolezen in trditve v zvezi z razvojem in zdravjem otrok

 

Za zdravstvene trditve določene v členu 14, je potrebno predložiti vlogo za odobritev v skladu z Uredbo (ES) št. 1924/2006. Vloge se pošlje pristojnemu nacionalnemu organu države članice (na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin), ki o vlogi obvesti Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA) ter ji vlogo in vse dodatne informacije, ki jih je predložil vlagatelj, da na razpolago. Uredba Komisije (ES) št. 353/2008 o določitvi izvedbenih pravil za vloge za odobritev zdravstvenih trditev natančneje razlaga izvedbena pravila in daje napotke glede priprave vloge za odobritev.

 

Na spletni strani najdete vse odobrene prehranske trditve, odobrene zdravstvene trditve in neodobrene zdravstvene trditve.

 

Pojasnila glede uporabe izraza "probiotik", "probiotičen" v povezavi z zdravstvenimi trditvami

 

 

Slovenska zakonodaja

  • Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (Uradni list RS, št. 80/07, 38/10)

 

Evropska zakonodaja

  • Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih, spremenjena z: Uredba (ES) št. 109/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1924/2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih, Uredba (ES) št. 107/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1924/2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, popravek: Popravek Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih, Uredba Komisije (EU) št. 116/2010 z dne 9. februarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama prehranskih trditev, Uredba Komisije (EU) št. 1047/2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1924/2006 glede seznama prehranskih trditev, prečiščeno besedilo: Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih;
  • Izvedbeni sklep Komisije št. 2013/63/EU o sprejetju smernic za izvajanje posebnih pogojev za zdravstvene trditve iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1924/2006;
  • Uredba Komisije (ES) št. 353/2008 z dne 18. aprila 2008 o določitvi izvedbenih pravil za vloge za odobritev zdravstvenih trditev, kakor je predvideno v 15. členu Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta;

 

ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/index_en.htm

 

Guidance on the implementation of Regulation (EC) N° 1924/2006

 

Poročilo in rezultati uradnega nadzora nad označevanjem živil s prehranskimi in zdravstvenimi trditvami - živila živalskega izvora.

 

Znanstvena mnenja in status prejetih predlogov zdravstvenih trditev si lahko ogledate na spletni strani EFSA.

 

Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu "Prehranske in zdravstvene trditve na živilih".